نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

به دلیل اهمیت اقلام تعهدی اختیاری در فرآیند گزارشدهی و تأثیرپذیری بازده سها م ا ز ای ن اقلام ، ب ا توج ه به
فرصتهای رشد و عدم تقارن اطلاعاتی بالا در شرکتهای با رشد بالا، انتظار میرود مدیران شرکتهای با رشد بالا
انگیزههایی برای استفاده از اقلام تعهدی اختیاری به ویژه اقلام تعهدی اختیاری مثبت (اقلام تعهدی که سود را به طور
مثبت افزایش میدهند)، به منظور پیام رسانی اطلاعات مطلوب در اتباط با عملکرد آینده شرکت به سرمایهگذاران
دارند. هدف این پژوهش شناخت اثر تغییر در رشد شرکت، بر سطح حساسیت بازده به اقلام تعهدی اختیاری، اقلام
تعهدی اختیاری مثبت و کیفیت اقلام تعهدی میباشد. جامعه آماری را کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق
بهادار تهران تشکیل و به منظور آزمون فرضیههای تحقیق از دادههای آماری 192 شرکت انتخابی از جامعه آماری با به
کارگیری قاعده حذف سیستماتیک در بازه زمانی سالهای 1388 تا 1394 استفاده شده است. تحقیق در چارچوب
تحقیقات توصیفی طبقهبندی و روش آزمون فرضیههای تحقیق، روش تجزیه و تحلیل آماری از نوع همبستگی و به
منظور تحلیل آماری فرضیههای تحقیق از روش رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. یافتههای حاصل از آزمون
فرضیهها بیانگر این است که سطح حساسیت بازده به اقلام تعهدی اختیاری، اقلام تعهدی اختیاری مثبت و کیفیت اقلام
تعهدی در شرکتهای با رشد بالا در مقایسه با شرکتهای با رشد پایین، بیشتر است

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Examining the Effect of Firm Growth on the Relationship between Discretionary Accruals with Stock Return

چکیده [English]

Considering the importance of discretionary accruals in reporting and its influence
on stock return, and also growth opportunities and information assymetry in high
growth companies, it is expected that management of high growth companies have
incentives to use discretionary accruals for signaling positive fiture performance of
the firm. The purpose of this study is to investigate the impact of growth changes on
stock return sensitivity to discretionary accruals, positive accruals and the quality of
accruals. The study is performed in TSE listed companies and 192 companies data
between 1388 to 1394 were selected. The coefficient and multivariate regression
were used for hypothesis testing. The results revealed that the sensitivity of stock
return to discretionary and positive accruals and accruals quality is high for high
growth companies compared to low growth ones.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Discretionary accruals
  • discretionary accruals positive
  • accruals quality
  • firm growth
  • stock return
آذر، عادل ؛ مؤمنی، منصور (1383).« آمار و کاربرد آن در مدیریت». انتشارات سمت، چاپ دهم
ایزدی نیا، ناصر؛ نظر زاده، یاسر (1388). «بررسی ارتباط کیفیت سود و بازده سهام در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران». مجله توسعه و سرمایه، ش 1
بزرگ اصل، موسی؛صالح زاده، بیستون (1393).« توانایی مدیریت و کیفیت اقلام تعهدی». دانش حسابداری، ش 17
تهرانی، رضا؛ فنی اصل، محسن (1386). « رابطه وجه نقد حاصل از عملیات و سود تعهدی با بازده سهام شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار». تحقیقات مالی، ش 32
تیموری، حبیب الله (1386).« ساختار تئوری در حسابداری». تهران، سازمان حسابرسی ، ص 99
ثقفی، علی (1385).« قابلیت اعتماد و کیفیت سود- رویکرد وضعیت مالی». فصلنامه بورس اوراق بهادار
