نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار حسابداری دانشگاه شهید بهشتی

2 کارشناس ارشد حسابداری دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

تحقیق حاضر با تفکیک متغیرهای حسابداری به متغیرهای مبتنی بر ارزش و متغیرهای متداول حسابداری،
محتوای افزاینده اطلاعاتی متغیرهای مبتنی بر ارزش را نسبت به متغیرهای متداول حسابداری مورد مقایسه
قرار می دهد. پرسش اصلی این تحقیق آن است که آیا متغیرهای مبتنی بر ارزش نسبت به متغیرهای متداول
حسابداری دارای محتوای افزاینده اطلاعاتی در تبیین بازده سهام هستند یا خیر؟ متغیرهای متداول
حسابداری مورد استفاده در این تحقیق عبارتند از: سود حسابداری، بازده دارایی ها، بازده حقوق صاحبان
سهام، سود هر سهم و جریان نقد عملیاتی و متغیرهای مبتنی بر ارزش، ارزش افزوده اقتصادی، ارزش افزوده
اقتصادی پالایش شده و ارزش افزوده سهامدار می باشند. جامعه آماری تحقیق کلیه شرکت های پذیرفته
شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. با توجه به معیارهای مورد نظر جهت نمونه گیری، تعداد 128
شرکت به عنوان نمونه انتخاب و طی سال های 1384 تا 1393 مورد بررسی قرار گرفته است. شایان ذکر
است به منظور آزمون فرضیه های تحقیق و برآورد ضرایب از روش تجزیه و تحلیل پنل با بکارگیری نرم
افزار ای ویوز استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان می دهد ارزش افزوده اقتصادی و
ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده دارای محتوای افزاینده اطلاعاتی هستند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparing Incremental Information Content of Value Based and Common Accounting Performance Measures in Explaining Stock Market Return

نویسندگان [English]

  • M. M. Naderi Nooreyni 1
  • F. Hashemnia 2

چکیده [English]

Abstract
The purpose of this paper is to investigate the explanatory power of value-based performance measurement models, compared with traditional accounting performance measures, in explaining stock market return in Tehran Stock Exchange. The paper employs incremental information content approach to examine which performance measure best explains stock market return. Traditional accounting variables used in this research are: Earning before tax, Return on assets, Return on equity, Earning per Share and Operating cash flow and value based variables are economic value added, Refined economic value added and Shareholder value added. The population of this research is all listed companies firms in Tehran Stock Exchange and 128 firms are selected as the sample which is examined over the years 1384 to 1393. We used panel data for testing hypothesis and also Views software. The results indicate EVA & REVA have incremental information content in comparison with traditional accounting variables

کلیدواژه‌ها [English]

  • Incremental information content
  • Value based accounting variables
  • Traditional accounting variables
منابع
آقایی، محمدعلی؛ سجادپور، رحمان ( 1390 )، " محتوای اطلاعاتی اقلام صورت سود و
زیان جامع، بررسی بورس اوراق بهادار تهران"، فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری
. مالی، شماره 32
باغومیان، رافیک ( 1384 )، " نظام یکپارچه مبتنی ب ر ارزش افزود ه اقتصادی و هزینه یابی
. فعالیت"، مجله حسابدار، شماره 1
حنیفه، مسعود ( 1375 )، " بررسی نقش ارزش افزوده اقتصادی شرکت های پذیرفته شده در
بورس تهران به قیمت بازار آن ها" ، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی
واحد تهران مرکز.
دستگیر، محسن و خدابنده، رامین ( 1382 )، " ارتباط بین محتوای اطلاعاتی اجزای اصلی
. صورت جریانات وجه نقد با بازده سهام"، مجله بورس، شماره 38
شهریاری، علیاکبر ( 1381 )،" بررسی محتوای اطلاعاتی ارزش افزوده در مقایسه با سود و
وجه نقد حاصل از عملیات"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد
تهران مرکزی.
فروغی، داریوش؛ هاشمی، سید عباس؛ امیری، هادی و ظفری، سبحان ( 1391 )، " مقایسه
محتوای نسبی اطلاعاتی جریان های نقدی صورت جریان نقد سه مرحله ای و پنج
مرحله ای در تشریح بازده آتی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
. تهران"، فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی، شماره 36
کرمی، غلامرضا؛ ابراهیمی کردلر، علی و غزنوی، محمد صادق ( 1393 )، " بررسی محتوای
اطلاعاتی افزاینده سود و جریان نقد عملیاتی آستانه ای: شواهدی از بازار بورس اوراق
. بهادار تهران" ، فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی، شماره 42
گجراتی، دامودار ( 1386 )، "مبانی اقتصادسنجی"، ترجمه حمید ابریشمی، تهران: انتشارات
دانشگاه تهران
گنج خانلو، هادی ( 1387 )، " بررسی رابطه ارزش افزوده اقتصادی، ارزش افزوده نقدی و
با بازده غیر عادی سهام"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید ROA و ROE
بهشتی.
مقایسه محتوای افزاینده اطلاعاتی متغیرهای مبتنی بر ارزش... 139
مشایخی، بیتا و نوروش، ایرج ( 1383 )، "محتوای افزاینده اطلاعاتی ارزش افزوده اقتصادی
و ارزش افزود ه نقدی د ر مقاب ل سو د حسابداری و وجو ه نق د حاص ل ا ز عملیات"،
. فصلنامه تحقیقات مالی، شماره 17
محرمی، مژگان ( 1391 )، " تعیین رابطه بین ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده و بازده
. سهام تعدیل شده بر اساس ریسک"، مطالعات حسابداری و حسابرسی، شماره 4
Asad Khan, Muhammad (2012), “The Relationship between Stock
return and Economic Value Added (EVA): A Review of KSE-100
Index”, Qurtuba University, January 26.
Bacidore, Jeffrey; Boquist, John; Milbourn, Todd and Thakor, Anjan (1997), “The search for the best financial performance measure”, Financial Analyst Journal, Vol. 55.
Belkaoui, Ahmed Riahi (1993), “Accounting theory”, 3rd edition, the
Dryden press.
Chen, S. and Dodd, J.L. (2001), “Operating income, residual income and EVA: which metric is more value relevant?” Journal of Managerial Issues, Vol. 13.
Maditions, Dimitrios; Sevic, Zeljko and Theriou, N. (2009), “Modelling traditional accounting and modern value based performance measures to explain stock market returns in the Athens Stock Exchanges (ASE)”, Journal of Modelling in Management, Vol. 4.
Worthington, A.C. and West, T. (2004), “Australian evidence
concerning the information content of economic value-added”,
Australian Journal of Management, Vol. 29.