گزارش های حسابداری
مدل کیفیت اقلام تعهدی با رویکرد الگوریتم مدیریت گروهی داده ها

علی ثقفی؛ قاسم بولو؛ حسینعلی سهرابی ورزنه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 فروردین 1401

http://dx.doi.org/10.22054/qjma.2021.58242.2219

چکیده
  مطالعه و توسعه معیارهای سنجش کیفیت سود و به طور ویژه کیفیت اقلام تعهدی یکی از موضوعات کلیدی در طی حدود سه دهه اخیر بوده است. ادبیات موضوعی حاکی از این است که معیارهای مبتنی بر رگرسیون خطی، عمدتا دارای خطای بالا بوده و لذا در سالهای اخیر، پژوهشهایی جهت اعمال الگوریتم‌های یادگیری ماشین صورت گرفته است. با این حال، بنیان‌گذاری این الگوریتم‌ها ...  بیشتر

حسابداری مالی
تحلیلی بر کیفیت سود در شبکه روابط هیات مدیره

رضا تقی زاده؛ محمد عبدزاده کنفی؛ عالیه قرمزی

دوره 19، شماره 73 ، فروردین 1401، ، صفحه 151-175

http://dx.doi.org/10.22054/qjma.2022.65325.2339

چکیده
  این پژوهش به بررسی کیفیت سود در شبکه روابط هیات مدیره شرکت‌های موجود در بازار سرمایه ایران در بازه زمانی 1390 تا 1398 پرداخت. پژوهش حاضر دارای یک رویکرد کمّی است که به لحاظ اجرا از نوع پس‌رویدادی و مبتنی بر تکنیک‌های گرافیکی بر اساس نظریه گراف است. همچنین، جهت انجام آزمون‌های پژوهش از روش تحلیل شبکه و تحلیل رگرسیون استفاده شد. یافته‌های ...  بیشتر

نقش کیفیت سود در اتّخاذ سیاست سود نقدی پایدار: رویکرد گشتاورهای تعمیم‌یافتۀ سیستمی

عباس افلاطونی؛ زهرا نیکبخت

دوره 17، شماره 67 ، مهر 1399، ، صفحه 153-175

http://dx.doi.org/10.22054/qjma.2020.38991.1943

چکیده
  یکی از ابزارهای شرکت‌ها برای ارائه تصویری کم‌ریسک از خود، اتّخاذ سیاست سود نقدی پایدار است. با این حال باید توجه داشت که به دلیل محدودیت‌های مالی، بسیاری از شرکت‌ها در بلندمدت قادر به اجرای این سیاست نیستند. این پژوهش نقش کیفیت سود را در اتّخاذ سیاست سود نقدی پایدار در 148 شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران (شامل 1628 مشاهده) ...  بیشتر

تاثیر قابلیت مقایسه و ثبات رویه حسابداری بر کیفیت سود : رویکرد متن کاوی

سبحان ظفری؛ داریوش فروغی؛ غلامحسین کیانی

دوره 16، شماره 64 ، دی 1398، ، صفحه 1-30

http://dx.doi.org/10.22054/qjma.2019.34708.1860

چکیده
  پیدایش مبنای تعهدی در تهیه صورت های مالی و اندازه گیری سودحسابداری منجر به ایجاد پژوهش های کمی، تجربی واثباتی بسیاری در حوزه کیفیت سود گردید. علیرغم تحقیقات زیاد و متناقض صورت گرفته پیرامون کیفیت سود دربازار سرمایه، هنوز هم موضوع کیفیت سود به عنوان یکی از مهم ترین موضوعات مدنظر پژوهشگران حوزه بازارسرمایه می باشد. برخی از پژوهش های ...  بیشتر

مدلی برای رتبه بندی سنجه‌های کیفیت سود در ایران

محمد کاشانی‌پور؛ غلامرضا کرمی؛ محسن مرادی جزء

دوره 16، شماره 62 ، تیر 1398، ، صفحه 127-150

http://dx.doi.org/10.22054/qjma.2019.10425

چکیده
  نظر به اهمیت و جایگاه سود در میان اطلاعات گزارشگری مالی، در این تحقیق سعی شده است با استفاده از نظر خبرگان مدلی برای رتبه بندی کیفیت سود ارائه شود. از این رو، پس از بررسی ادبیات نظری و منابع کیفیت سود، مدل مفهومی و پرسشنامه پژوهش تدوین گردید. براساس مدل مفهومی تدوین شده، سه جنبه حسابداری، بازار و مدیریتی به عنوان ابعاد مدل انتخاب شدند. ...  بیشتر

تاثیر معیارهای کیفیت سود بر مازاد بازده سهام

داریوش فروغی؛ نرگس حمیدیان؛ مینا محمدیان

دوره 12، شماره 48 ، دی 1394، ، صفحه 1-28

http://dx.doi.org/10.22054/qjma.2016.4048

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر معیارهای کیفیت سود بر قدر مطلق مازاد بازده سهام و بررسی تواناییهر یک از این معیارها در توضیح مازاد مذکور می باشد. بدین منظور در این پژوهش از هشت معیار کیفیتسود در چهار دسته کلی شامل معیارهای سری زمانی (پایداری و قابلیت پیش بینی سود)، معیارهایهموارسازی سود (نوسان سود یا اقلام تعهدی به نوسان جریان نقد عملیاتی)، ...  بیشتر

