نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی رشته حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان(خوراسگان) ،اصفهان، ایران

2 دانشیار، دانشکده امور اداری و اقتصاد، گروه حسابداری، دانشگاه اصفهان

3 استادیار، دانشکده امور اداری و اقتصاد، گروه اقتصاد، دانشگاه اصفهان

چکیده

پیدایش مبنای تعهدی در تهیه صورت های مالی و اندازه گیری سودحسابداری منجر به ایجاد پژوهش های کمی، تجربی واثباتی بسیاری در حوزه کیفیت سود گردید. علیرغم تحقیقات زیاد و متناقض صورت گرفته پیرامون کیفیت سود دربازار سرمایه، هنوز هم موضوع کیفیت سود به عنوان یکی از مهم ترین موضوعات مدنظر پژوهشگران حوزه بازارسرمایه می باشد. برخی از پژوهش های دهه اخیر کیفیت سود به سمت استفاده از رویکرد کیفی از قبیل متن کاوی به منظور ارایه یک معیار جدید کیفیت سود گرایش پیدا کرده اند. لذا هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر قابلیت مقایسه و ثبات رویه حسابداری بر کیفیت سود با تاکید بر رویکرد کیفی متن کاوی به منظور ارایه سنجه کیفی معتبر جهت ارزیابی کیفیت سود است. جامعه آماری پژوهش؛ شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. نمونه مورد مطالعه پژوهش شامل 90 شرکت در بازه زمانی 1391-1397 است. جهت آزمون فرضیه های پژوهش از رگرسیون چند متغیره از نوع داده های ترکیبی استفاده شده است. کیفیت سود در پژوهش حاضر بر اساس کیفیت اقلام تعهدی شرکت اندازه گیری شده است. همچنین جهت اندازه گیری ثبات رویه حسابداری از تکنیک متن کاوی(مدل فضای برداری) استفاده شده است. نتایج و یافته های پژوهش نشان می دهد که قابلیت مقایسه حسابداری بر کیفیت سود تاثیر مثبت دارد. همچنین نتایج و یافته های پژوهش موید این است که با افزایش ثبات رویه شرکت، کیفیت سود شرکت نیز افزایش می یابد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Impact of Accounting Comparability and Consistency on Earning Quality: A Text-Mining Approach

نویسندگان [English]

  • sobhan zafari 1
  • darioush foroughi 2
  • gholamhossein kiani 3

1 islamic azad university of isfahan

2 isfahan university

3 isfahan university

چکیده [English]


The emergence of an accrual basis in the preparation of financial statements and the measurement of Accounting Earnings has led to the creation of quantitative, empirical and substantive research into the Earning Quality. Despite the extensive and contradictory research on the quality of earnings in the capital market, the issue of earning quality is still one of the most important issues of interest to market researchers. Some earnings research of the last decade has tended to use a qualitative approach such as text mining to provide a new measure of earnings quality. Therefore, the purpose of the present study is to investigate the impact of comparability and consistency of accounting practice on earnings quality with emphasis on qualitative text mining approach in order to provide a valid qualitative measure for evaluate earnings quality.The statistical population of the research is the companies listed in Tehran Stock Exchange .The study sample consisted of 90 companies in the period 2012-2109. was used Multivariate regression analysis to test the research hypotheses. Earnings quality in the present study was measured based on the quality of the company's accruals. Also, text mining technique (vector space model) was used to measure the consistency of accounting procedures. The results and findings of the study show that accounting comparability has a positive effect on earnings quality. The research findings and findings also confirm that by increasing the accounting consistency, the quality of the firm's earnings also increases.
Key-words: accounting comparability,accounting consistency,Accrual Quality,text-mining,earning quality

کلیدواژه‌ها [English]

