نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه حسابداری دانشگاه شهید چمران اهواز

2 دانشجوی دکترای حسابداری دانشگاه شهید چمران اهواز

3 دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

هدف این پژوهش، بررسی تاثیر معیارهای راهبری شرکتی بر به موقع بودن افشا در شرکت های پذیرفته شده
در بورس اوراق بهادار تهران است. معیارهای مورد بررسی شامل چهار معیار داخلی مالکیت مدیریت،
استقلال هیئت مدیره، اندازهی هیئت مدیره و دوگانگی وظیفه رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل و دو معیار
خارجی مالکیت نهادی و تمرکز مالکیت است. بدین منظور شش فرضیه برای بررسی این موضوع تدوین و
داده های مربوط به 105 شرکت عضو بورس اوراق بهادار تهران برای دورهی زمانی بین سالهای 1384 تا
1392 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. الگوی رگرسیون پژوهش با استفاده از روش داده های تلفیقی،
بررسی و آزمو ن شد . نتایج بدست آمد ه نشا ن داد ا ز میا ن معیارهای انتخابی برای راهبری شرکتی تنها
متغیرهای تمرکز مالکیت و دوگانگی وظیفه مدیر عامل و رئیس هیات مدیره تاثیر مثبت معنادار و مالکیت
مدیریت تاثیر منفی معناداری بر به موقع بودن افشای گزارشگری مالی دارد. همچنین، نتایج نشان داد که
متغیرهای مالکیت نهادی، اندازه هیئت مدیره و استقلال هیئت مدیره تاثیر معناداری بر به موقع بودن افشای
گزارشگری مالی ندارند

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Corporate Life Cycle and Cost of Equity Capita

نویسندگان [English]

  • Vali Khodadadi 1
  • Javad Nikkar 2
  • Sajjad Veisi 3

1 Associate Professor of Accounting, Shahid Cahmran University of Ahvaz , vkhodadadi@scu.ac.ir ( Corresponding Author)

2 Ph.D. Student in Accounting, Shahid Cahmran University of Ahvaz

3 Student of MA, Shahid Cahmran University of Ahvaz

چکیده [English]

