ارتباط حاکمیت شرکتی و اَبعاد آن با کارائی سرمایه گذاری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

صابر شعری آناقیر شعری آناقیر؛ یحیی حساس یگانه؛ مهدی سدیدی؛ بنیامین نره ئی

دوره 13، شماره 52 ، دی 1395، صفحه 9-36

چکیده
  اعتقاد بر این است که مکانیزمهای حاکمیت شرکتی به سرمایهگذاران در تحریک و اجبار ارکان مدیریت به استفادهکارآمدتر از منابع شرکتها در راستای ایفای وظیفه مباشرتی، کمک میکند. ارکان مدیریتی با اتخاذ تصمیماتیمطلوب درباره سرمایهگذاریهای بهینه، نقشی حیاتی در استفاده از منابع ایفا میکند. سیاستهای ناکارآمد سرمایه-گذاری میتواند نتیجه حاکمیت ...  بیشتر

چرخه عمر شرکت و هزینه حقوق صاحبان سهام شرکت ها

غلامرضا کرمی؛ امید آخوندی

دوره 13، شماره 52 ، دی 1395، صفحه 37-60

https://doi.org/10.22054/qjma.2017.7712

چکیده
  هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر مراحل چرخهی عمر شرکت بر هزینه حقوق صاحبان سهام شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد. در این تحقیق به منظور تعیین مراحل چرخه عمر شرکت از مدل دیکینسن2011 ) و برای محاسبه هزینه حقوق صاحبان سهام از مدل گوردون استفاده شده است. در این پژوهش نخست نمونه )آماری با استفاده از اطلاعات صورت جریان وجوه ...  بیشتر

تاثیر معیارهای راهبری شرکتی بر به موقع بودن افشای گزارشگری مالی

ولی خدادادی؛ جواد نیک کار؛ سجاد ویسی

دوره 13، شماره 52 ، دی 1395، صفحه 61-82

https://doi.org/10.22054/qjma.2017.7730

چکیده
  هدف این پژوهش، بررسی تاثیر معیارهای راهبری شرکتی بر به موقع بودن افشا در شرکت های پذیرفته شدهدر بورس اوراق بهادار تهران است. معیارهای مورد بررسی شامل چهار معیار داخلی مالکیت مدیریت،استقلال هیئت مدیره، اندازهی هیئت مدیره و دوگانگی وظیفه رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل و دو معیارخارجی مالکیت نهادی و تمرکز مالکیت است. بدین منظور شش فرضیه ...  بیشتر

مطالعه اثر رشد شرکت بر ارتباط بین اقلام تعهدی اختیاری با بازده سهام
دوره 13، شماره 52 ، دی 1395، صفحه 83-118

https://doi.org/10.22054/qjma.2017.7738

چکیده
  به دلیل اهمیت اقلام تعهدی اختیاری در فرآیند گزارشدهی و تأثیرپذیری بازده سها م ا ز ای ن اقلام ، ب ا توج ه بهفرصتهای رشد و عدم تقارن اطلاعاتی بالا در شرکتهای با رشد بالا، انتظار میرود مدیران شرکتهای با رشد بالاانگیزههایی برای استفاده از اقلام تعهدی اختیاری به ویژه اقلام تعهدی اختیاری مثبت (اقلام تعهدی که سود را به طورمثبت افزایش میدهند)، ...  بیشتر

کیفیت حسابرسی و ارزش گذاری بالای حقوق صاحبان سهام

نظام الدین رحیمیان؛ محمدتقی تقوی فرد؛ سپیده جوادی صوفیانی

دوره 13، شماره 52 ، دی 1395، صفحه 111-140

https://doi.org/10.22054/qjma.2017.7739

چکیده
  نقش اصلی گزارشگری مالی، انتقال اثربخش اطلاعات مالی به افراد برون سازمانی به روشی معتبر و به موقع است.برای انجام این مهم، مدیران از فرصتهایی برای قضاوت در گزارشگری مالی برخوردار شده اند. هدف پژوهشحاضر، بررسی تاثیر کیفیت حسابرسی بر انگیزه های مرتبط با تغییر اقلام تعهدی در شرکتهای با ارزش گذاری بالای1392- حقوق صاحبان سهام است. برای انجام ...  بیشتر

