نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مدیریت مالی

2 عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی تهران(ره)

چکیده

تصمیمات سرمایه گذارن در بازار سرمایه، تحت تاثیر ترکیبی از اطلاعات مالی و غیر مالی است. اما گزارش هایی که شرکت ها در بازار سرمایه منتشر می کنند، اغلب شامل ابعاد مالی است و کمتر اطلاعاتی راجع به اقلام نامشهود در بر میگیرد، بنابراین علاوه بر اطلاعات مالی رایج، سرمایه گذاران به اطلاعات بیشتری در مورد عوامل نامشهودی که بر قیمت سهام موثر است، نیاز دارند. سرمایه فکری یکی از آن عوامل نامشهود است. از این رو، هدف پژوهش بررسی رابطه سرمایه فکری و متغیر های اثر گذار بر روی تصمیمات سرمایه گذاران شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. جامعه آماری تحقیق شامل 140 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1388 تا 1392 می باشد. در این پژوهش برای تجزیه و تحلیل داده ها از تحلیل پانلی استفاده شده است. همچنین از متغیرهای اندازه شرکت و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام به عنوان متغیرهای کنترلی استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد که بین سرمایه فکری و سود هر سهم، همچنین بین سرمایه فکری و ریسک سیستماتیک هر سهم رابطه مثبت و معنادار و بین سرمایه فکری و نسبت قیمت به سود هر سهم رابطه منفی و معنادار وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Survey on relationship between intellectual capital and Variables influencing on investors decision of the companies listed in Tehran Stock Exchange

نویسنده [English]

  • javad jahanshahi 1

چکیده [English]

In capital market, Investors decision process, affected by a combination of financial and nonfinancial information, but The information that companies disclose to capital market, focouses on Financial aspects and Includes less information about intangible items. Thus, in addition to financial information, investors need more information about the intangible factors that affect stock prices. Intellectual capital is one of those intangible factors. Therefore, this study examines the impact of intellectual capital on Decision making process of investors of firms listed in Tehran Stock Exchange. The statistical population of the research is 140 comprised of listed companies in Tehran Stock Exchange and the research period is the years during 2009 to 2013. In this research, for data analysis, panel data has been used. also, control variables are the size of the company and the ratio of Market value to book value of equity. The results showed that there is positive significant relationship between intellectual capital and both EPS and β, and negative significant relationship between the intellectual capital and P/E.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Intellectual capital
  • Earning per share
  • Price to earnings ratio
  • Systematic risk