تأثیر سازوکارهای حاکمیت شرکتی بر عملکرد شرکت های عرضه اولیه شده در بورس اوراق بهادار تهران

علی ثقفی؛ عبدالحسین طالبی نجف آبادی

دوره 13، شماره 50 ، تیر 1395، صفحه 9-32

https://doi.org/10.22054/qjma.2016.7053

چکیده
  منجرو به شرکت ها در اجرای صحیح آنها در عرصه رقابت کمک می کند. اجرای صحیح این سازوکارهاانگیزههای لازم را برای مدیران شرکتها در دستیابی به اهداف تعیین شده، ارزش مناسب شرکت و نحوهنظارت مؤثر سهامداران فراهم میکند و این امر منجر به ایجاد اطمینان در سرمایه گذاران می شود که بهنوبه خود موفقیت عرضه اولیه سهام در شرکت ها به ویژه شرکت های دولتی ...  بیشتر

توانایی مدیریتی، کارآیی سرمایه گذاری و ریسک سقوط آتی قیمت سهام

مهدی مرادزاده فرد

دوره 13، شماره 50 ، تیر 1395، صفحه 33-64

https://doi.org/10.22054/qjma.2016.7057

چکیده
  علی رغم وجود ماهیت محوری سهم مدیریت از عملکرد شرکت، تصمیمات سرمایه گذاری، پاداش مدیران و  حاکمیت شرکتی، همچنان یک واگرایی عقیده در رابطه با تاثیرات ویژه مدیریتی بر نتایج واحدهای تجاری وجود دارد. این پژوهش با هدف توسعه تحقیقات در حوزه اثرات مدیریتی بواسطه بررسی تاثیر توانایی مدیریتی بر تصمیمات سرمایه گذاری و ریسک سقوط قیمت ...  بیشتر

نوسان متغیرهای کلان اقتصادی و پیش بینی سود توسط B مدیران

رافیک باغومیان؛ حجت محمدی؛ سجاد نقدی

دوره 13، شماره 50 ، تیر 1395، صفحه 65-88

https://doi.org/10.22054/qjma.2016.7059

چکیده
  هدف اصلی این پژوهش، بررسی تاثی ر تغییرات عوام ل کلان اقتصادی ب ر خطای پیش بینی سو د توسط مدیران شرکت ها است. تجزیه و تحلیل موشکافانه پژوهش های مرتبط با پیش بینی سود توسط مدیران و به ویژه پژوهش های انجام شده در ایران، حاکی از عدم توجه کافی و مناسب پژوهشگران به تاثیر متغیرهای  عمده اقتصادی بر خطای پیش بینی سود می باشد که مقاله حاضر ...  بیشتر

طراحی مدل کمینهسازی عدم اطمینان بر اساس معیارهای کیفیت دادههای حسابداری

رضا حصارزاده؛ حسین اعتمادی؛ عادل آذر؛ علی رحمانی

دوره 13، شماره 50 ، تیر 1395، صفحه 89-136

https://doi.org/10.22054/qjma.2016.7060

چکیده
  پژوهش حاضر با استفاده از اطلاعات مالی سالهای 1380 تا 1389 شرکتهای پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار، در مرحله اول ضمن بررسی چگونگی ارتباط 14 مورد از معیارهای مرسوم کیفیت با یکدیگر، آنها را با عدم اطمینان به عنوان یک سنجه واحد، مورد آزمون قرار میدهد. سپس در مرحله دوم با استفاده از روششناسی درخت تصمیم فازی، چگونگی موازنه معیارهای ...  بیشتر

رقابت در بازار محصول، جریان نقد آزاد، بیش سرمایه گذاری وکم سرمایه گذاری

سید کاظم ابراهیمی؛ علی بهرامی نسب؛ صدیقه پروانه

دوره 13، شماره 50 ، تیر 1395، صفحه 137-156

https://doi.org/10.22054/qjma.2016.7061

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، بررسی ارتباط بین رقابت در بازار محصول، جریان نقد آزاد، بیش سرمایه گذاری وکم سرمایه گذاری است. مدیران با انگیزه های متفاوتی اقدام به نگهداری وجه نقد می نماید. رقابت در بازار محصول یکی از مکانیزم های قدرتمندی است که می توان اطمینان حاصل نمود مدیران منابع را هدر نمی دهند. وقتی رقابت در بازار محصول وجود دارد سهامداران ...  بیشتر

بررسی رابطه علی سود هر سهم و بازده آتی با توجه به وجود B حباب ذاتی عقلایی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

محمد حسن قلی زاده؛ اسماعیل رمضانپور؛ مهسا فرخنده

دوره 13، شماره 50 ، تیر 1395، صفحه 157-184

https://doi.org/10.22054/qjma.2016.7062

چکیده
  با توجه به اینکه نقش بورس اوراق بهادار در شکوفایی اقتصاد یک کشور بسیار حائز اهمیت می باشد، رسیدن به این موضوع که آیا افزایش های قیمت در بازار سهام ناشی از عوامل بنیادی است یا خیر، می تواند سیاست گذاران کشور را در تصمیم گیری برای هدایت این بازار به سمت صحیح کمک نماید؛ بنابراین در این پژوهش ابتدا به بررسی وجود حباب های ذاتی عقلایی ناشی ...  بیشتر

تاثیر مدیریت سود بر عملکرد مدل های ارزشگذاری مبتنی بر سود حسابداری

عباس افلاطونی

دوره 13، شماره 50 ، تیر 1395، صفحه 185-203

https://doi.org/10.22054/qjma.2016.7063

چکیده
  برخی مدل های ارزشگذاری که برای محاسبه ارزش ذاتی سهام به کار می روند از سود حسابداری و برخی دیگر از جریان وجو ه نق د ب ه عنوا ن درو نداد استفاده می کنند. شواهد تجربی نشان می دهد که عملکرد مدل های مبتنی بر سود به طور معمول بالاتر از مدل های غیر مبتنی بر سود است. به علاوه، شواهد تجربی بیان می کند مدیریت سود که با استفاده از اقلام تعهدی ...  بیشتر

