مقایسه ارتباط ارزشی جریانهای نقدی عملیاتی، اقلام تعهدی B جاری و غیرجاری عملیاتی با ارتباط ارزشی رقم کلی سود

قاسم بولو؛ نسیم لطفی

دوره 11، شماره 44 ، اسفند 1392، صفحه 1-35

چکیده
  تحقیقات مختلف بیانگر آن است که تغییر در سود حسابداری گزارش شده منجر به تغییر در قیمت سهاممیشود زیرا سود جاری به دلیل توانایی پیش بینی عایدات آتی و در نهایت سود سهام آتی، دارای محتوایاطلاعاتی است. در چنین ساختاری، سود حسابداری به طور غیرمستقیم بر ارزش گذاری سهم اثرگذار است.هدف از این پژوهش مقایسه ارتباط ارزشی رقم کلی سود عملیاتی و اجزای ...  بیشتر

بررسی اثرات کیفیت اقلام تعهدی و مربوط بودن اطلاعات مالی بر هزینه های نمایندگی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

محمد نمازی؛ غلامرضا رضایی

دوره 11، شماره 44 ، اسفند 1392، صفحه 37-69

چکیده
  هدف اصلی این پژوهش بررسی اثرات کیفیت اقلام تعهدی و مربوط بودن اطلاعات مالی بر هزینه های نمایندگی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. از این رو، پژوهش حاضر در پی یافتن پاسخی برای این پرسش است که آیا بین کیفیت اقلام تعهدی و مربوط بودن اطلاعات مالی شرکتها و هزینه های نمایندگی آنها رابطه معناداری وجود دارد؟ به این منظور، ...  بیشتر

بررسی ارتباط بین محافظه کاری و کارایی مالی شرکت های بازار بورس اوراق بهادار تهران به وسیله تحلیل پوششی داده ها-کارایی برتر

محمد حسین ستایش؛ منوچهر روستا

دوره 11، شماره 44 ، اسفند 1392، صفحه 71-95

چکیده
  محافظه کاری، عدم تقارن تایید هزینه ها و درآمدها است. این عدم تقارن می تواند بر عملکرد مالیشرکتها که در قالب اعداد و ارقام صورت های مالی گزارش می شود، اثرگذار باشد. هدف پژوهش حاضربررسی رابطه بین محافظه کاری حسابداری و نمرات کارایی مالی به عنوان معیار جامعی از عملکرد مالیاست. برای این منظور متغیرهای سه دیدگاه محافظه کاری ترازنامه ای، ...  بیشتر

بررسی رابطه محافظه کاری و کارایی سرمایه گذاری با توجه به وضعیت تأمین مالی و مالکیت نهایی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

مهدی مرادزاده فرد؛ مریم فرج زاده؛ شیما کرمی؛ مرتضی عدل زاده

دوره 11، شماره 44 ، اسفند 1392، صفحه 97-116

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین محافظه کاری و سطح سرمایه گذاری در شرایط نیاز یا عدم نیاز بهتامین مالی و همچنین بررسی اثر مالکیت نهایی بر رابطه ی بین محافظه کاری و سطح سرمایه گذاری می باشد.1391 بررسی شده اند. به - جامعه آماری این پژوهش، شامل 103 شرکت است که برای دوره زمانی 1387منظور آزمون فرضیه های پژوهش از روش داده های ترکیبی با کنترل اثرات ...  بیشتر

اثرکیفیت گزارشگری مالی و سررسید بدهی بر کارایی سرمایه گذاری

سید عباس هاشمی؛ سعید صمدی؛ ریحانه هادیان

دوره 11، شماره 44 ، اسفند 1392، صفحه 117-143

چکیده
  در دنیای تجارت کنونی، شرکتها جهت حل مشکلات اقتصادی خود نیازمند راهکارهای مناسب جهتاستفاد ه بهت ر ا ز امکانا ت و ثروت های خود می باشند . یکی از راه کارهای مهم ، بس ط و توسعهسرمایه گذاری است. با توجه به محدودیت منابع، علاوه بر مسئله توسعه سرمایه گذاری، افزایش کاراییسرمایه گذاری از جمله مسائل بسیار مهم می باشد. از این رو در پژوهش حاضر، براساس ...  بیشتر

مدیریت سود واقعی، حاکمیت شرکتی و نگهداشت وجه نقد

فرشید خیر اللهی؛ اسحاق بهشور؛ فرزاد ایوانی

دوره 11، شماره 44 ، اسفند 1392، صفحه 145-161

چکیده
  نقش حاکمیت شرکتی کاهش تضاد منافع بین سهامداران و مدیران می باشد و زمانی که مدیران دارای انگیزه برایانحراف از منافع سهامداران می باشند؛ این نقش پر رنگتر می شود. یک نمونه از این انحراف ها، مدیریت سود بااستفاده از فعالیت های واقعی می باشد. حاکمیت شرکتی احتمالاً وقوع مدیریت سود را کاهش می دهد و درکسرمایه گذاران از نگهداشت وجه نقد را بهبود ...  بیشتر

بررسی رابطه محافظه‌کاری و کارایی سرمایه‌گذاری با توجه به وضعیت تأمین مالی و مالکیت نهایی در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

مرتضی عدل‌زاده؛ مهدی مردازاده‌فرد؛ مریم فرج‌زاده؛ شیما کرمی

دوره 11، شماره 44 ، اسفند 1392

http://dx.doi.org/10.22054/qjma.2020.938.1055

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه ی بین محافظه‌کاری و سطح سرمایه‌گذاری در شرایط نیاز یا عدم نیاز به تامین مالی و همچنین بررسی اثر مالکیت نهایی بر رابطه‌ی بین محافظه‌کاری و سطح سرمایه‌گذاری می‌باشد.جامعه ی آماری این پژوهش، شامل 103 شرکت است که برای دوره ی زمانی 1387-1391 بررسی شده اند و به منظور آزمون فرضیه های پژوهش از روش داده های ترکیبی با ...  بیشتر

بررسی رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی و قیمت‌گذاری نادرست اقلام تعهدی

مریم فرج زاده؛ غلامرضا کرمی

دوره 11، شماره 44 ، اسفند 1392

http://dx.doi.org/10.22054/qjma.2020.9437.1318

چکیده
  در پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین قیمت‌گذاری نادرست اقلام تعهدی و عدم تقارن اطلاعاتی در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. فرضیه این پژوهش آن است که بین سطح عدم تقارن اطلاعاتی و قیمتگذاری نادرست اقلام تعهدی رابطه مثبت و معنی‌داری وجود دارد. برای بررسی قیمت‌گذاری نادرست اقلام تعهدی از آزمون میشکین و برای آزمون ارتباط آن با عدم ...  بیشتر