رابطه بین کیفیت سود، هموارسازی سود و ریسک سهام

ساسان مهرانی؛ قربان اسدی؛ حمیدرضا گنجی

دوره 11، شماره 42 ، تیر 1392، ، صفحه 115-137

چکیده
  در این پژوهش به مطالعه رابطه بین کیفیت سود، هموارسازی سود و ریسک سهام با استفاده از اطلاعات نمونه ای از شرکت‏های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، که به روش غربالگری در طی دوره 1381 الی 1390 انتخاب شده اند، پرداخته شده است و این مساله مورد بررسی قرار گرفت که وضعیت ریسک شرکت‏هایی که سودهای با کیفیت خود را هموار می‏کنند، چگونه ...  بیشتر

مدیریت سود و تأثیر کیفیت سود بر سودآوری آتی شرکت های ورشکسته بورس اوراق بهادار تهران

احمد احمدپور؛ معصومه شهسواری

دوره 11، شماره 41 ، فروردین 1392، ، صفحه 37-58

چکیده
  این پژوهش به بررسی نحوه اعمال اختیارات مدیریت در گزارشگری سودآوری آتی و تأثیر کیفیتسود در شرکت های ورشکسته بورس اوراق بهادار تهران، بین سال های 8315 تا پایان 8309 می پردازد.اقلام تعهدی اختیاری، به عنوان شاخص سنجش مدیریت سود در نظر گرفته شده است. هم چنین در اینتحقیق تأثیر چهار ویژگی سود مبتنی بر داده های حسابداری شامل کیفیت اقلام تعهدی، ...  بیشتر

رابطه بین تغییر موسسه حسابرسی و گزارشگری سودهای محافظه کارانه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

اسفندیار ملکیان؛ فرازنده عبدی پور

دوره 11، شماره 41 ، فروردین 1392، ، صفحه 157-173

چکیده
  مطالعه در خصوص تغییر حسابرس به لحاظ تأثیرات بر استقلال حسابرس و در کیفیت حسابرسی، حائزاهمیت فراوانی است. استقلال حسابرس تحت تأثیر روابط حسابرس صاحب کار قرار می گیرد و درنهایت در کیفیت حسابرسی و سطح محافظه کاری سود مؤثر واقع می شود. تحقیق حاضر، به بررسیرابطه بین تغییر موسسه حسابرسی و سطح محافظه کاری سودها می پردازد. در این تحقیق، براینمایندگی ...  بیشتر

تجدید ارائه صورت های مالی و ریسک اطلاعاتی

علی رحمانی؛ المیرا نجف تومرایی

دوره 9، شماره 34 ، تیر 1390، ، صفحه 33-54

چکیده
  چکیدهاین پژوهش ارتباط تجدید ارائه صورتهای مالی و قیمت گذاری ریسک اطلاعاتی را درشرکتهای پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران بررسی می کند. قیمت گذاری ریسک اطلاعاتی بامنظور کردن ریسک اطلاعاتی بر مبنای کیفیت سود در مدل سه عاملی فاما و فرنچ آزمون شده است.کیفیت اقلام تعهدی به عنوان معیار کیفیت سود به دو جزء ذاتی واختیاری تفکیک و عوامل ریسکاطلاعاتی ...  بیشتر

رابطه بین وضعیت پرداخت سود سهام و کیفیت سود

کیهان مهام؛ علی محمد علی محمدی

دوره 9، شماره 34 ، تیر 1390، ، صفحه 129-149

چکیده
  هدف این تحقیق، مطالعه رابطه بین وضعیت پرداخت سود سهام و کیفیت سود است.کیفیت سودبا استفاده از چهار معیار: اقلام تعهدی اختیاری، انحراف معیار خطای اندازه گیری اقلام تعهدی، قدرمطلق خطای اندازه گیری اقلام تعهدی و ارتباط سود با بازده اندازه گیری شده است.به منظور آزمون فرضیه ها، از اطلاعات مربوط به 57 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران ...  بیشتر

نقش کیفیت سود در افزایش نقدشوندگی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

محسن دستگیر؛ سید مهدی پارچینی پارچین؛ کیوان شیخی

دوره 8، شماره 32 ، دی 1389، ، صفحه 1-22

چکیده
  هدف این پژوهش، بررسی تاثیر کیفیت سود در افزایش نقدشوندگی سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این پژوهش، از کیفیت سود مبتنی بر پایداری سود و برای اندازه گیری نقدشوندگی سهام شرکت ها از دو معیار معاملاتی (تعداد روزهای معاملاتی و حجم نسبی معاملات) و دو معیار اطلاعاتی (عمق ریالی نسبی و شکاف نسبی قیمت پیشنهادی خرید ...  بیشتر

