نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه شهید باهنر کرمان، دانشکده مدیریت واقتصاد

2 کارشناس ارشد حسابداری

چکیده

این تحقیق به بررسی ارتباط برخی از اطلاعات استخراج شده از گزارشهای مالی همانند سود حسابداری، جریانهای نقدی، سود تقسیمی، نسبت P/E و نرخ رشد سود حسابداری، و اطلاعات غیرمالی مانند نوع صنعت با بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میپردازد. این بررسی به صورت مقطعی در راستای بررسی روند تغییرات و همچنین به صورت داده های ترکیبی در راستای ارائه الگوی مناسب برای تبیین بازده با استفاده از اطلاعات صورتهای مالی و داده های بازار انجام شده است. دوره زمانی تحقیق از ابتدای سال 1378 تا پایان سال 1387 میباشد. نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که سود حسابداری، سود تقسیمی، جریانهای نقدی و نرخ رشد سود حسابداری برای مجموع سالهای تحقیق از جمله عوامل موثر بر بازده سهام میباشند، و این متغیرهای رابطه مثبت و معنادار با بازده سهام دارند، ولی نسبت P/E و نوع صنعت رابطه معنی داری با بازده سهام ندارند و گویای آن است که سرمایه گذارن توجه چندانی به نوع صنعت و نسبت P/E ندارند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigation of the Relation between Financial and Non-financial Information and Stock Returns in Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • O. Pourhaydari 1
  • A. Sadeghi 2

چکیده [English]

This paper investigates the relationship between stock returns and financial and non-financial information, such as operating income, net Income, dividends, cash flows, industry effects, price-earnings ratios, and earnings growth in companies listed in Tehran Stock Exchange (TSE).  The testing period is from 1378 to 1387. We use cross sectional data for investigate trends and use pooled data for investigate the relationship between stock returns and financial and non-financial information. The results show that operating earnings, net income and earnings growth have the most explanatory power in determinant stock return. Similar to the findings of western studies, our study shows that earnings data is key information for investors. Also, our findings indicate that cash flows, industry effects, and price-earnings ratios are relatively less important information to the market.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Stock return
  • Earnings
  • Cash flows
  • Industry effects
  • Earnings growth