تأثیر انحصار یا رقابت صنعت بر قیمت گذاری خدمات حسابرسی مستقل

علی ابراهیمی کردلر؛ موسی جوانی قلندری؛ کیانوش گنجی

دوره 13، شماره 52 ، دی 1395، صفحه 149-178

https://doi.org/10.22054/qjma.2017.7740

چکیده
  تئوری های موجود دو پیش بینی متناقض در ارتباط با رقابت پذیری صنایع و حق الزحمه حسابرسی شرکت هاارائه می دهند. رقابت پذیری صنایع از یک طرف مسائل نمایندگی بین مدیران و سهامداران شرکت ها راکاهش داده و دقت صورت های مالی را افزایش می دهد. بنابراین ریسک ارزیابی شده حسابرسی توسطحسابرسان را کاهش داده و حسابرسان تمایل دارند برای شرکت هایی که ...  بیشتر

اثرگذاری کیفیت کمیته حسابرسی بر تحقق اهداف کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی

آمنه بذرافشان

دوره 13، شماره 52 ، دی 1395، صفحه 179-284

https://doi.org/10.22054/qjma.2017.7741

چکیده
  هدف از انجام این مطالعه، وضعیتسنجی تاثیر کیفیت کمیته حسابرسی بر تحقق اهداف الزامات کنترلهایداخلی حاکم بر گزارشگری مالی، در افق کوتاه مدت است. به این ترتیب، پژوهش حاضر، تاثیر کیفیتکمیتههای حسابرسی بر تحقق اهداف مالیِ مندرج در دستورالعمل کنترلهای داخلی، شاملِ قابل اتکا بودن،مربوط بودن و به موقع بودن و هدف غایی آن یعنی کاهش نابرابری ...  بیشتر

تأثیر انحصار یا رقابت صنعت بر قیمت‌گذاری خدمات حسابرسی مستقل

علی ابراهیمی کردلر؛ موسی جوانی قلندری؛ کیانوش گنجی

دوره 13، شماره 52 ، دی 1395

https://doi.org/10.22054/qjma.2020.7792.1276

چکیده
  تئوری‌های موجود دو پیش‌بینی متناقض در ارتباط با رقابت‌پذیری صنایع و حق‌الزحمه حسابرسی شرکت‌ها ارائه می‌دهند. رقابت‌پذیری صنایع از یک طرف مسائل‌ نمایندگی بین مدیران و سهامداران شرکت‌ها را کاهش داده و دقت صورت‌های مالی را افزایش می‌دهد. بنابراین ریسک ارزیابی‌شده حسابرسی توسط حسابرسان را کاهش داده و حسابرسان تمایل دارند برای ...  بیشتر

چرخه عمر شرکت و هزینه حقوق صاحبان سهام شرکت‌ها

غلامرضا کرمی؛ امید آخوندی

دوره 13، شماره 52 ، دی 1395

https://doi.org/10.22054/qjma.2020.9869.1328

چکیده
  هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر مراحل چرخه ی عمر شرکت بر هزینه حقوق صاحبان سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در این تحقیق به منظور تعیین مراحل چرخه عمر شرکت از مدل دیکینسن (2011) و برای محاسبه هزینه حقوق صاحبان سهام از مدل گوردون استفاده شده است. در این پژوهش نخست نمونه آماری با استفاده از اطلاعات صورت جریان وجوه ...  بیشتر

بررسی ارتباط ابعاد حاکمیت شرکتی با کارائی سرمایه گذاری

بنیامین نره ئی؛ صابر شعری اناقیر؛ یحیی حساس یگانه؛ مهدی سدیدی

دوره 13، شماره 52 ، دی 1395

https://doi.org/10.22054/qjma.2020.16388.1474

چکیده
  اعتقاد بر این است که مکانیزمهای حاکمیت شرکتی به سرمایه گذاران در تحریک و اجبار ارکان مدیریت به استفاده کارآمدتر از منابع شرکتها در راستای ایفای وظیفه مباشرتی، کمک میکند. ارکان مدیریتی با اتخاذ تصمیماتی مطلوب درباره سرمایه گذاری های بهینه، نقشی حیاتی در استفاده از منابع ایفا می کند. سیاستهای ناکارآمد سرمایه گذاری می تواند نتیجه حاکمیت ...  بیشتر