نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه حسابداری دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری حسابداری دانشگاه تهران

چکیده

بیشتر پژوهشهای مدیریت سود که در ایران صورت گرفته، بر روی اقلام تعهدی غیرعادی تمرکز داشته
است. این در حالی است که مدیریت سود از دو طریق اقلام تعهدی و فعالیت های واقعی صورت می گیرد
و این دو مدیریت سود مکمل یکدیگر هستند (سانجایا و ساراگیه، 2012 ). از آنجایی که طبق پژوهش جونز
و همکاران ( 2008 )، اقلام تعهدی در نهایت منجر به تقلب می شود، تا کنون پژوهشی از بابت ارتباط بین دو
مدیریت سود تعهدی و واقعی در شرکتهای مشکوک به تقلب صورت نگرفته است. لذا در این پژوهش به
بررسی ارتباط این دو مدیریت سود در شرکت های مشکوک به تقلب بورسی ایرانی پرداخته شده است. به
منظور تجزیه و تحلیل این ارتباط از روش تحلیل پانلی استفاده شده است. در جهت تجزیه و تحلیل مذکور
از اطلاعات 107 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار که مشکوک به تقلب می باشند، در دوره
1387 ، استفاده شده است. یافته ها حاکی از این است که مدیریت سود واقعی بر مدیریت - زمانی 1392
سود تعهدی در شرکتهای بورسی مشکوک به تقلب، در سطح اطمینان 95 درصد، تاثیر منفی و معنی داری
دارد. در نتیجه، پژوهشگران، استانداردگذاران و حسابرسان بایستی به هر دو مدیریت سود تعهدی و واقعی
در شرکت های مشکوک به تقلب توجه لازم داشته باشند. همچنین بایستی کیفیت حسابرسی در شرکتهای
مشکوک به تقلب بورسی ایرانی تقویت شود

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Relationship between Real Earnings Management and Accrual Earnings Management in Companies Suspected of Fraud Listed in Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • B Mashayekhi 1
  • A. H. Hosseinpour 2

چکیده [English]

Abstract
Most of earnings management researches in Iran focus on abnormal accruals. Whereas accruals and real activities result in earnings management, which are complementary (Sanjaya and Saragih, 2012). According to various studies, accruals eventually lead to fraud (Jones et al, 2008). So far no research studied the relationship between accrual earnings management and real earnings management in companies suspected to fraud. So, in this study, the relationship between accrual earnings management and real Earnings management in companies suspected to fraud are discussed. In this analysis, panel data is used. For hypothesis testing, the data of 107 listed companies on Tehran Stock Exchange, which are suspected to fraud, for the period of 1392- 1387 (Solar Calendar), has been used. Results of the analysis indicate that real earnings management on accrual earnings management in companies suspected to fraud, at 95 percent confidence level, have negative and significant correlation. As a result, researchers, standard settings and auditors should pay attention to both real earnings management and accrual earnings management in fraud suspected companies. Audit quality should also be strengthened in the Iranian suspected of fraud listed companies

کلیدواژه‌ها [English]

