مقایسه کارایی مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای (CAPM) با مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای مبتنی بر مصرف (CCAPM) در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال

2 کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی گرایش مالی

چکیده

ریسک و بازده مباحث مورد توجه در بازارهای مالی میباشد. قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای با توجه به ریسک وارد بر آنها همیشه یکی از موارد مورد بحث بوده است. در همین راستا مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای توسط شارب در سال 1964 و لینتنر در سال 1965 بیان شد و با توجه به انتقاداتی که بر این مدل در طی سالها وارد شد، محققان تا به امروز بارها این مدل را مورد اصلاح قرار داده اند. در این تحقیق مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای مبتنی بر مصرف (CCAPM)، که توسط لوکاس در سال 1978 و بریدن در سال 1979 عنوان گردید و حساسیت تغییرات بازده سهام به تغییرات مصرف را به عنوان معیاری برای ریسک، جایگزین بتای بازار مورد استفاده در مدل CAPM استفاده نموده، مورد استفاده قرار گرفته است و در مقایسه با CAPM سنتی در بورس تهران در زمینه پیش بینی بازده مورد انتظار قرار داده شده است. برای این منظور 134 نوع سهم از سهام بورس اوراق بهادار تهران به صورت گزینه ای انتخاب شدند و مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج حاصل نشان داد هرچند هیچ کدام از دو مدل، مدل کامل و مناسبی جهت پیش بینی دقیق بازده نمی باشند، ولی مدل CAPM در مقایسه با مدل CCAPM در پیش بینی بازده مورد انتظار در بورس اوراق بهادار تهران از کارایی بالاتری برخوردار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparing of the Efficiency of Capital Asset Pricing Model (CAPM) and Consumption-based Capital Asset Pricing Model (CCAPM) in Tehran Stock Exchange (TSE)

نویسندگان [English]

  • F. Rostamian 1
  • Sh. Javanbakht 2
چکیده [English]

The relation between risk and return, and capital asset pricing is the most basic topics in capital market. Capital Asset Pricing Model (CAPM) was suggested by Lintner and Sharpe in 1965 and has been reformed and criticized since.
This paper studies another version of CAPM along with the traditional CAPM in Tehran Stock Exchange. The new version of CAPM puts the covariance  between  stock  return  and  consumption  growth  as  a  risk measure  and  is  recognized  as  the  Consumption-based  Capital  Asset Pricing Model (CCAPM).
To this end, we use a sample that includes 134 companies listed in Tehran Stock Exchange. The results indicate the CAPM is more efficient than the CCAPM in anticipating of the expected return in Tehran Stock Exchange.

کلیدواژه‌ها [English]

  • CAPM
  • CCAPM
  • Asset Pricing