نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تهران

چکیده

هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر مراحل چرخهی عمر شرکت بر هزینه حقوق صاحبان سهام شرکتهای پذیرفته
شده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد. در این تحقیق به منظور تعیین مراحل چرخه عمر شرکت از مدل دیکینسن
2011 ) و برای محاسبه هزینه حقوق صاحبان سهام از مدل گوردون استفاده شده است. در این پژوهش نخست نمونه )
آماری با استفاده از اطلاعات صورت جریان وجوه نقد(شامل جریان نقد فعالیت های عملیاتی، جریان نقد فعالیت های
سرمایه گذاری و جریان نقد فعالیت های تأمین مالی) به شرکتهای در مرحله رشد، بلوغ و افول تفکیک شده، سپس
با استفاده از مدل رگرسیونی چند متغیره و آزمون مقایسه میانگین جوامع، فرضیه های پژوهش مورد بررسی و آزمون
1393 نشان میدهد - قرار گرفتهاند. نتایج حاصل از بررسی 110 شرکت ( 990 سال- شرکت) طی دوره زمانی 1385
که میزان هزینه حقوق صاحبان سهام در مراحل مختلف چرخهی عمر شرکت (رشد، بلوغ، افول) تفاوت معناداری با
هم دارند. همچنین این نتایج نشان میدهد هزینه حقوق صاحبان سهام در مرحله افول در بالاترین سطح و در مرحله
بلوغ در پایین ترین سطح قرار دارد

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Corporate Life Cycle and Cost of Equity Capital

نویسندگان [English]

  • Gholamreza karami 1
  • Omid Akhoundi 2

1 Associate Professor ,university of Tehran

2 Master Student ,University of Tehran

چکیده [English]

The main objective of this paper is to evaluate the effect of the corporate life cycle stages on the cost of equity of firms listed on the Tehran Stock Exchange. In this study we used Dickinson's Model (2011) to determine the corporate life cycle stages and Gordon Model to calculate cost of equity. In this study, we first took samples using the cash flow statement data (including cash flow from operating activities, cash flow from investing activities and cash flow from finance activities) and separated the firms in the growth stage, maturity stage and decline stage, then, using multivariate regression analysis and mean comparison tests, hypotheses were studied and tested. The results of 110 firms (990 company - year) from 2006 to 2014 shows that the firms, cost of equity in different stages of the life cycle (growth, maturity, decline) are significantly different. The results also show that in the decline stage the cost of equity is at the highest level and in the maturity stage it is at the lowest level.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Corporate Life Cycle
  • Cost of Equity
  • Cash Flow Statement
اعتمادی، حسین و انواری رستمی، علی اصغر و احمدیان، وحید .(1393). آزمون نظریه چرخه عمر در سیاست های تقسیم سود شرکت های بورس اوراق بهادار تهران. مجله مطالعات تجربی حسابداری مالی، سال دوازدهم، شماره 41، از صفحه 59 تا 81.
عابد نظری، مونا و نوروش، ایرج و ابراهیمی، ابراهیم.(1392). رابطه فرصت های سرمایه گذاری و سود با توجه به چرخه عمر شرکت ها. مجله مطالعات تجربی حسابداری مالی، سال یازدهم، شماره 39، از صفحه 146 تا 166.
کرمی، غلامرضا و عمرانی، حامد. (1389). تاثیر چرخه عمر شرکت بر میزان مربوط بودن معیارهای ریسک و عملکرد. مجله پژوهش های حسابداری مالی. سال دوم، شماره سوم، پائیز 1389، از صفحه 49 تا 64 .
کرمی، غلامرضا و عمرانی، حامد. (1389). تاثیر چرخه عمر شرکت و محافظه کاری بر ارزش شرکت. مجله بررسی های حسابداری و حسابرسی، دوره17، شماره59، از صفحه 79 تا 96.
مشایخ، شهناز و شاهرخی، سمانه. (1385). عوامل موثر بر ساختار سرمایه. مجله حسابدار، سال بیست و یکم، شماره3 (پیاپی 176)، از صفحه 13 تا 19.
مهرانی،کاوه و تحریری،آرش و فرهادی، سوران. (1393). چرخه عمر واحد تجاری، ساختار سرمایه و ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار. مجله دانش حسابداری، سال پنجم، شماره 17، از صفحه 163 تا 180.

