نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه تربیت مدرس

2 کارشناس ارشد حسابداری دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

 
هدف این پژوهش بررسی رابطه میان سطوح متفاوت پاسخگویی و ویژگی های کیفی قضاوت حسابرسان درباره سطح اهمیت در حسابرسی است. این بررسی در دو مرحله برنامه ریزی حسابرسی و ارزیابی نتایج کار حسابرسی صورت پذیرفته است. میزان عینیت، محافظه کاری و تلاش انجام شده برای قضاوت، از جمله ویژگی های کیفی قضاوت هستند که  در این پژوهش مد نظر قرار گرفته اند. داده های مورد نیاز برای آزمون فرضیه های تحقیق با استفاده از ابزار پرسشنامه جمع آوری شده اند. جامعه آماری پژوهش شامل سرپرستان و حسابرسان ارشد شاغل در موسسات حسابرسی و سازمان حسابرسی بود.
یافته های پژوهش نشان میدهد که افزایش سطح پاسخگویی در مرحله ارزیابی نتایج کار حسابرس منجر به افزایش میزان محافظه کاری، تلاش و عینیت قضاوت حسابرسان میشود ولی تاثیری بر میزان عینیت و محافظه کاری قضاوت حسابرسان در مرحله برنامه ریزی حسابرسی ندارد. تجزیه و تحلیل داده ها نشان میدهد که تدوین و انتشار دستورالعمل حسابرسی (با نگرش خطر حسابرسی) توسط سازمان حسابرسی منجر به بهبود کیفیت قضاوت های حسابرسان درباره تعیین و بکارگیری  سطح اهمیت در حسابرسی شده است.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Role of Accountability in Auditors Judgment Quality

نویسندگان [English]

  • Hossein Etemadi 1
  • Hassan Jabari 2

چکیده [English]

This   study   investigates   the    effects    of    differential accountability pressure strength on auditors’ materiality judgment. We evaluate whether incremental levels of accountability (i.e., review, justification, feedback) increase judgment conservatism, decreases variability, and increase effort. Eighty four auditors participated in a between -subjects experiment   that   included    a   planning    materiality    task.   As predicted, auditors under higher levels of accountability pressure (i.e., justification, feedback) provided more conservatism materiality judgment and had less judgment variability than auditors under lower levels of pressure (i.e., review, anonymity). The results also indicate that accountability strength was positively related to the amount of time spent on the task and explanation length. We consider implications for research, practice, and policy in the context of the studies limitations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Judgment
  • Accountability
  • Materiality