دوره و شماره: دوره 12، شماره 49، بهار 1395، صفحه 1-197