ریسک بتا: شواهدی از تئوری چشم انداز

علی ثقفی؛ روح اله فرهادی؛ محمد تقی تقوی فرد

دوره 12، شماره 45 ، فروردین 1394، صفحه 9-38

چکیده
  مطابق با تئوری چشم انداز، سرمایه گذاران رفتار متفاوتی در منطقه سود و زیان دارند و در نتیجه رفتارمعاملاتی آن ها در زمان های صعودی و نزولی بازار متفاوت است. در این مطالعه با استفاده از مدل رگرسیون1393- چارکی (در چارک های مختلف) و مدل رگرسیون خطی، بتای 180 شرکت در دوره زمانی 1392برآورد شد. نتایج نشان می دهد ریسک کل (انحراف معیار) سهام در چارک های ...  بیشتر

بررسی نوع و محتوای اطلاعاتی تعدیلات سنواتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

رحمت اله هوشمند زعفرانیه؛ امید پورحیدری

دوره 12، شماره 45 ، فروردین 1394، صفحه 39-58

چکیده
  هدف این پژوهش، بررسی نوع و محتوای اطلاعاتی تعدیلات سنواتی شرکت های پذیرفته شده در بورساوراق بهادار تهران می باشد. در این راستا، به منظور اندازه گیری محتوای اطلاعاتی تعدیلات سنواتی، ازمقایسه میانگین بازده غیرعادی تجمعی قبل و بعد از انتشار اطلاعات به بازار استفاده شده است. داده هایمورد استفاده از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق ...  بیشتر

رابطه بین کیفیت افشای اطلاعات و تأخیر در زمان صدور گزارش حسابرسی

وحید ملاایمنی؛ محمد مرفوع

دوره 12، شماره 45 ، فروردین 1394، صفحه 59-80

چکیده
  سرعت انتقال اطلاعات حسابداری از ارائه کنندگان به استفاده کنندگان، موضوعی با اهمیت میباشد و درچارچوب نظری حسابداری از آن با ویژگی به موقع بودن اطلاعات حسابداری، یاد میشود. شناسایی موانعو اختلالات در کانال ارتباطی بین ارائه کنندگان و دریافت کنندگان اطلاعات میتواند سبب تسریع درانتقال اطلاعات و استفاده بیشتر استفاده کنندگان گردد . ...  بیشتر

تاثیر ارزشگذاری بالای سهام بر رابطه بین کیفیت حسابرسی و اقلام تعهدی اختیاری

ناصر ایزدی نیا؛ مهدی میرزائی

دوره 12، شماره 45 ، فروردین 1394، صفحه 31-80

چکیده
  در این پژوهش تاثیر ارزش گذاری بالای سهام بر رابطه بین کیفیت حسابرسی و اقلام تعهدی اختیاری دربین شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی شده است. کیفیت حسابرسی با استفاده ازمعیارهای اندازه موسسه حسابرسی، طول دوره تصدی حسابرسی، تخصص حسابرس در صنعت و حسابرسمتخصص در صنعت با طول دوره تصدی طولانی اندازهگیری شده است. اقلام ...  بیشتر

سیاست تقسیم سود و گزارشگری مالی متقلبانه

حسن فرج زاده دهکردی؛ لیلا آقایی

دوره 12، شماره 45 ، فروردین 1394، صفحه 97-114

چکیده
  چکیدهاین مقاله رابطه بین تقلب در گزارشگری مالی و سیاست های تقسیم سود شرک ت ها رابررسی م ی کند. بهصورت خاص، در این تحقیق بر شرایطی تمرکز می شود که بر اساس انگیزه ها ی مدیریت در بهکارگیریاقلام تعهدی اختیاری، می توان تجدید ارائه صور ت های مال ی ر ا د ر د و گرو ه متقلبان ه و غیرمتقلبانه،طبقه بندی نمود. داده های تحقیق مربوط به 247 شرکت (مشتمل ...  بیشتر