  • Accounting Comparability
  • Accounting Consistency
  • Accrual Quality
  • Text Mining
  • Earning quality
بنی مهد، بهمن، عربی، مهدی و حسن پور، شیوا(1397). پژوهش های تجربی و روش- شناسی در حسابداری. چاپ پنجم: انتشارات ترمه.
ثقفی، علی و محمدی، امیر(1391).جریانهای نقدی آتی، اقلام تعهدی غیر­عادی وریسک ورشکستگی،  فصلنامه پژوهش های حسابداری مالی ،4 دوره 4، شماره 3، ص 1-12.
خزایی، مهدی، زلقی، حسن و افلاطونی، عباس.(1398). تأثیر توانایی مدیریت بر میزان قابلیت مقایسه صورت‌های مالی. مجله دانش حسابداری، دوره 10، شماره 2، ص 42-21.
رزمیان فیض آیادی، علیرضا و هشی، عباس.(1392). تاثیرترکیب هیئت‌مدیره  بر محتوای اطلاعاتی و کیفیت سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. دانش حسابداری، شماره 13، ص105-1270.
رحمانی، علی و قشقایی، فاطمه(1396) رابطة قابلیت مقایسة حسابداری با مدیریت سود واقعی و تعهدی. بررسی های حسابداری و حسابرسی، دوره 24، شماره 4، ص550-527.
رهروی دستجردی، علیرضا، فروغی، داریوش و کیانی، غلامحسین.(1397). ارزیابی خطر تقلب مدیران با استفاده از روش داده‌کاوی. دانش حسابداری، دوره9، شماره 1، ص114-91.
ظفری، سبحان، فروغی، داریوش و کیانی، غلامحسین (1398). تاثیر قابلیت مقایسه وثبات رویه حسابداری بر عدم تقارن اطلاعات: رویکرد متن کاوی. مجله حسابداری مدیریت، دوره 12، شماره 41، ص133-150.
کمیته تدوین استانداردهای حسابداری(1389) استانداردهای حسابداری، نشریه160 (انتشارات سازمان حسابرسی).
فروغی، داریوش و قاسم زاد، پیمان(1394) تأثیر قابلیت مقایسۀ صورت‌های مالی بر ضریب واکنش سودهای آتی، بررسی های حسابداری وحسابرسی، دوره 22، شماره 4، ص479-500.
فروغی، داریوش، امیری، هادی و شیخی، هادی.(1392). تاثیر کیفیت اقلام تعهدی بر صرف ریسک شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، پژوهش های حسابداری مالی، دوره 5، شماره 1، ص 13-28.
کیا، علی و صفری گرایلی، مهدی (1396). قابلیت مقایسه صورت های مالی، مدیریت سود تعهدی و مدیریت واقعی سود. مجله علمی پژوهشی دانش حسابداری مالی، دوره 4، شماره 2، ص115-137.
محمدی، امیر و ثقفی، علی.(1392) بهبود سنجش کیفیت اقلام تعهدی. پژوهش های تجربی حسابداری مالی، دوره 7، شماره 1، ص1-20.
نوروش، ایرج، ناظمی، امین و حیدری، مهدی.(1385). کیفیت اقلام تعهدی و سود با تأکید بر نقش خطای برآورد اقلام تعهدی. بررسی های حسابداری وحسابرسی، شماره 43، ص135-160.
Allee,K.,DeAngelis,M.,(2015)."The  structure of voluntary disclosure narratives : evidence from tone dispersion". Journal of Accounting Research,53(2),241–274.
Barth, M.E., Landsman, W., Lang, M., Williams, C.)2012(. "Are IFRS based and US GAAP-based accounting amounts comparable?" Journal of Accounting and Economics 54 (1), 68–93.
Ball, C., Hoberg, G., Maksimovic, V., (2015). "Disclosure, Business Change, and Earnings Quality" .Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2260371  
Ball,R.,Shivakumar,L.,)2005(."Earnings quality in UK private firms: comparative loss recognition timeliness" .J.Account.Econ.39,83–128.
Bonsall, S., A. Leone, and B. Miller.(2015)."A Plain English Measure of Financial Reporting Readability". Working paper.
Chen, J. V., and F. Li.(2017). "Estimating the Amount of Estimation in Accruals". Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract= 2738842
Chou, Ch, C. Janie Chang, Chen-Lung Chin, and Wei-Ta Chiang.(2018). "Measuring the Consistency of Quantitative and Qualitative Information in Financial Reports: A Design Science Approach". Journal of Emerging Technologies in Accounting 15(2):93-109.
Dechow, P.M., W. Ge, and K.M. Schrand (2010): "Understanding earnings quality: A review of the proxies, their determinants and their consequences". Journal of Accounting and Economics ,50: 344-401.
