پیش بینی بازده با استفاده از معیارهای مختلف ریسک؛ براساس شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشجوی دوره دکتری مدیریت مالی

چکیده

بیشینه کردن ثروت، یا به عبارت بهتر بیشینه کردن مطلوبیت انتظاری در پایان دوره، هدف اصلی سرمایه گذاران میباشد. اما باید توجه داشت که ویژگی ناپایداری قیمت ها در بازار، سرمایه گذاران را در دستیابی به اهداف خود با دامنه ای از نااطمینانی مواجه میسازد و گریز از ریسک حاصل از این نااطمینانی ها تنها با تحمل هزینه صرف نظر کردن از سود مورد انتظار بیشتر امکان پذیر است. معیارهای متعددی جهت تخمین ریسک تدوین شده که به بررسی رفتار سرمایه گذاران میپردازند. در این تحقیق با ارائه مدل های مختلف جهت پیش بینی بازده، بهترین معیار ریسک براساس قدرت پیش بینی بازده انتخاب شده است. بدین منظور، 4 معیار ریسک، انحراف معیار، انحراف مطلق از میانگین، نیم انحراف معیار و ارزش در معرض خطر از بین معیارهای معمولی و نامطلوب ریسک انتخاب گردیده و به بررسی قدرت پیش بینی هریک از این معیارها در افق های زمانی یک، دو و سه ماهه پرداخته شده است. همچنین برای تحلیل داده ها از رگرسیون با استفاده از داده های پانل استفاده گردیده است. نتایج به دست آمده از طلاعات 66 شرکت در دوره زمانی 1382 تا 1386 حاکی از آن است که به ترتیب معیارهای نیم انحراف معیار و ارزش در معرض خطر، از قدرت پیش بینی بهتری نسبت به دیگر معیارها به خصوص در افق تک دوره ای برخوردارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Return Forecasting by Various Risk Measures: Evidences from Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • S.M Shariat Panahi 1
  • J. Ebadi 2
  • M. Peimani 2
چکیده [English]

Maximizing of wealth or better say, end of period expected utility is the main goal of investors. But because of uncertainty of price changes, investors act in an unsafe environment and any risk reduction will redound to decreasing in expected return. Because of this, determining of the best measure of risk is so important in finance.
There are many measures to quantify risk of investment. In this paper, we compare some of these measures of risk based on their ability to predict return in various time horizons. Therefore, four measure of risk (standard deviation, mean absolute deviation, semi standard deviation and value at risk) are selected from common and downside risk family and their abilities to forecasting return in one, two and three months periods are examined. Our analysis method is panel regression and results are conducted based on R-squared and nested regressions method. Our sample contains 66 Tehran Stock Exchange listed companies in time period of 1383 to 1387. Our results depict that semi standard deviation and value at risk have a better performance especially in one month prediction.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Risk
  • Return
  • Forecasting
  • Standard deviation
  • Semis standard deviation
  • MAD
  • VaR