ارتباط بین اطلاعات مالی و غیرمالی با بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

امید پورحیدری؛ آزاده صادقی

دوره 8، شماره 31 ، مهر 1389، صفحه 1-31

چکیده
  این تحقیق به بررسی ارتباط برخی از اطلاعات استخراج شده از گزارشهای مالی همانند سود حسابداری، جریانهای نقدی، سود تقسیمی، نسبت P/E و نرخ رشد سود حسابداری، و اطلاعات غیرمالی مانند نوع صنعت با بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میپردازد. این بررسی به صورت مقطعی در راستای بررسی روند تغییرات و همچنین به صورت داده های ...  بیشتر

اثر مدیریت سود بر مربوط بودن اطلاعات صورتهای مالی

ویدا مجتهدزاده؛ سمانه صادقی عسکری

دوره 8، شماره 31 ، مهر 1389، صفحه 33-60

چکیده
  این تحقیق به بررسی اثر مدیریت سود بر مربوط بودن اطلاعات صورتهای مالی با در نظر گرفتن اقلام تعهدی اختیاری کوتاه مدت و بلند مدت میپردازد. چارچوب مورد استفاده، مدل السون (1995) است؛ همچنین از مدل جونز (1991)، به عنوان مبنایی برای ایجاد دو مدل جداگانه به منظور تخمین اقلام تعهدی اختیاری کوتاه مدت و بلند مدت استفاده شده است. دراین راستا 10 فرضیه ...  بیشتر

بررسی رابطه بین مدیریت سود واقعی و مدیریت سود حسابداری به منظور هموارسازی سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

غلامرضا کرمی؛ آرش تحریری؛ اعظم داوری نژاد مقدم

دوره 8، شماره 31 ، مهر 1389، صفحه 61-77

چکیده
  هدف این تحقیق بررسی وجود رابطه بین مدیریت سود واقعی و مدیریت سود حسابداری از نظر هموارسازی سود میباشد. با به کار گیری روش تحلیل پانلی و استفاده از اطلاعات 98 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1386-1381 یافته های این پژوهش نشان میدهد زمانیکه مدیران درمی یابند سود گزارش شده کمتر از سطح سود مورد انتظار میباشد سطوح بهینه ...  بیشتر

بررسی توانایی مولفه های جریان وجه نقدی عملیاتی در پیش بینی سودهای آتی

محمدقسیم عثمانی؛ محمد حسین نامدار

دوره 8، شماره 31 ، مهر 1389، صفحه 77-100

چکیده
  براساس استاندارد حسابداری شماره 2 ایران، استفاده از هر دو روش مستقیم و غیرمستقیم در گزارشگری جریانهای نقدی ناشی از فعالیتهای عملیاتی مجاز میباشد. با وجود تشویق به استفاده از روش مستقیم، این قدرت انتخاب موجب گردیده که شرکتهای ایرانی در گزارشگری مالی خود، از روش غیرمستقیم در تهیه صورت جریان وجوه استفاده نمایند و به جای افشای مولفه ...  بیشتر

پیش بینی بازده با استفاده از معیارهای مختلف ریسک؛ براساس شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران

سید مجید شریعت پناهی؛ جواد عبادی؛ مسلم پیمانی

دوره 8، شماره 31 ، مهر 1389، صفحه 101-119

چکیده
  بیشینه کردن ثروت، یا به عبارت بهتر بیشینه کردن مطلوبیت انتظاری در پایان دوره، هدف اصلی سرمایه گذاران میباشد. اما باید توجه داشت که ویژگی ناپایداری قیمت ها در بازار، سرمایه گذاران را در دستیابی به اهداف خود با دامنه ای از نااطمینانی مواجه میسازد و گریز از ریسک حاصل از این نااطمینانی ها تنها با تحمل هزینه صرف نظر کردن از سود مورد انتظار ...  بیشتر

کاربرد راهبردهای توالی و معکوس در بورس اوراق بهادار تهران

علی سعیدی؛ فریدون رهنمای رودپشتی؛ فرزانه بیک زاده عباسی

دوره 8، شماره 31 ، مهر 1389، صفحه 121-141

چکیده
  دو راهبرد توالی و معکوس به عنوان ابزارهای سرمایه گذاران در بازار سهام مورد استفاده قرار میگیرند. براساس این دوراهبرد سعی میشود با استفاده از عملکرد گذشته، عملکرد آینده پیش بینی شود. راهبرد توالی، حرکت در مسیر بازار است و اعتقاد دارد که روندهای اخیر ادامه خواهند داشت؛ در مقابل راهبرد معکوس حرکت در جهت خلاف مسیر بازار میباشد و اعتقاد ...  بیشتر

مقایسه کارایی مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای (CAPM) با مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای مبتنی بر مصرف (CCAPM) در بورس اوراق بهادار تهران

فروغ رستمیان؛ شاهین جوانبخت

دوره 8، شماره 31 ، مهر 1389، صفحه 143-157

چکیده
  ریسک و بازده مباحث مورد توجه در بازارهای مالی میباشد. قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای با توجه به ریسک وارد بر آنها همیشه یکی از موارد مورد بحث بوده است. در همین راستا مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای توسط شارب در سال 1964 و لینتنر در سال 1965 بیان شد و با توجه به انتقاداتی که بر این مدل در طی سالها وارد شد، محققان تا به امروز بارها این مدل ...  بیشتر