تاثیر اهرم مالی برضریب واکنش سود

محسن خوش طینت؛ حامد فلاح جوشقانی

دوره 5، شماره 17 ، فروردین 1386، صفحه 1-25

چکیده
  در این پژوهش، تاثیر اهرم مالی بر ضریب واکنش سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی شده است. هدف از این تحقیق  تعیین این موضوع است که آیا سرمایه گذاران، تحلیل گران و ... در واکنش به اخبار خوب و بد ناشی از انتشار اطلاعات حسابداری به ساختار سرمایه شرکتها و میزان اهرمی بودن آنها توجه داشته و یا واکنش آنها این اخبار ...  بیشتر

اثر نماگرهای بازار سرمایه بر پیش بینی قیمت سهام

حمید خالقی مقدم؛ پرویز پیری

دوره 5، شماره 17 ، فروردین 1386، صفحه 27-61

چکیده
  تغییرات قیمت سهام در بازار سرمایه تحت تاثیر متغیرهای مختلف  و متنوعی است که فراتر از سطح شرکتها و حتی بازار است. بسیاری از نظریه پردازان بازارهای مالی معتقدند با استفاده از مبانی صحیح ارزش گذاری، میتوان تغییرات قیمت سهام را پیش بینی کرده و از آنها در مدل تصمیم گیری خود بهره گرفت. این مقاله تحقیقی علمی کاربردی در مورد اثر و ارتباط ...  بیشتر

رابطه درصد اعضای غیرموظف در ترکیب هیئت مدیره و سرمایه گذاران نهادی با پیش بینی سود شرکتها

صابر شعری؛ محمد مرفوع

دوره 5، شماره 17 ، فروردین 1386، صفحه 63-104

چکیده
  افشای اطلاعات در شرکتهای مختلف تفاوت های قابل توجهی دارد. شناسایی عوامل موثر بر تصمیمات مربوط به افشای اطلاعات توسط مدیریت، موضوعی است که میتواند برای سیاستگذاران بازار،  جامعه تجاری و دانشگاهیان مفید باشد. یکی از انواع اطلاعاتی که شرکت ها افشا مینمایند،  پیش بینی سود است. حاکمیت (راهبری) شرکتی عاملی است که میتواند موجب  بهبود ...  بیشتر

ارزیابی عملکرد اجرای ماده 272 قانون مالیتهای مستقیم (مصوب 27/11/1380)

جعفر باباجانی؛ محمدجواد مرادمند

دوره 5، شماره 17 ، فروردین 1386، صفحه 105-128

چکیده
  در این پژوهش عمبکرد اجرای ماده 272 ق.م.م. توسط حسابداران رسمی جهت بررسی وجود تفاوت معنادار بین درآمد مشمول مالیات تشخیصی توسط ماموران سازمان امور مالیاتی و درآمد مشمول مالیات تعیین شده توسط حسابداران رسمی مورد ارزیابی قرار گرفته است. این موضوع با استفاده از اطلاعات مستخرجه از پرونده های مالیاتی تعداد 462  شرکت که مودی اداره کل مالیات ...  بیشتر

تببین عوامل موثر بر بازده غیرعادی کوتاه مدت سهام شرکتهای جدیدالورود به بورس اوراق بهادار تهران

محمدرضا نیکبخت؛ محمدرضا عسگری؛ حمیدرضا گنجی؛ آرش تحریری

دوره 5، شماره 17 ، فروردین 1386، صفحه 129-150

چکیده
  در این تحقیق وجود بازده غیرعادی در سهام شرکتهای جدید الورود به بورس اوراق بهادار تهران و عوامل موثر بر آن مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از تحلیل داده ها بیانگر وجود بازده غیرعادی کوتاه مدت مثبت طی شش ماه پس از ورود به بورس اوراق بهادار در سهام شرکتهای نمونه میباشد. از بین هفت متغیر اندازه شرکت، افق زمانی پیش بینی سود، تغییرات سود، ...  بیشتر

تاثیر حاکمیت شرکتی بر کاهش مدیریت سود

یحیی حساس یگانه؛ نرگس یزدانیان

دوره 5، شماره 17 ، فروردین 1386، صفحه 151-171

چکیده
  این تحقیق در پی یافتن پاسخی به این پرسش است که تاثیر برخی از سازو کارهای حاکمیت شرکتی بر مدیریت سود در ایران چگونه است؟ از جمله اصول حاکمیت شرکتی که در این تحقیق تاثیر آنها  بر کاهش مدیریت سود مورد بررسی قرار گرفته است عبارت است از مالکیت سرمایه گذاران نهادی، وجود مدیران غیرموظف (غیر اجرایی) در ترکیب هیئت مدیره، عدم وجود مدیرعامل ...  بیشتر

رابطه بین مدیریت سود و کیفیت افشاء

حمید بداغی؛ حمیدرضا بزاززاده

دوره 5، شماره 17 ، فروردین 1386، صفحه 173-212

چکیده
  بخش زیادی از ادبیات مرتبط با مدیریت سود، معطوف به چرایی، چگونگی و تبعات مدیریت سود بوده است و بررسی راهکارهایی جهت کنترل و مهار کردن این عمل، کمتر مورد توجه محققین بوده است. تحقیق حاضر افشاء بیشتر و کاملتر اطلاعات را به عنوان راهکارهایی جهت کاهش مدیریت سود مورد توجه قرار داده است. در این تحقیق، کیفیت افشاء با استفاده از چک لیستی متشکل ...  بیشتر