تاثیر معیارهای کیفیت سود بر مازاد بازده سهام

داریوش فروغی؛ نرگس حمیدیان؛ مینا محمدیان

دوره 12، شماره 48 ، دی 1394، صفحه 1-28

https://doi.org/10.22054/qjma.2016.4048

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر معیارهای کیفیت سود بر قدر مطلق مازاد بازده سهام و بررسی تواناییهر یک از این معیارها در توضیح مازاد مذکور می باشد. بدین منظور در این پژوهش از هشت معیار کیفیتسود در چهار دسته کلی شامل معیارهای سری زمانی (پایداری و قابلیت پیش بینی سود)، معیارهایهموارسازی سود (نوسان سود یا اقلام تعهدی به نوسان جریان نقد عملیاتی)، ...  بیشتر

تأثیر بیش ارزشیابی سهام بر بازده غیر عادی و نوسان آنها در B طول زمان

علی قاسمی؛ محمد رضا نیک بخت

دوره 12، شماره 48 ، دی 1394، صفحه 29-51

https://doi.org/10.22054/qjma.2016.4049

چکیده
  پژوهش حاضر به بررسی تأثیر بیش ارزشیابی سهام بر بازده غیر عادی و نوسان آنها در طول زمان درشرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. جهت سنجش بیش ارزشیابی سهام،پژوهش رودرزکروپف و همکاران ( 2005 ) و جهت سنجش بازده غیر عادی و نوسان آنها در طول زمان،مدل سه عاملی فاما و فرنچ ( 1995 ) مبنای عمل بوده است. جامعه آماری مورد بررسی، مشتمل ...  بیشتر

رابطه بین نوع مالکیت نهادی و کیفیت افشا در بورس اوراق بهادار تهران

محمد حسین ستایش؛ مهدی ابراهیمی میمند

دوره 12، شماره 48 ، دی 1394، صفحه 53-75

https://doi.org/10.22054/qjma.2016.4050

چکیده
  امروزه شرکت ها تلاش می کنند تا از راه افشای اطلاعات خود را به عنوان گزینه ای مناسب برایسرمایه گذاری معرفی و ارزش سهام شان را بهبود دهند. این پژوهش به بررسی رابطه بین انواع مالکیتنهادی شامل مالکیت نهادی اختصاصی، شبه شاخصی و گذرا با کیفیت افشا می پردازد. برای این منظورداده های مربوط به 103 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای ...  بیشتر

بررسی رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی و قیمت گذاری نادرست B اقلام تعهدی

غلامرضا کرمی؛ مریم فرج زاده

دوره 12، شماره 48 ، دی 1394، صفحه 77-104

https://doi.org/10.22054/qjma.2016.4051

چکیده
  در پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین قیمت گذاری نادرست اقلام تعهدی و عدم تقارن اطلاعاتی دربورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. فرضیه این پژوهش آن است که بین سطح عدم تقارناطلاعاتی و قیمتگذاری نادرست اقلام تعهدی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد . برای بررسیقیمت گذاری نادرست اقلام تعهدی از آزمون میشکین و برای آزمون ارتباط آن با عدم تقارن ...  بیشتر

رابطه تاخیری تغییرات فروش با رفتار نامتقارن هزینه و اثر B تعدیلی نگرش مدیریت

الناز تجویدی؛ حمیده اثنی عشری؛ احمد حاج نوروزی

دوره 12، شماره 48 ، دی 1394، صفحه 105-122

https://doi.org/10.22054/qjma.2016.4052

چکیده
  تصمیمات مدیریت در خصوص هزینه ها همواره از مباحث مورد توجه بوده است. به طور سنتی در مدل های تحلیلسود فرض برآن بود رفتار هزینه متقارن و وابسته به نوسانات تولید و فروش است؛ اگرچه تحقیقاتی که در دهه 90انجام شد نشان داد چندان نمی توان به این فرض پایبند ماند. چنین نتایجی ضرورت پرداختن به چرایی مشاهده رفتارنامتقارن هزینه را بسترساز شد. در این ...  بیشتر

