بررسی عوامل مؤثر بر ریسک ورشکستگی مالی شرکت ها

احمد احمد پور؛ معصومه شهسواری؛ علیرضا عموزاد خلیلی

دوره 13، شماره 51 ، مهر 1395، صفحه 9-34

https://doi.org/10.22054/qjma.2016.7097

چکیده
  در عصری که شرکت ها برای بقا در بازارهای رقابتی با چالش های فراوانی روبرو هستند؛ سلامت مالی و شناسایی عواملی که منجر به بحران های مالی می شوند از اهمیت بسزایی برخوردار می باشد. در این راستا، پژوهش حاضر به بررسی تأثیر محافظه کاری و ویژگی های کیفی مبتنی بر اطلاعات حسابداری بر ریسک ورشکستگی مالی شرکت های آلتمن و جهت z ' پذیرفته شده ...  بیشتر

بررسی رابطه بین محتوای اطلاعاتی اعلامیه های سود فصلی و اخبار منفی در طول فصل

موسی بزرگ اصل؛ آزاده ادیبی

دوره 13، شماره 51 ، مهر 1395، صفحه 35-54

https://doi.org/10.22054/qjma.2016.7099

چکیده
  موضوع این پژوهش، بررسی اثر اخبار منفی در طول یک فصل بر محتوای اطلاعاتی اعلامیههای سود فصلی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. ارزش فرآیند گزارشگری سود که بهعنوان یک منبع اطلاعاتی برای سرمایه گذاران محسوب میشود بستگی زیادی به میزان تاخیر در افشای اخبار بد دارد. این فرآیند چه به سبب ایجاد انگیزه برای افشای اختیاری ...  بیشتر

بررسی رابطه بین خصوصی سازی، استفاده از ابزارهای حسابداری مدیریت و عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 

زهرا دیانتی دیلمی؛ امیر علم بیگی؛ مرتضی برزگر

دوره 13، شماره 51 ، مهر 1395، صفحه 55-86

https://doi.org/10.22054/qjma.2016.7100

چکیده
  امروزه، اصلاحات اقتصادی ازنوع خصوصی سازی دربسیاری ازکشورها به ویژه کشورهای درحال توسعه به عنوان یک رویکرد راهبردی محسوب می شود. هرچه دولت ها بزرگتر شوند، عرصه رقابت در بازارکمترمی شود، بنابراین به نظر می رسد حوزه هایی باید به بخش خصوصی واگذار گردد، تا از این طریق رقابت ایجاد گردد. با حرکت به سمت خصوصی سازی و تغییرات درالگوی ...  بیشتر

تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر تصمیمات تامین مالی مدیران

جواد شکرخواه؛ کیوان قاصدی دیزجی

دوره 13، شماره 51 ، مهر 1395، صفحه 87-120

https://doi.org/10.22054/qjma.2016.7102

چکیده
  پژوهش حاضر به بررسی تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر تصمیمات تامین مالی مدیران میپردازد. بدین منظور نرخ تورم، نرخ برابری ارز، نرخ رشد اقتصادی، نرخ بهره بانکی و میزان اعتبارات بانکی به عنوان نماینده متغیرهای کلان اقتصادی و نسبت کل بدهی ها به حقوق صاحبان سهام به شاخصی جهت تصمیمگیری نحوه تامین مالی توسط مدیران در نظر گرفته شدند. ...  بیشتر

اثر مشکل نمایندگی جریان نقد آزاد بر همزمانی بازده سهام و کیفیت گزارشگری مالی

سید عباس هاشمی؛ شادی جندقیان

دوره 13، شماره 51 ، مهر 1395، صفحه 121-144

https://doi.org/10.22054/qjma.2016.7106

چکیده
  لقتنم ناراذگهیامرس هژیو هب ناگدننکهدافتسا هب ار یرادباسح تاعلاطا هک تسا یرازبا یلام یاهشرازگ تعنص و رازاب هرتسگ تاعلاطا رب ناراذگهیامرس ،دشاب فیعض یرگشرازگ تیفیک هک ینامز .دیامنیم  ینامزمه شیازفا و تعنص و رازاب هدزاب اب مهس هدزاب رتیوق کرتشم تاکرح ببس مادقا نیا .دننکیم هیکت ندش  شودخم ثعاب تسا نکمم دازآ دقن نایرج یگدنیامن ...  بیشتر

اتکای سرمایه گذاران برکیفیت حسابرسی مستقل، و تاثیرپذیری کیفیت گزارشگری مالی و افشای اطلاعات صورت های مالی

نوید پایدار منش؛ مهدی صالحی؛ مهدی مرادی

دوره 13، شماره 51 ، مهر 1395، صفحه 145-160

https://doi.org/10.22054/qjma.2016.7107

چکیده
  با توجه به تئوری نمایندگی، نظریه علامت دهی، تئوری ذینفعان، نظریه عدم تقارن اطلاعاتی و در نهایت اثبات نیاز استفاده کنندگان از صورتهای مالی به این اطلاعات و تایید آن از سوی حسابرسان مستقل، لذا در این تحقیق به بررسی تاثیر کیفیت حسابرسی مستقل انجام شده بر کیفیت افشای اطلاعات صورتهای مالی می پردازیم. این تحقیق در بازه زمانی سالهای ...  بیشتر

