دوره و شماره: دوره 13، شماره 52، زمستان 1395 
5. کیفیت حسابرسی و ارزش گذاری بالای حقوق صاحبان سهام

صفحه 111-140

10.22054/qjma.2017.7739

نظام الدین رحیمیان؛ محمدتقی تقوی فرد؛ سپیده جوادی صوفیانی


10. بررسی ارتباط ابعاد حاکمیت شرکتی با کارائی سرمایه گذاری

10.22054/qjma.2020.16388.1474

بنیامین نره ئی؛ صابر شعری اناقیر؛ یحیی حساس یگانه؛ مهدی سدیدی