نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه حسابداری، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

2 عضو هیئت علمی گروه حسابداری دانشگاه اصفهان

3 استادیار، گروه حسابدار ،ی دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

باور و انتظارات سرمایه‌گذاران، زمینه‌ساز اتخاذ تصمیم‌ها و شکل‌دهنده رفتار آنان است. دارایی‌ها منبع مهم تصمیم‌های فعلی و آتی شرکت‌ها است که نقش‌حیاتی بر باور سرمایه‌گذاران دارد. دارایی‌های‌ حسابداری عدم‌اطمینان در مورد ارزش ذاتی سهم را برطرف می‌کند و برانتظارات افراد از شرکت تاثیر می‌گذارد. همچنین آگاهی‌بخشی دارایی‌های حسابداری از ویژگی‌های سود متمایز است. لذا ممکن ‌است کیفیت سود بر رابطه آگاهی‌بخشی دارایی‌ها و باورهای سرمایه‌گذاران تاثیرگذار نباشد. پژوهش حاضر به بررسی رابطه آگاهی‌بخشی دارایی‌های حسابداری و باورهای سرمایه‌گذاران، با تاکید بر اثرات کیفیت سود حسابداری می‌پردازد. در این راستا نمونه‌ای مشتمل بر 249 شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی دوره زمانی 1392-1401 انتخاب و آزمون شده‌است. مدل پژوهش نیز از طریق داده‌های پنل با کنترل اثرات سال و صنعت به روش حداقل مربعات معمولی با خطای استاندارد مقاوم (خوشه‌بندی خطاها در سطح شرکت) برآورد شده است. به علاوه برای محاسبه آگاهی‌بخشی دارایی‌ها از رگرسیون غلتان ده ساله وقفه خالص دارایی‌های عملیاتی شرکت بر روی سود شرکت استفاده گردید. نتایج نشان داد، آگاهی‌بخشی‌ دارایی‌ها در سطح کل و اختیاری بر باورهای سرمایه‌گذاران تاثیر مثبت دارد. اما آگاهی‌بخشی‌ دارایی‌ها در سطح عوامل ‌ذاتی بر باورهای سرمایه‌گذاران تاثیر ندارد. همچنین، کیفیت‌ سود پایین خللی در ارتباط بین آگاهی‌بخشی ‌دارایی‌ها در سطح کل و عوامل اختیاری با باورهای سرمایه‌گذاران ایجاد نمی‌کند. این یافته‌ها می‌تواند به استفاده‌کنندگان صورت‌های مالی به خصوص سرمایه‌گذاران و سهامداران کمک نماید تا در حین برآورد ارزش ذاتی سهم در جهت تصمیم سرمایه‌گذاری، به آگاهی‌بخشی دارایی‌های حسابداری نیز توجه زیادی نمایند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Accounting Asset Informativeness according to intrinsic and optional factors and investors' beliefs: Investigating the effects of accounting earnings quality

نویسندگان [English]

  • zahra heidary sureshjani 1
  • darioush foroughi 2
  • Alireza Rohravi Dastjardi 3

1 Doctoral student of Accounting Department, Faculty of Administrative Sciences and Economics, Isfahan University, Isfahan, Iran

2 Faculty Member, Department of Accounting, University of Isfahan

3 Assistant Prof. Department of Accounting, Faculty of Economics and Administrative Sciences, University of Isfahan, Esfahan. Iran

چکیده [English]

Investors' beliefs and expectations form the foundation for their decision-making and behavior. Assets are crucial for companies' current and future decisions, significantly influencing investors' perceptions. Accounting for assets reduces uncertainty about a stock's intrinsic value and shapes expectations regarding the company. Additionally, accounting assets informativeness is a key factor in distinguishing earnings. Hence, the earnings quality may not affect the relationship between assets informativeness and investors' beliefs. This study investigates the relationship between accounting assets informativeness and investors' beliefs, with a focus on the impact of accounting earnings quality. A sample of 249 companies listed on the Tehran Stock Exchange between 2013 and 2023 was selected for analysis. The research model was estimated using panel data, controlling for year and industry effects, through the ordinary least squares method with robust standard errors (clustering errors at the company level). To measure assets informativeness, a ten-year rolling regression of a company's net operating assets against its earnings was employed. The results indicate that increased assets informativeness positively influences investors' beliefs both at the aggregate and discretionary levels. However, assets informativeness related to inherent factors does not impact investors' beliefs. Furthermore, low earnings quality does not weaken the relationship between assets informativeness at the aggregate level and discretionary factors with investors' beliefs. These findings can assist financial statement users, particularly investors and shareholders, in considering the awareness of accounting assets when estimating a share's intrinsic value for investment decisions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Accounting Asset Informativeness
  • Investors'؛ Beliefs
  • Earnings Quality
  • Intrinsic and Optional Company Factors