دوره و شماره: دوره 11، شماره 44، زمستان 1392، صفحه 1-180 (این شماره خردادماه 1394 منتشر شده است ) 
6. مدیریت سود واقعی، حاکمیت شرکتی و نگهداشت وجه نقد

صفحه 145-161

فرشید خیر اللهی؛ اسحاق بهشور؛ فرزاد ایوانی