سنجش رقابت در بازار خدمات حسابرسی از طریق بررسی چسبندگی حق الزحمه حسابرسی

امید پورحیدری پورحیدری؛ مجتبی گلمحمدی شورکی

دوره 12، شماره 47 ، مهر 1394، صفحه 1-21

چکیده
  هدف این تحقیق، درک عوامل موثر بر قیمتگذاری خدمات حسابرسی وسنجش رقابتپذیری بازار حق-الزحمه حسابرسی از طریق بررسی چسبندگی حقالزحمه حسابرسی میباشد. مطالعه رفتار حقالزحمهحسابرسی، میتواند علت عدم کاربرد الگوهای حقالزحمه حسابرسی را در برآورد مبلغ دقیق آن روشنسازد. برای این منظور، نمونهای متشکل از 61 شرکت پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار ...  بیشتر

قیمت گذاری ریسک غیرسیستماتیک: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران

محمد عرب مازار یزدی؛ احمد بدره ای؛ مریم دولو

دوره 12، شماره 47 ، مهر 1394، صفحه 23-46

https://doi.org/10.22054/qjma.2015.2535

چکیده
  هدف این پژوهش، آزمون تجربی قیمت گذاری ریسک غیرسیستماتیک در بورس اوراق بهادار تهران طیسال های 1378 تا 1389 می باشد. پژوهش حاضر ا ز نو ع پس رویدادی است که بر مبنای تجزیه تحلیلداده های مشاهده شده و با استفاده از رویکرد مطالعه پرتفوی انجام شده است. نمونه آماری شامل 11880مشاهده فصل- شرکت از 270 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. ...  بیشتر

بررسی رفتار توده وار در صندوقهای سرمایه گذاری مشترک دربورس اوراق بهادار تهران

جعفر باباجانی؛ جواد عبادی؛ نسرین مرادی

دوره 12، شماره 47 ، مهر 1394، صفحه 47-71

https://doi.org/10.22054/qjma.2015.2536

چکیده
  این تحقیق در پی پاسخ به این سوال است که آیا صندوقهای سرمایهگذاری مشترک فعال در بورس اوراقبهادار تهران در سرمایهگذاریهایی که انجام میدهند از رفتار تودهوار پیروی می کنند؟ اگر چنین رفتاریوجود دارد بر روی چه نوع سهامی(رشدی یا ارزشی) و سهام چه نوع شرکتهایی(از لحاظ اندازه، بزرگیا کوچک) اعمال میشود؟ جامعه آماری تحقیق همه صندوقهای سرمایهگذاری ...  بیشتر

رابطه بین خالص دارایی های عملیاتی و محافظه کاری حسابداری

فرخ برزیده؛ افسانه قاسمی

دوره 12، شماره 47 ، مهر 1394، صفحه 73-92

https://doi.org/10.22054/qjma.2015.2537

چکیده
  پژوهش داده های 130 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی سال های 1386 تا1390 گردآوری و از نظر آماری با بکار گیری مدل های رگرسیونی چند متغیره مبتنی بر داده های ترکیبیتجزیه و تحلیل شده است. در پژوهش حاضر برای تعریف عملیاتی و اندازه گیری محافظه کاری از مدلگیولی و هاین استفاده شده است. در این تحقیق، خالص دارایی های عملیاتی ...  بیشتر

بررسی عوامل مؤثر بر کیفیت حاکمیت شرکتی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

مهدی صفری گرایلی؛ عالیه بالارستاقی

دوره 12، شماره 47 ، مهر 1394، صفحه 93-112

https://doi.org/10.22054/qjma.2015.2538

چکیده
  تحقیق حاضر به بررسی عوامل مؤثر بر کیفیت حاکمیت شرکتی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراقبهادار تهران میپردازد. بدین منظور از یک شاخص جامع متشکل از 18 مؤلفه مرتبط با حاکمیت شرکتیکه با محیط گزارشگری ایران سازگار است به عنوان معیار سنجش کیفیت حاکمیت شرکتی استفاده شد. باانتخاب نمونهای متشکل از 101 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ...  بیشتر

