نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

2 کارشناس ارشد رشته حسابداری دانشگاه مازندران

چکیده

ساختار سرمایه شرکتها نقش تعیین کننده ای در تصمیمات سرمایه گذاری ایفا میکند. هدف از این تحقیق بررسی رابطه بین ساختار سرمایه به عنوان متغییر وابسته و نسبت های مختلف سودآوری شرکتها به عنوان متغیر مستقل میباشد. از این رو تعداد 189 شرکت در طی دوره زمانی 9 ساله، (1375-1383) مورد بررسی قرار گرفت. شرکت های چهار صنعت شامل صعنت سیمان، آهک و گچ، صنعت مواد و محصولات دارویی، صنعت مواد غذایی و آشامیدنی و صنعت ماشین آلات و تجهیزات که تعداد شرکت بیشتری در آنها موجود بود نیز انتخاب گردید تا آزمون های آماری در مورد شرکت های موجود در آنها نیز صورت گیرد. سپس اهرم مالی به عنوان متغیر وابسته و نسبت های سودآوری شامل نسبت سود عملیاتی به فروش، نسبت سود ناویژه به فروش، نرخ بازده دارایی ها، نرخ بازده حقوق صاحبان سهام، سود خالص به فروش، سود قبل از کسر مالیات به فروش، سود قبل از کسر مالیات به سود ناویژه و سود بعد از کسر مالیات به سود ناویژه به عنوان متغیرهای مستقل وارد مدل گردیدند. به منظور آزمون فرضیه ها از تکنیک آماری رگرسیون ساده بهره گرفته شد. روش رگرسیون مورد استفاده در تحقیق، روش رگرسیون ترکیبی با استفاده از داده های پانل میباشد. آزمون معنی دار بودن الگوها با استفاده از آمارهای T و F صورت گرفت.
طبقه بندیJEL: G32,C33

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Survey the Relationship between Profitability Ratios and Capital Structure in Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • Sasan Mehrani 1
  • Amir Rasaiian 2

چکیده [English]

The firms' capital structure plays an important role in investment decision making. The main goal of this paper is review the relationship between capital structure and profitability measures in Tehran Stock Exchange. Therefore 189 sample firms that their required data for a nine years period (1375-1383) was available are selected. Then the relation between profitability ratios and capital structure is reviewed. Four industries of sample statistic, that had more firms, are selected to examine the hypotheses too. The panel data regression is used to examine the hypotheses. Signification of the models is examined by T and F statistics.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Capital structure
  • Profitability ratios
  • Panel data regression
  • Financial Leverage