رابطه متغیرهای مهم کلان اقتصادی با متغیرهای عمده حسابداری در ایران

حمیدرضا برادران شرکاء؛ س.م سید مطهری

دوره 5، شماره 20 ، دی 1386، صفحه 1-35

چکیده
  پژوهش پیش رو، به مطالعه رابطه چهار متغیر مهم کلان اقتصادی شامل: تولید ناخالص داخلی(بدون نفت)، درآمدهای نفتی، سرمایه گذاری در بخش ساختمان و تورم در سطح تغییرات با سه متغیر عمده حسابداری، درآمد فروش،  بهای تمام شده کالای فروش رفته و سود عملیاتی پرداخته و سپس رشد آنها را با سه متغیر مهم دیگر حسابداری شامل: نسبت حاشیه سود عملیاتی، بازده ...  بیشتر

رابطه بین تقارن و عدم تقارن اطلاعاتی با محافظه کاری

محسن خوش طینت؛ فرزانه یوسفی اصل

دوره 5، شماره 20 ، دی 1386، صفحه 37-59

چکیده
  در این پژوهش ارتباط مابین تقارن و عدم تقارن اطلاعاتی با محافظه کاری در صورت های مالی بررسی شد. عدم تقارن اطلاعاتی مابین سرمایه گذاران آگاه و ناآگاه موجب ایجاد هزینه های نمایندگی میشود که این امر به نوبه خود موجب افزایش بازده مورد انتظار سرمایه  گذاران میگردد. لذا ذینفعان هر شرکتی به دنیال مکانیزمی در جهت کاهش عدم تقارن اطلاعاتی ...  بیشتر

رابطه بازدهی سهام با اندازه شرکت، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و نسبت سود به قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران

مجید شریعت پناهی؛ فرمان خسروی

دوره 5، شماره 20 ، دی 1386، صفحه 61-87

چکیده
  مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای (CAPM) رابطه تعادلی بین ریسک و نرخ بازده  مورد انتظار اوراق بهادار را بیان میکند. این مدل ادعا میکند که سرمایه گذاران تنها در قبال پذیرش ریسک سیستماتیک، انتظار دریافت پاداش (صرف) را دارند، به عبارت دیگر بازار به ریسک غیرسیستماتیک صرف (پاداش) پرداخت نمیکند. علی رغم اینکه این مدل (CAPM) پرکاربردترین مدل ...  بیشتر

عوامل موثر بر تغییر حسابرسان در شرکتهای ایرانی

جواد رضازاده؛ کمال زارعی مروج

دوره 5، شماره 20 ، دی 1386، صفحه 89-105

چکیده
  هدف اصلی این مطالعه آزمون تجربی تاثیر عوامل شناخته شده در سطح دنیا بر تغییر حسابرسان در شرکتهای ایرانی است. جامعه آماری تحقیق، شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد.نمونه ممورد مطالعه شامل 74 شرکت مشتمل بر دو گروه 37 شرکت با تغییر حسابرس و 37 شرکت بدون تغییر حسابرس است. اطلاعات جمع آوری شده درباره متغیرهای مرتبط با تغییر ...  بیشتر

نقش کیفیت حسابرس و اتکاپذیری دارایی ها در ارزیابی حقوق صاحبان سهام

صابر شعری؛ عبدالکریم مقدم

دوره 5، شماره 20 ، دی 1386، صفحه 107-128

چکیده
  در تحقیق حاضر، کیفیت حسابرس، اتکاپذیری دارایی ها و تعیین ارزش شرکتها همزمان و با در نظر گرفتن کیفیت حسابرس در ارزیابی حقوق صاحبان سهام، بررسی شده است. برای تعیین میزان اتکاپذیری دارایی ها و بدهی ها از روش ریچاردسن و همکاران (2005) که دارایی ها را به 4 طبقه تقسیم نموده اند، استفاده شده است. محققان مزبور دارایی ها و بدهی ها را به دارایی ها ...  بیشتر

بررسی رابطه بین ارزش افزوده بازار و شاخص های ارزیابی عملکرد در بورس اوراق بهادار تهران

محمد کاشانی پور؛ امیر رسائیان

دوره 5، شماره 20 ، دی 1386، صفحه 129-157

چکیده
  ارزش افزوده بازار شرکتها معیار بااهمیتی در ارزیابی عملکرد آنها میباشد. هدف اصلی این مقاله، بررسی رابطه ارزش افزوده بازار و چند معیار ارزیابی عملکرد شامل ارزش افزوده اقتصادی، نرخ بازده دارایی ها، بازده سالانه سهام، سود قبل از کسر مالیات به فروش و جریانهای نقدی عملیاتی در بورس اوراق بهادار تهران میباشد. در راستای این هدف، تعداد 189 شرکت ...  بیشتر