نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار و مدیر گروه حسابداری دانشگاه تهران

2 حسابرس ارشد

چکیده

هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر مراحل چرخه ی عمر شرکت بر هزینه حقوق صاحبان سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در این تحقیق به منظور تعیین مراحل چرخه عمر شرکت از مدل دیکینسن (2011) و برای محاسبه هزینه حقوق صاحبان سهام از مدل گوردون استفاده شده است. در این پژوهش نخست نمونه آماری با استفاده از اطلاعات صورت جریان وجوه نقد(شامل جریان نقد فعالیت های عملیاتی، جریان نقد فعالیت های سرمایه گذاری و جریان نقد فعالیت های تأمین مالی) به شرکت های در مرحله رشد، بلوغ و افول تفکیک شده، سپس با استفاده از مدل رگرسیونی چند متغیره و آزمون مقایسه میانگین جوامع، فرضیه های پژوهش مورد بررسی و آزمون قرار گرفته اند. نتایج حاصل از بررسی 110 شرکت (990 سال-شرکت) طی دوره زمانی 1385- 1393 نشان می دهد که میزان هزینه حقوق صاحبان سهام در مراحل مختلف چرخه ی عمر شرکت (رشد، بلوغ، افول) تفاوت معناداری با هم دارند. همچنین این نتایج نشان می دهد هزینه حقوق صاحبان سهام در مرحله افول در بالاترین سطح و در مرحله بلوغ در پایین ترین سطح قرار دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Corporate life cycle and cost of equity capital

چکیده [English]

The main objective of this paper is to evaluate the effect of the corporate life cycle stages on the cost of equity of firms listed on the Tehran Stock Exchange. In this study we used Dickinson's Model (2011) to determine the corporate life cycle stages and Gordon Model to calculate cost of equity. In this study, we first took samples using the cash flow statement data (including cash flow from operating activities, cash flow from investing activities and cash flow from finance activities) and separated the firms in the growth stage, maturity stage and decline stage, then, using multivariate regression analysis and mean comparison tests, hypotheses have been studied and tested. The results of 110 firms (990 company - year) during the period from 2006 to 2014 shows that the firms cost of equity in different stages of the life cycle (growth, maturity, decline) are significantly different. The results also show that in the decline stage the cost of equity is at the highest level and in the maturity stage it is at the lowest level.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Corporate Life Cycle
  • Cost of Equity
  • Cash Flow Statement