بررسی تأثیر معاملات با اشخاص وابسته بر هزینه های نمایندگی

محمد بنافی؛ علی غیوری مقدم؛ محمد مهدی دانا

دوره 12، شماره 45 ، فروردین 1394، صفحه 115-134

چکیده
  هزینههای نمایندگی داشته باشد یا خیر. به این منظور دو تعریف از هزینههای نمایندگی شامل اندازهگیریتوبین و تعامل بین فرصت رشد و جریان وجه نقد آزاد، در نظر گرفته شد و با توجه به Q آن از طریق نسبتهر یک از این تعاریف به بررسی تأثیر معاملات با اشخاص وابسته بر هزینههای نمایندگی پرداخته شد. به1392 مورد - این منظور 55 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق ...  بیشتر

رابطه بین کیفیت افشاء و تأخیر در زمان صدور گزارش حسابرسی

وحید ملاایمنی؛ محمد مرفوع

دوره 12، شماره 45 ، فروردین 1394

https://doi.org/10.22054/qjma.2020.751.1044

چکیده
  سرعت انتقال اطلاعات حسابداری از ارائه‏کنندگان به استفاده‏کنندگان آن قدر با اهمیت می باشد که در چارچوب نظری حسابداری از آن با ویژگی به موقع بودن اطلاعات حسابداری یاد شده است. شناسایی موانع و اختلالات در کانال ارتباطی بین ارائه‏کنندگان و دریافت کنندگان اطلاعات می تواند سبب تسریع در انتقال اطلاعات و استفاده بیشتر استفاده کنندگان ...  بیشتر

سیاست‏ تقسیم سود و گزارشگری مالی فرصت‏ طلبانه

حسن فرج‌زاده دهکردی؛ لیلا آقایی

دوره 12، شماره 45 ، فروردین 1394

https://doi.org/10.22054/qjma.2020.823.1048

چکیده
  در حالی که تحقیقات پیشین از یافتن رابطه بین تجدید ارائه به عنوان معیاری از کیفیت سود و سیاست تقسیم سود شرکت‏ها ناتوان بوده‏اند، در این پژوهش، تجدید ارائه صورت‏‏های مالی بر اساس انگیزه‏ها‏ی مدیریت در به‌کارگیری اقلام تعهدی اختیاری، در دو گروه فرصت‏طلبانه و غیر فرصت‏طلبانه، طبقه‏بندی شده و رابطه بین تجدید ارائه و تقسیم ...  بیشتر

ریسک بتا: شواهدی از تئوری چشم انداز،

روح اله فرهادی؛ علی ثقفی؛ محمد تقی تقوی فرد

دوره 12، شماره 45 ، فروردین 1394

https://doi.org/10.22054/qjma.2020.1094.1061

چکیده
  مطابق با تئوری چشم‌انداز، سرمایه‌گذاران رفتار متفاوتی در منطقه سود و زیان دارند و در نتیجه رفتار معاملاتی آن‌ها در زمان‌های صعودی و نزولی بازار متفاوت است. در این مطالعه با استفاده از مدل رگرسیون چارکی (در چارک‌های مختلف) و مدل رگرسیون خطی بتای 180 شرکت برآورد شد. نتایج نشان می‌دهد ریسک کل (انحراف معیار) سهام در چارک‌های بالاتر افزایش ...  بیشتر

تاثیرارزش‌گذاری بالای سهام بر رابطه بین کیفیت حسابرسی و اقلام تعهدی اختیاری

مهدی میرزایی؛ ناصر ایزدی نیا

دوره 12، شماره 45 ، فروردین 1394

https://doi.org/10.22054/qjma.2020.2173.1104

چکیده
  در این پژوهش تاثیر ارزش‌گذاری بالای سهام بر رابطه بین کیفیت حسابرسی و اقلام تعهدی اختیاری در بین شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی شده است. کیفیت حسابرسی با استفاده از معیارهای اندازه موسسه حسابرسی، طول دوره تصدی حسابرسی، تخصص حسابرس در صنعت و حسابرس متخصص در صنعت با طول دوره تصدی طولانی اندازه‌گیری شده است. ...  بیشتر