The main objective of this paper is to evaluate the effect of the corporate life cycle stages on the cost of equity of firms listed on the Tehran Stock Exchange. In this study we used Dickinson's Model (2011) to determine the corporate life cycle stages and Gordon Model to calculate cost of equity. In this study, we first took samples using the cash flow statement data (including cash flow from operating activities, cash flow from investing activities and cash flow from finance activities) and separated the firms in the growth stage, maturity stage and decline stage, then, using multivariate regression analysis and mean comparison tests, hypotheses were studied and tested. The results of 110 firms (990 company - year) from 2006 to 2014 shows that the firms, cost of equity in different stages of the life cycle (growth, maturity, decline) are significantly different. The results also show that in the decline stage the cost of equity is at the highest level and in the maturity stage it is at the lowest level.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Corporate Life Cycle
  • Cost of Equity
  • Cash Flow Statement
اسماعیل­زاده مقری، علی؛ جلیلی،  محمد و زندعباس­آبادی، عباس، بررسی تاثیر حاکمیت شرکتی بر کیفیت سود در بورس اوراق بهادار تهران، مجله حسابداری مدیریت، ش 7، ص92-79 ، (1389).
باباجانی، جعفر و عبدی، مجید. رابطه حاکمیت شرکتی و سود مشمول مالیات شرکت­ها،پژوهش­های حسابداری مالی، ش 5، ص 85- 65، (1389).
باغومیان، رافیک و نقدی، سجاد. تاثیر ساز و کارهای حاکمیت شرکتی بر   میزان افشای اختیاری در گزارش­گری سالانه شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، دانش حسابداری، ش 16، ص 119-136، (1393).
باقرپورولاشانی، محمد علی؛ اعتمادی، حسین و امیدفر، مهدی. تاثیر مکانیزم­های حاکمیت شرکتی بر تجدید ارائه­های حسابداری، مطالعات تجربی حسابداری مالی، ش 46، ص102-79، (1394).
برادران حسن زاده، رسول ؛ حسینی نسب، مهنا و علیمی، نیر. بررسی تاثیر محافظه کاری بر گزارشگری به موقع اطلاعات مالی در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار، مطالعات حسابداری و حسابرسی، ش 10، ص 38-51، (1392).
بیات، علی و احمدی، علی. تاخیر حسابرسی و به موقع بودن گزارشگری مالی، پژوهش‏های حسابداری مالی و حسابرسی، سال ششم، شماره 22، تابستان 1393، صص 97-121، (1393).
خیراللهی، فرشید؛ بهشور، اسحاق و ایوانی، فرزاد. مدیریت سود واقعی، حاکمیت شرکتی و نگهداشت وجه نقد، مطالعات تجربی حسابداری مالی، ش 44، ص 161- 145،  (1393).
دیانتی دیلمی، زهرا و ملک محمدی، هادی. بررسی تاثیر ویژگی‏های نظام راهبری شرکت بر کیفیت اطلاعات مالی در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، دانش حسابداری، ش 13، ص 151-170، (1392).
سنجری، لقمان. بررسی رابطه بین ویژگی­های حسابداری شرکت‏ها و میزان افشای اختیاری اطلاعات مالی،  پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی، (1387).
قائمی، محمدحسین و شهریاری، مهدی. حاکمیت شرکتی و عملکرد مالی شرکت‏ها، پیشرفت­های حسابداری، ش1، ص 113-128، (1388).
مهرانی، کاوه و صفرزاده، محمدحسین. کیفیت تبیین ارتباط بین حاکمیت شرکتی و سود با رویکرد بومی، دانش حسابداری، ش 7، ص 69- 98، (1390).
All sufy, F. J., Alambaideen, H. I. M., Alabbad, N. H and Makhlouf, M. H. Corporate Governance and its impact on the quality of accounting in the industrial community shareholding Companies listed in Amman financial market-Jordan, International Journal of Humanities and Social Science, Vol.3, No.5, pp. 184-195, (2013).
Bushee, B. The influence of institutional investors on myopic R&D investment behavior. The Accounting Review, 7(3): 305-333, (1998).
Chen, G. et al. “Ownership structure, corporate governance, and fraud: evidence from China”, Journal of Corporate Finance 12, PP. 424-448, (2006).
Fathi, J. Corporate Governance system and quality of financial information, Mediterranean Journal of Social Science, Vol.4, No.2, pp. 129-142, (2013).
García Lara, J.  GarcíaOsma, B. and A. Mora. The effect of earnings management on the asymmetric timeliness of earnings, Journal of Business Finance and Accounting ,  Vol.3, No.4, pp. 691-726, (2005).
Gerald, J.  .Kiridaran, K.  Dennis, W. "Corporate governance quality and market liquidity around quarterly earnings announcements "www.afaanz.org, (2006).
Hambrick, D.C. & Jackson, E.M. Ownership Structure, Boards and Directors, Paper presented at the August 2000 meeting of the Academy ofManagement, Toronto, (2000).
Han, S. Ownership structure and characteristics of Earnings, Doctcral Dissertation,Univercity of Illinois, (2006).
Htay, N.S. Corporate governance and strategic information disclosure in Malaysian listed banks, International Review of Business Research Papers,  Vol.8, No.1, pp.196-210, (2012).
Huafang, x. and Jianguo, Y. Ownership structure, board composition and corporate  voluntary  disclosure: Evidence from listed companies in China.Auditing Journa, Vol.22, No.6,  pp.604-619, (2007).
Kochhar R. and David, P. Institutional investors and firm innovation: A test of competing hypotheses, Strategic Management Journal, Vol.17, No.1, pp.73-84, (1996).
Lim, M. How, J. Verhoeven,P. Corporate ownership, corporate governance reform and timeliness of earnings: Malaysian evidence, Journal of Contemporary Accounting & Economics, Vol. 10, No.1, pp. 32-45, (2014).
Lim, S. Matolcsy, Z. and Chow, D. The association between board compositionand different types of voluntary disclosure, European Accounting Review,  Vol.16, No.5, pp.55–83, (2007).
Marston, C. and Polei, A. Corporate reporting on the internet by German company, International Journal of Accounting Information Systems,  Vol.11, No.5,  pp. 285–331, (2004).
Matoussi, H., and Chakroun, R. Board composition, ownership structure andvoluntary disclosure in annual reports: evidence from Tunisia. Laboratoire Interdisciplinairede Gestion Universite-Entreprise (LIGUE) ,pp. 1-28, (2008).
Minnick, M. & Noga, T. Do corporate governance characteristics influence tax management. Journal of Corporate Finance, 16 (5): 703-718, (2010).
Mitra, S. The impact of institutional stock ownership on a firm's earnings management practice: An empirical investigation Unpublished Dissertation, Louisiana State University, (2002).
Negar, V. Nanda, D. Wysocki, P. Discretionary disclosure and stock- based incenetive. Journal of Accounting and Economics. No.34,  pp. 283-309, (2003).
Ramsay, I. & Blair, M. Ownership concentration, institutional investment and corporate governance: An empirical investigation of 100 Australian companies. Melbourne University Law Review, 19 (6): 153-194, (1993).
Rouf, A. Corporate characteristics, governance attributes and the extent of voluntary disclosure in Bangladesh, Journal of Business Management,  Vol.5, No.19, pp.836-845, (2011).
Teng, M. and C. Li, "Product Market Competition, Board Structure and Disclosure Quality", Frontiers of Business Research in China, Vol. 5, No. 2, PP. 211-316, (2011).
Zahra, Shaker A. and Pearce, John A. Boards of Directors and Corporate Governance Financial Performance: A Review and Integrative Model, Journal of Management, pp. 291-334, (1989).
so-ascii-font-family:"Times New Roman"; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-hansi-font-family:"Times New Roman"; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-font-family:"B Zar";color:black'>Witmer, J., Zorn, L., (2007).  Estimating the cost of equity for Canadian and U.S. firms. Bank of Canada Review. 27–35.