نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه حسابداری دانشگاه شهید چمران اهواز

2 استادیار گروه اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز

3 کارشناس ارشد حسابداری

چکیده

در این تحقیق از یک سو، تاثیر متغیرهای اندازه شرکت، نسبت جاری، نسبت بدهی به دارایی، نسبت حسابهای دریافتنی به دارایی بر گزارش مشروط حسابرسی و از سوی دیگر،  رابطه بین گزارش حسابرسی مشروط سال قبل و نوع موسسه حسابرسی با گزارش مشروط حسابرسی سال مورد رسیدگی بررسی شده است. با بررسی گزارشهای حسابرسی مشروط و مقبول شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1381، 1382 و 1383، اطلاعات 144 شرکت به صورت تصادفی طبقه یی گردآوری شده است.
نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها بر اساس رگرسیون لجستیک و آزمون استقلال کای دو حاکی از این است که بین متغیرهای مورد بررسی، نسبت جاری و نسبت حسابهای دریافتنی به دارایی بر گزارش مشروط حسابرسی موثر بوده اند، اما نسبت بدهی به دارایی و اندازه شرکت تاثیری نداشته اند. همچنین، بین گزارش مشروط حسابرسی سال قبل و نوع موسسه حسابرسی با گزارش مشروط حسابرسی سال جاری رابطه معنی داری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Variables on Qualified Audit Report

نویسندگان [English]

  • Seyed Hossein Sajadi 1
  • Hassan Farazmand 2
  • Mohsen Dastgir 1
  • Delshad Dehghanfar 3

چکیده [English]

In this research, the effect of firm size, current ratio Total liabilities/ total assets ratio and accounts receivable/total assets ratio variables on qualified audit report and relationship between previous year's audit report and audit firm’s type with qualified audit report were investigated. By investigating the qualified and unqualified audit reports for Tehran stock exchange firms during 1381-1383, the information of 144 firms were collected. The results of Logit regression and chi-squared independence test show that the current ratio and accounts receivable/ total assets ratio affect the qualified audit report. However, it shows that   there is a significant relationship between previous year’s audit report and audit firm’s type with qualified audit report. But, firm size and total liabilities/total assets ratio have no effects on the qualified report.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Firm size
  • Total liabilities/ total assets ratio
  • Accounts receivable/total assets ratio