تاثیر محافظه کاری حسابداری بر کیفیت سود و بازده سهام

علی ثقفی؛ مهدی سدیدی

دوره 5، شماره 18 ، تیر 1386، صفحه 1-24

چکیده
  در امور اقتصادی اخذ تصمیم مستلزم وجود اطلاعات است، نبود اطلاعات موجب میشود تا فرآیند  تصمیم گیری مبهم باشد. ارقام و گزارشهای مالی بخشی از داده ها و اطلاعات مورد نیاز این فرایند است. این تصور که سود به عنوان اصلی ترین منبع اطلاعات، مختص شرکت میباشد، با تحقیقات تجربی مختلف مورد پشتیبانی قرار گرفته است. تحقیقات مذکور نشان داده اند که ...  بیشتر

قضاوت حرفه ای در حسابرسی

محسن خوش طینت؛ جواد بستانیان

دوره 5، شماره 18 ، تیر 1386، صفحه 25-57

چکیده
  قضاوت حرفه ای یکی از عناصر اصلی حسابرسی است. حسابرسان هم درباره استفاده درست و به جای تهیه کنندگان گزارش های مالی از استانداردهای حسابداری و هم در مورد چگونگی انجام کار حسابرسی باید پیوسته از قضاوت حرفه ای خود استفاده کنند. برای آنکه قضاوت حسابرسان به درستی انجام شود و این واژه مفهوم بی قیدی حسابرسان یا نامحدود  بودن اختیارات آنها ...  بیشتر

بررسی رابطه نسبت های سودآوری و ساختار سرمایه در بورس اوراق بهادار تهران

ساسان مهرانی؛ امیر رسائیان

دوره 5، شماره 18 ، تیر 1386، صفحه 59-80

چکیده
  ساختار سرمایه شرکتها نقش تعیین کننده ای در تصمیمات سرمایه گذاری ایفا میکند. هدف از این تحقیق بررسی رابطه بین ساختار سرمایه به عنوان متغییر وابسته و نسبت های مختلف سودآوری شرکتها به عنوان متغیر مستقل میباشد. از این رو تعداد 189 شرکت در طی دوره زمانی 9 ساله، (1375-1383) مورد بررسی قرار گرفت. شرکت های چهار صنعت شامل صعنت سیمان، آهک و گچ، صنعت ...  بیشتر

ارزیابی حسابرسان از ریسک ذاتی و کنترل

فرخ برزیده؛ زهرا نیکخواه بهرامی

دوره 5، شماره 18 ، تیر 1386، صفحه 81-104

چکیده
    این مقاله نتایج پژوهشی را نشان میدهد که ارتباط بین ریسک ذاتی و ریسک کنترل طبق رویکرد حسابرسی مبتنی بر ریسک و چگونگی ارزیابی این دو متغیر برای هر ادعای موجود در هر حساب را بررسی کرده است. برای این تحقیق دو فرضیه طراحی گردید. اطلاعات لازم برای آزمون فرضیه ها با استفاده از پرسشنامه جمع آوری شد و هر دو فرضیه با استفاده از روش آماری توزیع ...  بیشتر

نقش پاسخگویی در کیفیت قضاوت حسابرسان

حسین اعتمادی؛ حسن جباری

دوره 5، شماره 18 ، تیر 1386، صفحه 105-122

چکیده
    هدف این پژوهش بررسی رابطه میان سطوح متفاوت پاسخگویی و ویژگی های کیفی قضاوت حسابرسان درباره سطح اهمیت در حسابرسی است. این بررسی در دو مرحله برنامه ریزی حسابرسی و ارزیابی نتایج کار حسابرسی صورت پذیرفته است. میزان عینیت، محافظه کاری و تلاش انجام شده برای قضاوت، از جمله ویژگی های کیفی قضاوت هستند که  در این پژوهش مد نظر قرار گرفته ...  بیشتر

عوامل موثر بر گزارش مشروط حسابرسی

سید حسین سجادی؛ حسن فرازمند؛ محسن دستگیر؛ دلشاد دهقان فر

دوره 5، شماره 18 ، تیر 1386، صفحه 123-146

چکیده
  در این تحقیق از یک سو، تاثیر متغیرهای اندازه شرکت، نسبت جاری، نسبت بدهی به دارایی، نسبت حسابهای دریافتنی به دارایی بر گزارش مشروط حسابرسی و از سوی دیگر،  رابطه بین گزارش حسابرسی مشروط سال قبل و نوع موسسه حسابرسی با گزارش مشروط حسابرسی سال مورد رسیدگی بررسی شده است. با بررسی گزارشهای حسابرسی مشروط و مقبول شرکتهای پذیرفته شده در بورس ...  بیشتر