نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

2 کارشناس ارشد حسابداری

چکیده

 
این مقاله نتایج پژوهشی را نشان میدهد که ارتباط بین ریسک ذاتی و ریسک کنترل طبق رویکرد حسابرسی مبتنی بر ریسک و چگونگی ارزیابی این دو متغیر برای هر ادعای موجود در هر حساب را بررسی کرده است.
برای این تحقیق دو فرضیه طراحی گردید. اطلاعات لازم برای آزمون فرضیه ها با استفاده از پرسشنامه جمع آوری شد و هر دو فرضیه با استفاده از روش آماری توزیع نرمال و در سطح معنی داری 5% آزمون گردیدند. جامعه آماری این تحقیق اعضای جامعه حسابداران رسمی بوده است.
نتایج حاکی از وجود رابطه معنی دار بین ریسک ذاتی و کنترل  بوده، همچنین نشان میدهد، حسابرسان در ارزیابی شان از ریسک ذاتی و کنترل برای هر ادعای موجود در هر حساب، تفاوتی قائل نمیشوند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Auditor's Assessment of Inherent and Control Risk

نویسندگان [English]

  • Farokh Barzideh 1
  • Zahra Nikkhah Bahrami 2

چکیده [English]

In this article what studied is perceptive the theory model and quality of this relation and assessing the parts of risk for each management assertion. This article states the results of  a study there have assessed the  relation  between  inherent  risk  and control  risk  for  any  existing  assertion  in  any  account two hypotheses are made for this research. In order to test hypothesis, survey and normal distribution were the devices of collecting information. The test was done in 5% mean level. The statistical society of this research was the members of formal accountants' society. The results indicate meaningful relationship between inherent risk and control risk. And the auditors didn't distinct for any existing assertion in any account of inherent risk and control risk in their assessments.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Auditing risk model
  • Inherent risk
  • Control risk
  • Management assertion