Dechow, P. M., and I. D. Dichev. (2002). "The quality of accruals and earnings: The role of accrual estimation errors". The Accounting Review ,77 (Supplement): 35–59.
De Franco, G., S. P. Kothari, and R. Verdi.)2011.(²The benefits of financial statement comparability". Journal of Accounting Research 49(4): 895–931.
FinancialAccounting Standards Board (FASB).) 2010(. "Conceptual Framework for Financial Reporting". Statement of Financial Accounting Concepts (SFAC) No. 8.:
Francis, J., P. Olsson, and K. Schipper.)2006(. "Earnings quality". Foundation and Trends in Accounting 1:259-340.
Financial Accounting Standards Board (FASB). )1980( ".Qualitative Characteristics of Accounting Information". Statement of Financial Accounting Concepts (SFAC) No. 2. Norwalk, CT: FASB. Available at: http://www.fasb.org/pdf/con2.pdf
Frankel,R.,Jennings.,J and J.Lee.(2016)."Using Unstructured and Qualitative Disclosure to  Explain Accruals". Journal of Accounting and Economics, 62, ( 2–3):209-227.
Hoberg.,G.(2016). "Discussion of using unstructured and qualitative disclosures to explain accruals". Journal of Accounting and economics(Article in press)
Ismail,w.A.W.,Kamarudin,K.A.,VanZijl,T.,&Dunstan,k.(2013)."Earning quality and the adoption of      IFRS-based accounting standards:evidence from an emerging markets".Asian Review of Accounting,        21(1):53-73.
Kim,S. and S.C.Lim.(2016)."Earning Comparability and Informed Trading". Finance Research Letter.
Kravet,T.,Muslu,V.,(2013)."Textual risk disclosures and investors’ risk perceptions". Review of Accounting Study, 18:1088–1122.
Lo.,K.,Ramos.,F. and R.Rogo.,(2017). "Earnings management and annual report readability",Journal of Accounting and Economics, (Article in Press).
Lev.,B.(2013).Earning Quality:Hand book of key Global Financial Markets, Institutions and Infrastructure,Chapter36:391-400.
Li Guo, Feng Shi, Jun Tu.,(2016). "Textual analysis and machine leaning: Crack unstructured data in finance and accounting". The Journal of Finance and Data Science, 2 : 153-170
Li, F.,Lundholm,R.,Minnis,M.,(2013)."Ameasure of competition based on10-K filings". J.Account.Res,51(2):399–436.
Loughran T, Mcdonald B.,(2016). "Textual Analysis in Accounting and. Finance: A Survey" Journal of Accounting Research, 54, (4): 1187-1230
Muslu,V.,Radhakrishnan,S.,Subramanyam,K.R.,Lim,D.,(2014)."Forward-looking MD&Adisclosures and the information environment" .Management Science ,61(5):931–948.
Rogers,J.,VanBuskirk,A.,Zechman,S.,(2011)."Disclosure tone and shareholder" .litigation.The Accounting Review,86:2155–2183.
Sohn,B.Ch.(2016)."The Effect of Accounting Comparability on the Accrual-Based and Real Earning Management ".J.Account.Public Policy.Securities and Exchange Commission. December19,)2003(. "Interpretation: Commission Guidance Regarding Management’s  Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations". 
Penman, S.)2013(. Financial Statement Analysis and Security Valuation. McGraw-Hill, New York .
Peterson,K., Schmardebeck,R. and T.J.Wilks.(2015)."The Earning Quality and Information Processing Effects of Accounting Consistency" .The Accounting Review 90(6):2483-
Velury,U. and D.S.,Jenkins.(2006)."Institutional Ownwership and the Quality of Earnings". Journal of Business  Research 59(9):1043-1051.
⟨https://www.sec.gov/rules/interp/33-8350.htm