نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حسابداری و مالی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری، دانشگاه یزد، یزد، ایران.

2 دکتری، گروه حسابداری، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

3 دانشجوی کارشناسی ارشد، حسابداری ، دانشگاه یزد، یزد، ایران

10.22054/qjma.2022.65325.2339

چکیده

این پژوهش به بررسی کیفیت سود در شبکه روابط هیات مدیره شرکت‌های موجود در بازار سرمایه ایران در بازه زمانی 1390 تا 1398 پرداخت. پژوهش حاضر دارای یک رویکرد کمّی است که به لحاظ اجرا از نوع پس‌رویدادی و مبتنی بر تکنیک‌های گرافیکی بر اساس نظریه گراف است. همچنین، جهت انجام آزمون‌های پژوهش از روش تحلیل شبکه و تحلیل رگرسیون استفاده شد. یافته‌های پژوهش نشان داد در شبکه ارتباطی شرکت‌ها، برخی از آن‌ها در جایگاه و موقعیت بهتری قرار دارند و از توان دسترسی و تاثیرگذاری بیشتری برخوردار هستند. موقعیت بهتر می‌تواند به سهولت در دسترسی سریع‌تر به اطلاعات و منابع منجر شود. همچنین، نتایج مربوط به آزمون فرضیه‌ها نشان داد بین مرکزیت بینابینی و کیفیت سود رابطه‌ معناداری وجود ندارد. اما بین مرکزیت درجه و کیفیت سود رابطه منفی معنادار و بین مرکزیت نزدیکی و کیفیت سود رابطه مثبت معنا‌دار وجود دارد. به عبارت دیگر، می‌توان گفت موقعیت و جایگاه در ساختار روابط می‌تواند به نوعی بر کیفیت سود شرکت‌ها تاثیرگذار باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Analysis of Earnings Quality in the Board Relations Network

نویسندگان [English]

  • Reza Taghizadeh 1
  • Mohammad Abdzadeh Kanafi 2
  • alieh ghermezi 3

1 Assistant Professor of Accounting , Yazd University, Yazd, Iran.

2 Ph.D, Department of Accounting, Tehran University, Tehran, Iran

3 M.A. Student in Accounting,Yazd University, Yazd, Iran.

چکیده [English]

This study examines earnings quality in the relations network of the board of directors of companies in the Iranian stock market in the period 2011 to 2020. This study has a quantitative approach that is post-event in terms of implementation. Furthermore, it is based on graphic techniques on graph theory. Network analysis and regression analysis were used to conduct research tests. Findings showed that in the communication network of companies, some of them are in a better position and have more access and effectiveness. Better location can lead to easier access to information and resources faster. Also, the results of testing the hypotheses showed that there is no significant relationship between the betweenness centrality, and earnings quality. But there is a significant negative relationship between the degree centrality and earnings quality and a significant positive relationship between the closeness centrality, and the earnings quality. In other words, it can be said that the position in the structure of relationships can somehow affect earnings quality of companies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Earnings quality
  • Board
  • Social Capital
  • Network analysis