  • Accrual Earnings Management
  • Real Earnings Management
  • Fraud
  • Inside director
  • Type of auditor
منابع
انصاری، عبدالمهدی؛ دری سده، مصطفی؛ نرگسی، مسعود، بررسی تاثیر دستکاری
فعالیتهای واقعی بر مدیریت سود تعهدی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق
. بهادار تهران، یازدهمین همایش ملی حسابداری ایران، 1392
بهارمقدم، مهدی؛ حسنی فرد، حبیبه، بررسی رابطه بین رویدادهای مالی واقعی و مدیریت
سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامه تحقیقات
.160 - 1389 ، ص 136 ، حسابداری و حسابرسی، سال دوم، شماره 6
8 ، حسینی، علی، مهم ترین تقلب در شرکت های بورسی، روزنامه جهان صنعت، 1390
.5 :(2134)
حسینی، علی، مهم ترین تقلب در شرکت های بورسی، مجموعه مقالات دومین کنفرانس
. سالانه پیشگیری از تقلب و سو استفاده های مالی، 29 و 30 آذر. تهران، 1390
خیراللهی، فرشید؛ بهشور، اسحاق؛ ایوانی، فرزاد، مدیریت سود واقعی، حاکمیت شرکتی و
، نگهداشت وجه نقد، فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی، سال 11 ، شماره 44
.161- 1393 ، ص 145
.111 - رحمانی، علی، حسابرسان و مدیریت سود، حسابرس، 1389 ، شماره 49 ، ص 104
شمسایی، وحید، مدیریت سود و تقلب در گزارشگری مالی: تشخییص نقاط تمایز توسط
.114 - حسابرسان، مجله حسابرس، 1392 ، شماره 46 ، ص 1066
فرقاندوست حقیقی، کامبیز و فرید برواری، بررسی رابطه روش های تحلیلی در ارزیابی
ریسک تحریف صورت های مالی: تقلب مدیریت، فصلنامه دانش و پژوهش
.23- 70 و 18 -65 :(16) 5 ، حسابداری، 1388
فرقاندوست حقیقی، کامبیز؛ هاشمی، سید عباس، فروغی دهکردی، امین، مطالعه رابطه
مدیریت سود و امکان تقلب در صورت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس
.68 - اوراق بهادار تهران، دانش حسابرسی، 1393 سال چهاردهم، شماره 56 ، ص 47
کرمی، غلامرضا؛ داوری نژاد مقدم، اعظم؛ تحریری، آرش، بررسی رابطه بین مدیریت سود
واقعی و مدیریت سود حسابداری به منظور هموارسازی سود در شرکت های پذیرفته-
، شده در بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی، 1390
.76- سال نهم، شماره 31 ، ص 61
50 فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی سال 12 شماره 49 بهار 1395
مشایخی، بیتا؛ مهرانی، ساسان؛ مهرانی، کاوه، کرمی، غلامرضا، نقش اقلام تعهدی اختیاری
در مدیریت سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، بررسی های
.61- حسابداری و حسابرسی، 1384 ، شماره 42 ، ص 74
نوروش، ایرج؛ سپاسی، سحر؛ نیک بخت، محمدرضا، بررسی مدیریت سود در شرکتهای
، پذیرفته شده در بورس تهران، مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، 1384
. دوره بیست و دوم، شماره دوم (ویژه نامه حسابداری)، پیاپی 43
وکیلی فرد، حمیدرضا و سعید جبارزاده کنگرلویی و اکبرپوررضا سلطان احمدی، بررسی
.41-36 :(3) 24 ، ویژگی های تقلب در صورت های مالی، ماهنامه حسابدار، 1388
یعقوب نژاد، احمد؛ بنی مهد، بهمن؛ شکری، اعظم، ارائه الگو برای اندازه گیری مدیریت
سو د د ر شرکت ها ی پذیرفت ه شد ه د ر بور س اورا ق بهادا ر تهران، فصلنامه علمی
.16 - پژوهشی حسابداری مدیریت، 1391 ، سال پنجم، شماره دوازدهم، ص 1
Aboody, D. And Kaznik, R, CEO Stock Option Awards And The Timing Of Corporate Voluntary Disclosures, Journal Of Accounting & Economics, 2000, 29, 73- 100.
Bruns, W., Merchant, K., The dangerous morality of managing earnings, Management Accounting, 1990, 72, 22–25.
Cohen d.a., dey, a., lys t.z., real and accrual- based earnings management in the pre- and post- Sarbanes oxley periods, social sciences research network, 2007, pp. 1-52.
Dechow, P., Sloan, R., & Sweeney, A, Causes and consequences of earnings manipulations: An analysis of firms subject to enforcement actions by the SEC, Contemporary Accounting Research, 1996, 13(1), 136.
Dechow, P.M. and Skinner, D.J. Earnings management: Reconciling the views of accounting academics, practitioners, and regulators. Accounting Horizons, 2000, 14 (June): 235-250.
Degeorge, F. Patel J. and Zeckhauser R, Earnings Management To Exceed Thresholds, Journal of Business, 1999, 72: 1-33.
