نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی

2 دکتری حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

قضاوت حرفه ای یکی از عناصر اصلی حسابرسی است. حسابرسان هم درباره استفاده درست و به جای تهیه کنندگان گزارش های مالی از استانداردهای حسابداری و هم در مورد چگونگی انجام کار حسابرسی باید پیوسته از قضاوت حرفه ای خود استفاده کنند. برای آنکه قضاوت حسابرسان به درستی انجام شود و این واژه مفهوم بی قیدی حسابرسان یا نامحدود  بودن اختیارات آنها در کار حسابرسی تلقی نشود، لازم است ضمن کوشش برای شناخت مفهوم آن، عوامل موثر بر قضاوت حرفه ای شناسایی شود تا روشن شود که چگونه اشخاصی شایستگی قضاوت حرفه ای دارند و کدام عوامل محیطی بر قضاوت حرفه ای آن اشخاص اثرگذار است.
یافته های تحقیق نشان میدهد که دانش، تجربه، درستکاری، استقلال، پایبندی به مبای اخلاقی، تردید حرفه ای و استقلال میدانی مهمترین ویژگی های شخصی و نظارت حرفه ای بر کار حسابرسان، وجود شرایطی که حسابرسان خود را ملزم به پاسخگویی نسبت به قضاوت های حرفه ای انجام شده بدانند، وجود برنامه ها و چک لیست های حسابرسی و غیرقابل تفسیر بودن استانداردهای حسابداری و حسابرسی مهمترین عوامل  محیطی موثربر قضاوت حرفه ای در حسابرسی است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Professional Judgment in Auditing

نویسندگان [English]

  • Mohsen Khoshtinat 1
  • Javad Bostanian 2

چکیده [English]

Professional Judgment is one of the major elements of auditing. Auditors continually use their Professional Judgment both to judge whether the accounting treatment used by the preparers of financial statements are according to Accounting Standards    and   to   Judge   how    to   carry   out   their     audits.
 Recognition of the sense of auditors’ professional Judgment and factors affecting their professional judgments is essential so that the auditors judgment s are applied appropriately and this not to lead to freedom of auditors from any discipline or auditors to carry out unlimited liberty.  Recognition of professional Judgment dimensions in auditing can also clarify which characters desire to make professional judgment and which environment factors influence their professional judgments.
Research findings suggest that knowledge, experience, integrity, independence, moral behavior, professional skepticism and field independence are the most important personal characteristics of auditors, which affect their professional judgment and professional oversight, accountability necessities, existence of audit programs and check lists and clarity of Accounting and Auditing Standards are the most influent audit environment factors affecting auditors’ professional judgments.