نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی

2 عضو هیئت علمی دانشگاه لرستان

چکیده

دراین پژوهش، رابطه بین کیفیت سود و بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی شده است. هدف از تحقیق تعیین این موضوع است که آیا سرمایه گذاران، تحلیل گران و ... کیفیت اطلاعات حسابداری (کیفیت سود) را درک کرده و آنرا در تصمیم گیریهای خود به کار میگیرند؟ برای یافتن پاسخ این سوال بایستی واکنش بازار را ببینیم. میدانیم که واکنش بازار نسبت به اطلاعات منتشره را میتوان از دو طریق 1) حجم مطالعات،  2) قیمت سهام و متعاقبا بازده سهام مورد سنجش و اندازه گیری قرار داد. بنابراین در این تحقیق از بازده سهام به عنوان متغیر وابسته استفاده شده است.
از مجموعه معیارهای ارزیابی کیفیت سود، دو معیار نسبت وجه نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی به سود عملیاتی و سود عملیاتی و حجم معوقات انتخاب و تاثیر آنها بر بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران آزمون میشود.
پژوهش فوق چهار فرضیه را بررسی میکند. در این فرضیه ها کیفیت سود، حجم معوقات، اجزای اختیاری و غیراختیاری معوقات به عنوان متغیر مستقل و بازده سهام به عنوان متغیر وابسته میباشد. بررسی فرضیه های تحقیق به کمک تجزیه و تحلیل رگرسیون در دوره زمانی 1379-1383 نشان میدهد که رابطه ضعیفی بین کیفیت سود و بازده سهام وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Relationship between Earnings Quality and Stock Return

نویسندگان [English]

  • Mohsen Khoshtinat 1
  • Sbahpoor Esmaeeli 2

چکیده [English]

This research undertakes the relationship between earnings quality and stock return of the listed companies in the Tehran Stock Exchange.
The aim of this research is to assess whether the investors, analysts, and etc. have comprehend the quality of the accountancy information (earnings quality) and utilize it in their decision making process? In order to find the answer to this question we need to take in to account the market reaction.
We can assess and evaluate the market reaction with the use of the accumulated data published and in the following two ways:
1-     Volume of transactions
2-     Share price and subsequently the stock return
Therefore in this research stock return is an independent variable.
Within the earnings quality assessment criteria, two criteria, the ratio between cash flows resulted from operational activities with operational earning and accruals , are selected and their influence on stock return of listed  companies in the Tehran  Stock Exchange are  examined.
This research considers four hypotheses. In these hypotheses earnings quality, accruals, discretionary and nondiscretionary accruals are considered as independent variables and stock return as dependent variable. The examination of the research hypotheses, with the help of regression analysis during the period of 1379-1383 (Iranian calendar year), shows that there is little influence between earnings quality and stock returns.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Earnings quality
  • Accruals
  • stock return
  • Discretionary and non-discretionary accruals