نقش محافظه کاری حسابداری در ارزش گذاری نامتقارن بازار B از اقلام غیرمستمر

محمدحسین صفرزاده؛ احمد ثقفی پور

دوره 12، شماره 48 ، دی 1394، صفحه 123-144

https://doi.org/10.22054/qjma.2016.4053

چکیده
  این تحقیق به بررسی تأثیر محافظه کاری حسابداری بر ارزیابی بازار از سودها و زیان های غیرمستمر در 126شرکت نمونه طی بازه زمانی 1386 تا 1392 در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد . سوده ا و زیان هایغیرمستمر که تحت عنوان اقلام خاص نیز شناخته می شوند، ارزیابی نامتقارن چندگانه ای توسط بازار دارند کهدر این تحقیق توسط ضریب واکنش سود اندازه گیری شده ...  بیشتر

0چسبندگی هزینه ها و عدم تقارن در مدل هزینه، حجم، سود

یحیی کامیابی؛ اسماعیل توکل نیا

دوره 12، شماره 48 ، دی 1394، صفحه 145-164

https://doi.org/10.22054/qjma.2016.4054

چکیده
  روابط موجود در تجزیه و تحلیل هزینه، حجم، سود، دلالت بر ارتباط خطی بین فروش، هزینه و سود دارد.این در حالی است که مطالعات اخیر، رفتار غیرخطی مهمی برای هزینه و سود را مستند نمودهاند کهچسبندگی هزینهها یکی از مهمترین این موارد است. چسبندگی هزینهها مستلزم تغییرات مفهومی قابلتوجهی در مدل هزینه، حجم، سود است که به محدودیتهای مفهومی و تجربی ...  بیشتر

نقش محافظه‌کاری حسابداری در ارزش‌گذاری نامتقارن بازار از اقلام غیرمستمر

محمدحسین صفرزاده؛ احمد ثقفی پور

دوره 12، شماره 48 ، دی 1394

https://doi.org/10.22054/qjma.2020.3183.1133

چکیده
  این تحقیق به بررسی تأثیر محافظه‌کاری حسابداری بر ارزیابی بازار از سودها و زیان‌های غیرمستمر در 126 شرکت نمونه طی بازه زمانی 1386 تا 1392 در بورس اوراق بهادار تهران می‌پردازد. سودها و زیان‌های غیرمستمر که تحت عنوان اقلام خاص نیز شناخته می‌شوند، ارزیابی نامتقارن چندگانه‌ای توسط بازار دارند که در این تحقیق توسط ضریب واکنش سود اندازه‌گیری ...  بیشتر

رابطه تاخیری تغییرات فروش با رفتار نامتقارن هزینه و اثر تعدیلی نگرش مدیریت

حمیده اثنی عشری؛ الناز تجویدی؛ احمد حاج نوروزی

دوره 12، شماره 48 ، دی 1394

https://doi.org/10.22054/qjma.2020.6312.1237

چکیده
  تصمیمات مدیریت در خصوص هزینه‌ها همواره از مباحث مورد توجه بوده است. به طور سنتی در مدل‌های تحلیل سود فرض برآن بود رفتار هزینه متقارن و وابسته به نوسانات تولید و فروش است؛ اگرچه تحقیقاتی که در دهه 90 انجام شد نشان داد چندان نمی‌توان به این فرض پایبند ماند. چنین نتایجی ضرورت پرداختن به چرایی مشاهده رفتار نامتقارن هزینه را بسترساز شد. ...  بیشتر

تأثیر بیش ارزشیابی سهام بر بازده غیر عادی و نوسان آنها در طول زمان

علی قاسمی؛ محمد رضا نیک بخت

دوره 12، شماره 48 ، دی 1394

https://doi.org/10.22054/qjma.2020.7797.1277

چکیده
  پژوهش حاضر به بررسی تأثیر بیش ارزشیابی سهام بر بازده غیر عادی و نوسان آنها در طول زمان در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌پردازد. جهت سنجش بیش ارزشیابی سهام، پژوهش رودرزکروپف و همکاران (2005) و جهت سنجش بازده غیر عادی و نوسان آنها در طول زمان، مدل سه عاملی فاما و فرنچ (1995) مبنای عمل بوده است. جامعه آماری مورد بررسی، ...  بیشتر