بررسی رابطه بین سود هر سهم و بازده آتی با توجه به حباب ذاتی عقلایی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

مهسا فرخنده؛ محمد حسن قلی زاده؛ اسماعیل رمضانپور

دوره 13، شماره 50 ، تیر 1395

https://doi.org/10.22054/qjma.2020.103.1006

چکیده
  با توجه به اینکه نقش بورس اوراق بهادار در شکوفایی اقتصاد یک کشور بسیار حائز اهمیت می باشد، رسیدن به این موضوع که آیا افزایش های قیمت در بازار سهام ناشی از عوامل بنیادی است یا خیر، می تواند سیاست گذاران کشور را در تصمیم گیری برای هدایت این بازار به سمت صحیح کمک نماید. بنابراین در این پژوهش ابتدا به بررسی وجود حباب های ذاتی عقلایی ناشی ...  بیشتر

تاثیر مدیریت سود بر عملکرد مدل‌های ارزشگذاری مبتنی بر سود حسابداری

عباس افلاطونی

دوره 13، شماره 50 ، تیر 1395

https://doi.org/10.22054/qjma.2020.2491.1110

چکیده
  برخی مدل‌های ارزشگذاری که برای محاسبه ارزش ذاتی سهام به کار می‌روند از سود حسابداری و برخی دیگر از جریان‌ وجوه نقد به عنوان درو‌نداد استفاده می‌کنند. شواهد تجربی نشان می‌دهد که عملکرد مدل‌های مبتنی بر سود به طور معمول بالاتر از مدل‌های غیر‌مبتنی بر سود است. به‌علاوه، شواهد تجربی بیان می‌کند مدیریت سود که با استفاده از اقلام ...  بیشتر

رقابت در بازار محصول، جریان نقد آزاد، بیش سرمایه گذاری و کم سرمایه گذاری

سید کاظم ابراهیمی؛ علی بهرامی نسب؛ صدیقه پروانه

دوره 13، شماره 50 ، تیر 1395

https://doi.org/10.22054/qjma.2020.4979.1190

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، بررسی ارتباط بین رقابت در بازار محصول، جریان نقد آزاد، بیش سرمایه گذاری وکم سرمایه گذاری است. مدیران با انگیزه های متفاوتی اقدام به نگهداری وجه نقد می نماید. رقابت در بازار محصول یکی از مکانیزم های قدرتمندی است که می توان اطمینان حاصل نمود مدیران منابع را هدر نمی دهند. وقتی رقابت در بازار محصول وجود دارد سهامداران می ...  بیشتر

نوسان‌های متغیرهای کلان اقتصادی و پیش‌بینی سود توسط مدیران

حجت محمدی؛ رافیک باغومیان؛ سجاد نقدی

دوره 13، شماره 50 ، تیر 1395

https://doi.org/10.22054/qjma.2020.6012.1226

چکیده
  هدف اصلی این پژوهش، بررسی تاثیر تغییرات عوامل کلان اقتصادی بر خطای پیش‌بینی سود ‌توسط مدیران شرکت‌ها است. تجزیه و تحلیل موشکافانه پژوهش‌های مرتبط با پیش‌بینی سود توسط مدیران و به ویژه پژوهش‌های انجام‌شده در ایران، حاکی از عدم توجه کافی و مناسب پژوهشگران به تاثیر متغیرهای عمده اقتصادی بر خطای پیش‌بینی سود می‌باشد که مقاله حاضر ...  بیشتر

تأثیر سازوکارهای حاکمیت شرکتی بر عملکرد شرکت های دولتی خصوصی سازی شده و سایرشرکت های عرضه اولیه شده در بورس اوراق بهادار تهران

عبدالحسین طالبی نجف آبادی؛ علی ثقفی؛ یحیی حساس یگانه

دوره 13، شماره 50 ، تیر 1395

https://doi.org/10.22054/qjma.2020.6741.1249

چکیده
  در این تحقیق اثر سازوکارهای یاد شده بر ارزش شرکت به عنوان بعدی از عملکرد در 117 شرکت دولتی و غیر دولتی عرضه اولیه شده در بازه زمانی 1392-1382 در بورس اوراق بهادار تهران بررسی شده است. به منظور گرد آوری داده ها جهت انجام پژوهش از نرم افزار ره آورد نوین،صورت های مالی حسابرسی شده و امید نامه شرکت های پذیرفته شده مندرج در سایت هایwww.tse.tmc ، www.rdis.ir ...  بیشتر

توانایی مدیریتی، کارآیی سرمایه گذاری و ریسک سقوط آتی قیمت سهام شواهدی از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

مهدی مرادزاده فرد

دوره 13، شماره 50 ، تیر 1395

https://doi.org/10.22054/qjma.2020.10310.1343

چکیده
  این پژوهش با هدف توسعه تحقیقات در حوزه اثرات مدیریتی بواسطه بررسی تاثیر توانایی مدیریتی بر تصمیمات سرمایه گذاری و ریسک سقوط قیمت سهام صورت پذیرفته است. در این راستا برای اندازه گیری توانایی مدیران از مدل دمرجیان و همکاران (2013) استفاده شد و اثرات آن بر کارآیی سرمایه گذاری (در قالب سه مدل) و تعامل آن با عنصر کیفیت گزارشگری بر ریسک سقوط ...  بیشتر