مطالعه و تبیین کیفیت سود با رویکرد ترازنامه ای

مجید عظیمی یانچشمه

دوره 8، شماره 30 ، تیر 1389، ، صفحه 99-126

چکیده
  در این مقاله با استفاده از رویکرد ترازنامه ای به مطالعه کیفیت سود پرداخته شده است. کیفیت سود دارای تعاریف گوناگونی است؛ یکی از تعاریف کیفیت سود، به پایداری سود (تعریف مد نظر در این پژوهش) اشاره دارد و بدین معنی است که شرکت توان بیشتری برای حفظ سودهای جاری دارد. در این پژوهش، پایداری جزء تعهدی و جزء نقدی سود با هم مقایسه شده است. به منظور ...  بیشتر

ریسک نقدشوندگی سهام و کیفیت سود

علی ثقفی؛ محمد مرفوع

دوره 8، شماره 29 ، فروردین 1389، ، صفحه 1-37

چکیده
  براساس تحقیقات انجام شده در کشورهای مختلف، کیفیت اطلاعات ارایه شده توسط سیستم حسابداری میتواند بر ریسک نقدشوندگی سهام تاثیر بگذارد. معمولا هرچه کیفیت اطلاعات ارایه شده بالاتر باشد، ریسک نقدشوندگی کاهش می یابد. پژوهش حاضر به تبیین رابطه کیفیت سود با ریسک نقدشوندگی سهام شرکتها میپردازد. معیارهای کیفیت سود انتخابی شامل مربوط بودن، ...  بیشتر

روند تغییرات کیفیت سود در طول زمان در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

قاسم بولو؛ یحیی حساس یگانه؛ رضا هراسانی

دوره 8، شماره 29 ، فروردین 1389، ، صفحه 65-95

چکیده
  در این تحقیق روند تغییرات کیفیت سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طول سالهای 1380 تا 1387 با استفاده از داده های 64 شرکت در 4 صنعت مورد آزمون قرار گرفت. در پژوهش حاضر کیفیت سود همانند تحقیقات بونلرت-یو-تای (2006)، فرانسیس و دیگران (2004)و منعم و فرشادفر (2007) از چهار بعد کیفیت اقلام تعهدی، پایداری سود، پیش بینی پذیری سود و هموار ...  بیشتر

رابطه سرمایه گذاران نهادی با کیفیت سود

سید حسین سجادی؛ رضا تاکر؛ علی محمودی

دوره 8، شماره 29 ، فروردین 1389، ، صفحه 115-137

چکیده
  ورشکستگی شرکتهای بزرگ در دنیا موجب شد تا توجه بسیاری از استفاده کنندگان صورتهای مالی به سوی کیفیت سود معطوف شود. کیفیت سود از جنبه های مختلف توسط پژوهشگران مورد ارزیابی و توجه قرار گرفته است. هدف این تحقیق بررسی رابطه بین سرمایه گذاران نهادی و کیفیت سود براساس ویژگی های کیفی چارچوب مفهومی هیئت تدوین استاندارهای حسابداری شامل، داشتن ...  بیشتر

بررسی کیفیت سود در عرضه های اولیه ی سهام در بورس اوراق بهادار تهران

حسین علوی

دوره 7، شماره 27 ، مهر 1388، ، صفحه 127-146

http://dx.doi.org/10.22054/qjma.2009.6942

چکیده
  در این پژوهش کیفیت سود در زمان عرضه های اولیه سهام مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور با در نظر گرفتن برخی ویژگی ها از میان شرکت هایی که سال های 81 تا 84 وارد بورس اوراق بهادار تهران شده بودند 73 شرکت استخراج شد و کیفیت سود آنها 2 سال قبل از عرضه های اولیه سهام مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.   بیشتر

تاثیر محافظه کاری حسابداری بر کیفیت سود و بازده سهام

علی ثقفی؛ مهدی سدیدی

دوره 5، شماره 18 ، تیر 1386، ، صفحه 1-24

چکیده
  در امور اقتصادی اخذ تصمیم مستلزم وجود اطلاعات است، نبود اطلاعات موجب میشود تا فرآیند  تصمیم گیری مبهم باشد. ارقام و گزارشهای مالی بخشی از داده ها و اطلاعات مورد نیاز این فرایند است. این تصور که سود به عنوان اصلی ترین منبع اطلاعات، مختص شرکت میباشد، با تحقیقات تجربی مختلف مورد پشتیبانی قرار گرفته است. تحقیقات مذکور نشان داده اند که ...  بیشتر

رابطه بین کیفیت سود و بازده سهام

محسن خوش طینت؛ شاهپور اسماعیلی

دوره 3، شماره 12 ، دی 1384، ، صفحه 27-56

چکیده
  دراین پژوهش، رابطه بین کیفیت سود و بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی شده است. هدف از تحقیق تعیین این موضوع است که آیا سرمایه گذاران، تحلیل گران و ... کیفیت اطلاعات حسابداری (کیفیت سود) را درک کرده و آنرا در تصمیم گیریهای خود به کار میگیرند؟ برای یافتن پاسخ این سوال بایستی واکنش بازار را ببینیم. میدانیم که ...  بیشتر