نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیات علمی گروه حسابداری دانشگاه ولیعصر

2 عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

اعتقاد بر این است که مکانیزمهای حاکمیت شرکتی به سرمایه گذاران در تحریک و اجبار ارکان مدیریت به استفاده کارآمدتر از منابع شرکتها در راستای ایفای وظیفه مباشرتی، کمک میکند. ارکان مدیریتی با اتخاذ تصمیماتی مطلوب درباره سرمایه گذاری های بهینه، نقشی حیاتی در استفاده از منابع ایفا می کند. سیاستهای ناکارآمد سرمایه گذاری می تواند نتیجه حاکمیت شرکتی ضعیف باشد. به عبارتی دیگر، حاکمیت شرکتی عاملی کلیدی نظارتی و کنترلی در مدیریت کارآمد و کارائی سرمایه گذاری است. هدف این پژوهش، تحلیل ارتباط بین حاکمیت شرکتی و کارائی سرمایه گذاری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. برای آزمون فرضیه های پژوهش از مدل رگرسیون خطی چند متغیره به روش حداقل مربعات تعمیم یافته برآوردی(EGLS) استفاده شد. برای دستیابی به اهداف پژوهش، نمونه ای متشکل از 138 شرکت به روش غربالگری، در طی سالهای 1393-1387 انتخاب گردید. ارزیابی حاکمیت شرکتی و ابعاد آن شامل شفافیت، اثربخشی هیات مدیره، حقوق سهامداران و اثرات مالکیت بر اساس طیف متنوعی از شاخصها(93شاخص) برمبنای مدل رتبه بندی ارائه شده از سوی حساس یگانه-سلیمی(1390) و سنجش کارائی سرمایه گذاری بر اساس مدل ریچاردسون (2006) صورت گرفت. به طورکلی، نتایج پژوهش نشان می دهد حاکمیت شرکتی و ابعاد آن، اثر مثبت و معناداری برکارائی سرمایه گذاری دارند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Relationship between Corporate Governance Dimensions and Investment Efficiency

نویسندگان [English]

  • Binyamin narrei 1
  • saber sheri 2
  • yahya Hasas-yeganeh 2
  • mehdi Sadidy 2

2 Assistant Professor, Allameh Tabatabaii University

چکیده [English]

It is believed that corporate governance mechanisms help to investors in motivating and compelling pillars of company management to the more efficient use of resources in line serve their stewardship duty. Pillars of management with optimal decisions about the investment, plays a vital role in the use of resources. Inefficient policies in the investment could be the result of poor corporate governance. In other words, corporate governance is key and control-monitoring factor in the efficient management and investment efficiency. The purpose of this study is to analyze the relationship between corporate governance and investment efficiency in the firms listed in the Tehran Stock Exchange. For test hypotheses multivariate linear regression model using estimated generalized least squares method was used. For the purposes of this study, a sample of 138 companies by screening , in the years 2008 to 2014 were selected. Evaluation of corporate governance and its dimensions (transparency, effectiveness of board, shareholder rights and the effects of ownership) on the basis of a variety of indicators (93 indicators) based on the ratings provided by the Hsasyeganh-Salimi (2011) and measure the efficiency of investment according to the Richardson model (2006) took place. In general, the results show that corporate governance and its dimensions have a significant positive effect on the efficiency of investment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Investment Efficiency
  • Corporate Governance
  • Dimensions of Corporate Governance