نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد حسابداری دانشگاه شیراز

2 دانشجوی دکترای حسابداری دانشگاه شیراز

چکیده

هدف این پژوهش مدل‌بندی عوامل مؤثر بر قصد گزارش داخلی موارد تقلب در صورت‌های مالی توسط حسابداران و اولویت‌بندی آنها است. بدین منظور، تأثیر عوامل عدالت سازمانی، نگرش در مورد گزارشگری، هزینه شخصی گزارشگری، ویژگی شخصیتی فعال، دینداری و شدت اخلاقی مورد بررسی قرار گرفته است. این پژوهش، از نوع پژوهش‌های پیمایشی است و جامعه آماری پژوهش را حسابداران شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال 1394 تشکیل می‌دهند. نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌ها با استفاده از رگرسیون حداقل مربعات معمولی بیانگر این است که متغیرهای عدالت سازمانی، نگرش در مورد گزارشگری، دینداری و شدت اخلاقی دارای تأثیر مثبت و معناداری بر قصد گزارش داخلی موارد تقلب هستند، در حالی که تأثیر سایر متغیرها معنادار نیست. مدل برآوردی پژوهش نیز حاکی از آن است که عدالت سازمانی، دینداری و پس از آن تجربه دارای بیشترین تأثیر بر قصد گزارش موارد تقلب در صورت‌های مالی است. نتایج حاصل از این پژوهش نیز بیانگر این است که تئوری عدالت سازمانی دارای این پتانسیل است که در پیاده‌سازی مکانیزم‌های اثربخش گزارش موارد تقلب مشارکت داشته باشد. همچنین به منظور افزایش اثربخشی مکانیزم‌هایی که با هدف ترویج گزارش موارد تقلب اجرا می‌شوند، توجه به راهکارهایی مانند اجرای برنامه‌های آموزشی اخلاق و برنامه‌های فرهنگی و دینی که می‌توانند تأثیر مثبتی بر دینداری و نگرش بگذارند، حائز اهمیت است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Modeling and Identifiying Effective Factors Affecting the Intention of Reporting Financial Fraudulents by Accountants

نویسنده [English]

  • mohammad namazi 1

چکیده [English]

The present research is aimed at modeling and prioritizing effective factors in the intention of internal reporting of frauds in the financial statements by accountants. For this purpose, the effect of organizational justice, attitude towards whistle-blowing, personal cost of reporting, proactive personality traits, religiosity, and moral intensity are studied. The research is based on is a survey research, and the statistical population of the study is the accountants of the companies listed in Tehran Stock Exchange in 2015. The results of testing hypotheses were obtained by exerting rdinary least squares regression, and they indicate that such variables as organizational justice, attitude towards whistle-blowing, religiosity and moral intensity posit positive and significant effect on the intention of reporting fraud in the financial statements. The results also show that the theory of organizational justice has the potential to be used in implementation of effective mechanisms of whistle-blowing. In addition, in order to increase the effectiveness of mechanisms implemented with the aim of promoting whistle-blowing, it is of importance to pay attention to solutions such as execution of educational moral programs and cultural and religious plans, which would have a positive effect on religiosity and attitude.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Internal Whistle-Blowing"
  • "Organizational Justice"
  • "Proactive Personality Trait"
  • "Religiosity"
  • "Moral Intensity"