جمالیان پور، مظفر؛ ثقفی، علی (1392). « اقلام تعهدی غیره منتظره، انحراف پایداری سود و بحران مالی». دانش حسابداری، ش 12
حسینی، سید علی؛ اسماعیل­زاده، حجت؛ غزنوی، محمد صادق (1394). « بررسی واکنش بیش از واقع سرمایه­گذاران به اقلام تعهدی (نابهنجاری اقلام تعهدی) در بورس اوراق بهادار تهران» دانش سرمایه­گذاران، دوره 4 شماره 14
حقیقت، حمید؛ ایرانشاهی، علی اکبر (1389). «بررسی واکنش سرمایه­گذاران در بورس اوراق بهادار تهران نسبت به جنبه­های پایداری اقلام تعهدی». پژوهش­های حسابداری مالی، ش 3
خانی، عبدالله؛ قجاوند، زیبا (1390). «مروری بر ادبیات عدم تقارن اطلاعاتی و معیارهای اندازه­گیری آن». فصلنامه حسابداری و مدیریت مالی، ش 8
خواجوی، شکرالله؛ ناظمی، امین (1384). « بررسی ارتباط بین کیفیت سود و بازده سهام با تأکید بر نقش ارقام تعهدی در بورس اوراق بهادار تهران». بررسی­های حسابداری و حسابرسی، ش 40
دستگیر، محسن؛ رستگار، مجید (1390). « بررسی رابطه بین کیفیت سود (پایداری سود)، اندازه اقلام تعهدی و بازده سهام با کیفیت اقلام تعهدی». پژوهش­های حسابداری مالی، ش 7 1
رضا زاده، جواد؛ عبدلله، آزاد (1387). «رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی و محافظه کاری در گزارشگری مالی». بررسی­های حسابداری و حسابرسی، ش 54
سیفی، مهناز (1383). «بررسی ارتباط اقلام تعهدی و بازده سهام با تأکید بر طول مدت سرمایه­گذاری». پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم اداری دانشکده شهید بهشتی
شهریاری، سارا؛ سلیم، فرشاد (1393). «بررسی و آزمون قیمت­گذاری نادرست اقلام تعهدی غیرعادی در بورس اوراق بهادار تهران طی سال­های 1381 تا 1389». مدیریت دارایی و تأمین مالی سال دوم ش 3
عرب مازار یزدی، محمد؛ مشایخی، بیتا؛ ودیعی، افسانه (1385).«محتوای اطلاعاتی جریان­های نقدی و تعهدی در بازار سرمایه ایران». بررسی­های حسابداری و حسابرسی، ش 43، 118 
فروغی، داریوش؛ حمیدیان، نرگس؛ محمدیان، مینا (1394). « تأثیر معیارهای کیفیت سود بر مازاد بازده سهام». مطالعات تجربی حسابداری مالی سال 12 ش 48
قائمی، محمد حسین؛ لیوانی، جمال؛ بزرگی، علی و سجاد (1387). «کیفیت سود و بازده سهام شرکت­ها». بررسی­های حسابداری و حسابرسی، ش 52
کربلایی میرزایی، مریم (1394). «مطالعه اثر رشد شرکت بر ارتباط بین اقلام تعهدی اختیاری، کیفیت اقلام تعهدی با بازده سهام». پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه رازی کرمانشاه
کرمی، غلامرضا؛ فرج­زاده، مریم (1394). «عدم تقارن اطلاعاتی و قیمت­گذاری نادرست اقلام تعهدی». مطالعات تجربی حسابداری مالی سال 12 ش 48
کلاته رحمانی، راحله (1388). « قدرت توضیح دهندگی اقلام تعهدی در رابطه با رفتار بازده سهام: بررسی تأثیر سود و ریسک سیستماتیک شرکت­ها». پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی
مشایخی، بیتا؛ مهرانی، ساسان؛ مهرانی، کاوه؛ کرمی، غلامرضا (1384). « نقش اقلام تعهدی اختیاری در مدیریت سود شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران». بررسی­های حسابداری و حسابرسی، ش 42
مشایخی، بیتا؛ شریعتی ایوری، علیرضا (1388). «مقایسه سود و جریانات نقدی به عنوان معیارهایی برای ارزیابی عملکرد شرکت : بررسی نقش اقلام تعهدی». فصلنامه حسابداری مالی، ش 4
مهرانی، کاوه؛ ابراهیمی کردلر، علی؛ حلاج، محمد (1390). «بررسی رابطه بین اقلام تعهدی غیره منتظره و محافظه­کاری در حسابداری در بورس اوراق بهادار تهران».بررسی­های حسابداری و حسابرسی، ش 63
مهرانی، کاوه؛ حلاج، محمد؛ حسنی، عباس (1388). «بررسی محافظه­کاری در سود حسابداری و رابطه آن با اقلام تعهدی در بورس اوراق بهادار تهران». تحقیقات حسابداری، ش 3
نوروش، ایرج؛ ناظمی، امین؛ حیدری، مهدی (1385). «کیفیت اقلام تعهدی و سود با تأکید بر نقش خطای برآورد اقلام تعهدی».بررسی­های حسابداری و حسابرسی، ش 43