Graham, J.R., Harvey, C.R., Rajgopal, S., The economic implications of corporate financial reporting, Journal of Accounting and Economics, 2005, 40, 3–73.
Gunny, K, The relation between earnings management using real activities manipulation and future performance: Evidence from meeting arnings benchmark. ContemporaryAccounting Research, 2010, 27 (2), 855-888.
بررسی رابطه بین مدیریت سود واقعی و مدیریت سود تعهدی... 51
Gunny, k., what are the consequences of real earning management? Working paper, university of California, 2005.
Healy, P. M., and Wahlen, J. M, A review of the earnings management literature and its implications for standard setting, Accounting horizons, 1999, 13: 365-383.
Herrmann, T., Inoue, T. And Thomas, W.B, The Sale Of Assets To Manage Earnings In Japan, Journal Of Accounting Research, 2003, 41 (1): 89-108.
Jones, K. L., Krishnan, G. V., & Melendrez, K. D, Do models of discretionary accruals detect actual cases of fraudulent and restated earnings? An empirical analysis, Contemporary Accounting Research, 2008, 25(2).
Klein, A,. Audit Committee, Board of Director Characteristics, And Earnings Management. Working Paper, 2006, Http://Ssrn.Com/Abstract=246674.
Kothari, S., A. Leone, & C. Wasley, Performance matched discretionary accrual measures. Journal of Accounting & Economics, 2005, 163–197.
Magrath, L., and Weld, L.G, Abusive earnings management and early warning signs, The CPA Journal, 2002, 72 (8), 50 – 54
Maher, W Michael. Stickney, P Clyde. Weil, L Roman, Managerial Accounting: An Introduction to Concepts, Methods, and Use, 10th ed. Mason. OH, 2007.
Matsuura, S, On the relation between real earnings management and accounting earnings management: Income smoothing perspective, Journal of International Business Research, 2008, 7(3), 63-82.
Md. Musfiqur Rahman, Mohammad Moniruzzaman and Md. Jamil Sharif, Techniques, motives and controls of earnings management, International Journal of Information Technology and Business Management, 2013, 11 (1), 26 – 31
Nakashima. M., ziebart. D., did Japanese- sox have an impact on earnings management and earnings quality?, managerial auditing journal, 2015, vol 30, pp. 482-510.
Perols, J. L., & Lougee, B. A, The relation between earnings management and financial statement fraud. Advances in Accounting, 2011, 27(1), 39 – 53.
Rath , Subhrendu & Sun ,Lan, An Empirical Analysis Of Earnings Management In Australia, Curtin University Of Technology, 2008, ISSN:1835- 9450.
Roychowdhury, S., Earnings management through real activities manipulation, Journal of Accounting and Economics, 2006, 41: 335-370.
Sanjaya, P.S. and Saragih, M.F, The Effect of Real Activities Manipulation on Accrual Earnings Management: The Case in
52 فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی سال 12 شماره 49 بهار 1395
Indonesia Stock Exchange (IDX). Journal of Modern Accounting and Auditing, 2012, Vol. 8, No. 9, 1291-1300.
Schipper, K, Earning Management, Accounting Horizons, 1989, Dec, 91-102.
Thomas, J. K., and H. Zhang, Inventory changes and future returns, Review of Accounting Studies, 2002, 7: 163-187.
Warfield, T.D. Wild J. And Wild, K.L, Managerial Ownership, Accounting Choices. And Informativeness of Earnings, Journal of Accounting & Economics, 1995, 20, 61- 92.
Yermack, D, Good Timing: CEO Stock Option Awards And Company New Announcements, Journal of Finance, 1997, 52, 4449- 476.
Yu, W, Accounting-Based Earnings Management And Real Activities Manipulation. Dissertation, Georgia Institute of Technology, 2008.
Zang, A, Evidence on the Tradeoff between Real Manipulation and Accrual Manipulation, Working paper, University of Rochester, 2007.