بررسی عوامل خاص موثر بر کیفیت سود و قیمت سهام در صنعت ساختمان

حجت اله صیدی؛ مرجانه موحدپور

دوره 12، شماره 47 ، مهر 1394، صفحه 93-112

https://doi.org/10.22054/qjma.2015.2539

چکیده
  در این پژوهش، نمونه ای مشتمل بر 126 شرکت تولیدی و 11 شرکت ساختمانی پذیرفته شده در بورساوراق بهادار تهران طی سال های 1387 تا 1391 انتخاب و دو فرضیه اصلی مبنی بر ضعیف تر بودن ضریبواکنش سود در شرکت های ساختمانی پذیرفته شده در بورس تهران در مقایسه با شرکت های تولیدی وبازرگانی و همچنین عدم وجود تفاوت معنی دار میان سود گزارش شده و قیمت سهام قبل و ...  بیشتر

بررسی تجربی رابطه بین فرضیه هزینه های سیاسی با فرصت های رشد شرکت:رویکرد مدل سازی معادلات ساختاری

مهدی حیدری؛ حمزه دیدار؛ بهمن قادری

دوره 12، شماره 47 ، مهر 1394، صفحه 141-157

https://doi.org/10.22054/qjma.2015.2541

چکیده
  یکی از پیامدهای اقتصاد سیاسی، نفوذ دولت در واحدهای اقتصادی است. شرکت هایی که از ارتباط خوبیبا دولت برخوردارند، مالیات کمتری می پردازند، سهم بازار بیشتری دارند، وام های بانکی با سهولت بیشتریبرای آنان فراهم می شود، دولت در عرضه عمومی سهام به آن ها کمک م ی کند و نسبت به سایر شرکت ها،آسان تر و با پرداخت هزینه های کمتری از امتیازهای مهم ...  بیشتر

قیمت‌گذاری ریسک غیرسیستماتیک: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران

مریم دولو؛ محمد عرب‌مازار یزدی؛ احمد بدری

دوره 12، شماره 47 ، مهر 1394، صفحه 23-47

https://doi.org/10.22054/qjma.2020.99.1005

چکیده
  ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟؟ ؟ ؟؟ ؟ ؟؟ ؟ ؟؟ ؟ ؟؟ ؟ ؟؟ ؟ ؟؟ ؟ ؟؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟؟ ؟ ؟ هدف این پژوهش، آزمون تجربی قیمت‌گذاری ریسک غیرسیستماتیک در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1378 تا 1389می باشد. پژوهش حاضر از نوع پس‌رویدادی است که بر مبنای تجزیه تحلیل داده‌های مشاهده شده و با استفاده از رویکرد مطالعه پرتفوی انجام گردیده است. نمونه آماری شامل 11880 مشاهده فصل/شرکت ...  بیشتر

بررسی تجربی رابطه بین فرضیه هزینه‏ های سیاسی با فرصت‏های رشد شرکت:رویکرد مدل‏سازی معادلات ساختاری

مهدی حیدری؛ حمزه دیدار؛ بهمن قادری

دوره 12، شماره 47 ، مهر 1394

https://doi.org/10.22054/qjma.2020.214.1017

چکیده
  یکی از پیامدهای اقتصاد سیاسی، نفوذ دولت در واحدهای اقتصادی است. شرکت‏ هایی که از ارتباط خوبی با دولت برخوردارند، مالیات کمتری می‏پردازند، سهم بازار بیشتری دارند، وام‏های بانکی با سهولت بیشتری برای آنان فراهم می‏شود، دولت در عرضه عمومی سهام به آن‏ها کمک می‏‏کند و نسبت به سایر شرکت‏ها، آسان‏تر و با پرداخت هزینه‏ های ...  بیشتر

بررسی عوامل مؤثر بر کیفیت حاکمیت شرکتی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

مهدی صفری گرایلی؛ عالیه بالارستاقی

دوره 12، شماره 47 ، مهر 1394

https://doi.org/10.22054/qjma.2020.5237.1197

چکیده
  تحقیق حاضر به بررسی عوامل مؤثر بر کیفیت حاکمیت شرکتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. بدین منظور از یک شاخص جامع متشکل از 18 مؤلفه مرتبط با حاکمیت شرکتی که با محیط گزارشگری ایران سازگار است به عنوان معیار سنجش کیفیت حاکمیت شرکتی استفاده گردید. با انتخاب نمونه ای متشکل از 101 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ...  بیشتر