ودیعی، محمد حسین؛ عظیمی فر، فرزاد (1391). « ارزش­گذاری بالای حقوق صاحبان سهام و ارتباط آن با اقلام تعهدی اختیاری». پیشرفت­های حسابداری، ش 63
هاشمی، سید عباس؛ ساعدی، رحمان (1388). «بررسی تأثیر ویژگی­های خاص شرکت­ها بر محتوای اطلاعاتی سود و جریان­های نقدی عملیاتی در توضیح بازده سهام». فصلنامه علمی پژوهشی حسابداری مالی، سال اول، ش 4
هاشمی، سید عباس؛ صادقی، محسن (1388). «رابطه اقلام تعهدی اختیاری با وجه نقد عملیاتی، بازده سهام و کارایی سرمایه­گذاری داراییهای سرمایه­ای در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران». فصلنامه حسابداری مالی، ش 2
هندریکسن، الدون اس؛ ون بردا، مایکل اف (1385). «تئوری­های حسابداری». ترجمه علی پارسائیان، انتشارات ترمه
Ball, Ray., Brown Philip. (1968). An Empirical Evaluation of Accounting Incom Numbers. Journal of Accounting Research, 159-178
Chan, K., Chan , L., Jegadeesh, N., Lakinishok, J., (2011). Earnings quality and stok return. Working paper university of Illiniois at urbana – chapaign- Departmant of Finance , p.50
Dechow, P. (1994). Accounting earnings and cash flows as firm performance : The role of accounting accruals . Journal of Accounting and Economics ,18(11)
Dechow , P. & Dichev, I. (2002). The quality of accruals and earnings : The role of accroal estimation errors. Accounting Review , 77 (supplement) (1)
Dopuch, N. , Mashruwalu, R., Seethamraju,C.,& Zach, T. (2005). Accrual daterminates sales changes and their impact on empirical accrual models. Retrieved march 14, 2006, from   http: // www. Ebsco. Com
Fairfield , P. , S.Whisenant and T.Yohn, (2003). Accrued earnings and growth: implications for future profitability and market mispricing. Journal Accounting Review, vol 78
Francis, J. , Lafond, R., Olsson , P., Schipper, K. ,(2005). The market pricing of accruals quality. Journal of Accounting and Economics 22, 249-281
Hirshleifer, D., K. Hou, and S.H. Teoh, (2010). Accrual anomaly risk or mispricing? Journal of Finance 5
Hribar, p ,Yehuda, N; (2014). The mispricing of clash flows and accruals at Dhfferent Life – Cycle stages. Contemporarary Accounting Research vol 32, Issue 3
Kim ,D. and Y. Qi.(2010). Accruals Quality , stock Returns , and macroeconomic condition. The Accounting Review, Vol 85, No 3
Ogneva, M. (2008). Accruals quality and expected returns : the importance of controlling for cash flow shockes. Working paper, Stanford university
Robin, ashok . Wu, Qiang. (2014). Firm growth and the pricing of discretionary accruals. Springer Science + Business Media New york
Skinner , D. and R. Sloan (2002). Earning surprises, growth expectations , and stock returns or don,t let an earnings torpedo shnk your portfolio. Review of Accounting Studies, 7(2)
Sloan, R., (1996). Do stock prices fully reflect information in accruals and cash flows about future earnings?.The Accounting Review 71
Subramanyam , A., Titman, S. , (1996). The pricing of discretionary accruals. Journal of Accounting and Economics 22
Wilson , G.P. (1987). The incremental information content of the accrual and funds components of earnings after controlling earnings. The Accounting Review 62
Xu Zhaohui Randoll, Michael J. Lacina (2009). Explaning the accrual anomaly by market expectations of future returns and earnings. Advances in Accounting , 25