بررسی اثر تعاملی سرمایه فکری وکارایی سرمایهگذاری بر ارزش شرکت در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

سید کاظم ابراهیمی؛ صادق سربازی آزاد

دوره 13، شماره 51 ، مهر 1395، صفحه 161-184

https://doi.org/10.22054/qjma.2016.7108

چکیده
  امروزه اقتصاد دانش بنیان نشان دهنده انتقالی عظیم از منابع مادی به دانش است. اگرچه نقش و جایگاه داراییهای فیزیکی و مالی به منظور دستیابی به اهداف سازمان را نمیتوان انکار کرد، اما آنچه که اهمیت دارد این است که امروزه دانش، پیشرفت فناوری، روابط خوب با مشتریان، سیستمهای طلاعاتی و ... که سرمایه فکری سازمان را تشکیل میدهند، به عنوان ...  بیشتر

اتکای سرمایه‌گذاران بر کیفیت حسابرسی مستقل، و تاثیرپذیری کیفیت گزارشگری مالی و افشای اطلاعات صورت‌های مالی

نوید پایدارمنش؛ مهدی صالحی؛ متینا خرمی کاخکی؛ مهدی مرادی

دوره 13، شماره 51 ، مهر 1395

https://doi.org/10.22054/qjma.2020.239.1021

چکیده
  با توجه به تئوری نمایندگی، ‌نظریه علامت‌دهی، تئوری ذینفعان، ‌نظریه عدم تقارن اطلاعاتی و در نهایت اثبات نیاز استفاده‌کنندگان از صورتهای مالی به این اطلاعات و تایید آن از سوی حسابرسان مستقل، ‌لذا در این تحقیق به بررسی تاثیر کیفیت حسابرسی مستقل انجام شده بر کیفیت افشای اطلاعات صورتهای مالی می‌پردازیم. این تحقیق در بازه زمانی سالهای ...  بیشتر

بررسی عوامل مؤثر بر ریسک ورشکستگی مالی شرکت‌ها؛ محافظه کاری حسابداری در کنار یا مقابل ویژگی‌های کیفی گزارشگری مالی!؟

احمد احمدپور؛ معصومه شهسواری؛ علیرضا عموزاد خلیلی

دوره 13، شماره 51 ، مهر 1395

https://doi.org/10.22054/qjma.2020.4368.1169

چکیده
  در عصری که شرکت‌ها برای بقا در بازارهای رقابتی با چالش‌های فراوانی روبرو هستند؛ سلامت مالی و شناسایی عواملی که منجر به بحران‌های مالی می‌شوند از اهمیت بسزایی برخوردار می‌باشد. در این راستا، پژوهش حاضر به بررسی تأثیر محافظه کاری و ویژگی‌های کیفی مبتنی بر اطلاعات حسابداری بر ریسک ورشکستگی مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق ...  بیشتر

بررسی رابطه بین خصوصی سازی، استفاده از ابزارهای حسابداری مدیریت و عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

زهرا دیانتی؛ امیر علم بیگی؛ مرتضی برزگر

دوره 13، شماره 51 ، مهر 1395

https://doi.org/10.22054/qjma.2020.6790.1250

چکیده
  امروزه، اصلاحات اقتصادی ازنوع خصوصی سازی در بسیاری از کشورها به ویژه کشورهای درحال توسعه به عنوان یک رویکرد راهبردی محسوب می شود. هرچه دولت ها بزرگتر شوند، عرصه رقابت در بازارکمترمی شود، بنابراین به نظر می رسد حوزه هایی باید به بخش خصوصی واگذار گردد، تا از این طریق رقابت ایجاد گردد. با حرکت به سمت خصوصی سازی و تغییرات درالگوی رقابت ...  بیشتر

بررسی اثر تعاملی سرمایه فکری وکارایی سرمایه‌گذاری بر ارزش شرکت در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

صادق سربازی آزاد؛ سیدکاظم ابراهیمی

دوره 13، شماره 51 ، مهر 1395

https://doi.org/10.22054/qjma.2020.7850.1280

چکیده
  امروزه اقتصاد دانش بنیان نشان دهنده انتقالی عظیم از منابع مادی به دانش است. اگرچه نقش و جایگاه دارایی های فیزیکی و مالی به منظور دستیابی به اهداف سازمان را نمی توان انکار کرد، اما آنچه که اهمیت دارد این است که امروزه دانش، پیشرفت فناوری، روابط خوب با مشتریان، سیستم های طلاعاتی و ... که سرمایه فکری سازمان را تشکیل می دهند، به عنوان عوامل ...  بیشتر