Anthony, J.H., Ramesh, K., (1992). Association between accounting performance measures and stock prices. Journal of Accounting and Economics. 15 (2/3), 203–227.

Armstrong, C.S., Core, J.E., Taylor, D.J., Verrecchia, R.E., (2011). When does information asymmetry affect the cost of capital? . Journal of Accounting Research. 49  (1), 1–40.

Banz, R.W., (1981). The relationship between return and market value of common stocks. Journal of Financial Economics. 9 (1), 3–18.

Barth, M.E., Kasznik, R., McNichols, M.F ., (2011). Analyst coverage and intangible assets. Journal of Accounting Research. 39 (1), 1–34.
Bentley, K., Omer, T., Twedt, B ., (2013). Does business strategy impact a firm’s information  environment? Working paper, The University of New     SouthWales.  <http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2162240>.

Berger, A.N., Udell, G.F ., (1998). The economics of small business finance: the roles of private equity and debt markets in the financial growth cycle. Journal of Banking & Finance. 22 (6–8), 613–673.

Berk, J.B ., (1995). A critique of size-related anomalies . Review of Financial Studies. 8 (2), 275–286.

Botosan, C.A ., (2006). Disclosure and the cost of capital: what do we know? . Accounting and Business Research. 36 (Supp1), 31–40.

Bushee, B.J., Core, J.E., Guay,W., Hamm, S.J ., (2010). The role of the business  press as an information intermediary. Journal of Accounting Research.. 48 (1), 1–19.
Camara, A.,Chung, S., Wang, Y . (2009) .option implied cost of equity and its properties. Journal of  Futures markets. 29 (7), 599–62.
Damodaran. A swath . (2002). "DAMODARAN ON VALUATION:Security                                                     Analysis for Investment and Corporate Finance"John Wiley . New York.
Diamond, D.W., Verrecchia, R.E ., (1991). Disclosure, liquidity, and the cost of capital. Journal of   Finance. 46 (4), 1325–1359.
Dickinson, V ., (2011). Cash flow patterns as a proxy for firm life cycle. The Accounting Review. 86 (6), 1964–1994.
Easley, D., O’Hara, M., (2004). Information and the cost of capital. Journal of  Finance . 59 (4), 1553–1583.
Fama,E.F., French,k.R., (1989). Business conditions and expected returns on stocks and bonds. Journal of Financial Economics. 25 (1), 23–49.
Gebhardt,W.R., Lee, C.M.C., Swaminathan, B., (2001). Toward an implied cost of capital. Journal of Accounting Research. 39 (1), 135–176.
Helfat, C.E., Peteraf, M.A., (2003). The dynamic resource-based view: capability lifecycles. Strategic Management Journal. 24 (10), 997–1010.
Lehavy, R., Li, F., Merkley, K., (2011). The effect of annual report readability on analyst following and the properties of their earnings forecasts. The Accounting Review. 86 (3), 1087–1115.
Monzur Hasan, M.,Hossein, M.,Cheung , A.,Habib , A., (2015). Corporate life cycle and cost of equity capital. journal of contemporary accounting and economics. 11, 46-60.
Myers, S.C., Majluf, N.S., (1984). Corporate financing and investment decisions when firms have information that investors do not have. Journal of Financial Economics. 13 (2), 187–221.
Nickel, M.N., Rodriguez, M.C., (2002). A review of research on the negative accounting relationship between risk and return: Bowman’s paradox. Omega-International Journal of Management. S. 30 (1), 1–18.
O’Hara, M., (2003). Presidential address: liquidity and price discovery. Journal of  Finance. 58 (4), 1335–1354.
Park Y, Chen K.,(2006). The Effect of Accounting Conservatism And Life-Cycle Stages On Firm Valuation. Journal of Applied Business Research;.22: 75-92.
Penrose, E.T., ( 1959). The theory of the growth of the firm. John Wiley, New York.
Quinn, R.E., Cameron, K., (1983). Organizational life cycles and shifting criteria of effectiveness: some preliminary evidence. Management Science. 29 (1), 33–51.
Van De Ven, A.H., Poole, M.S., (1995). Explaining development and change in organizations. Academy of Management Review. 20 (3), 510–540.
Wernerfelt, B., (1984).  A resource-based view of the firm. Journal of Strategic. Manage. 5 (2), 171–180.
Witmer, J., Zorn, L., (2007).  Estimating the cost of equity for Canadian and U.S. firms. Bank of Canada Review. 27–35.