نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه حسابداری دانشگاه اصفهان

2 استادیار گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان

3 دانشجوی دکتری حسابداری دانشگاه اصفهان

چکیده

در دنیای تجارت کنونی، شرکتها جهت حل مشکلات اقتصادی خود نیازمند راهکارهای مناسب جهت
استفاد ه بهت ر ا ز امکانا ت و ثروت های خود می باشند . یکی از راه کارهای مهم ، بس ط و توسعه
سرمایه گذاری است. با توجه به محدودیت منابع، علاوه بر مسئله توسعه سرمایه گذاری، افزایش کارایی
سرمایه گذاری از جمله مسائل بسیار مهم می باشد. از این رو در پژوهش حاضر، براساس مبانی نظری و
ادبیات موضوع به بررسی دو عامل اثرگذار بر کارایی سرمایه گذاری، یعنی کیفیت گزارشگری مالی و
سررسید بدهی پرداخته شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها از مدل های رگرسیون
چندمتغیره و داده های ترکیبی استفاده شده است. نمونه آماری برای آزمون فرضیه های پژوهش، متشکل از
104 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی دوره زمانی 1386 الی 1391 است. یافته های
این پژوهش نشان می دهد، با افزایش کیفیت گزارشگری مالی و همچنین با کوتاه تر شدن سررسید بدهی،
کارایی سرمایه گذاری بهبود می یابد. این یافته ها سازگار با مبانی نظری است. همچنین اثر کیفیت
گزارشگری مالی بر کارایی سرمایه گذاری برای شرکت هایی که سررسید بدهی کوتاه تری دارند،
ضعیف تر است. به بیان دیگر تاثیر مثبتی که گزارشگری مالی با کیفیت و کوتاه بودن سررسید بدهی بر
کارایی سرمایه گذاری دارند، تا حدودی جایگزین یکدیگر هستند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effect of financial reporting quality and debt maturity on investment efficiency

نویسندگان [English]

  • seyed Abbas Hashemi 1
  • Saeed Samadi 2
  • Reyhaneh Hadian 3

چکیده [English]

In current business world, companies require suitable strategies for
better use of their resources and wealth to solve their economic
problems. For this goal, one way is development of investment. In
addition to development of investment, the efficiency of investment is
so important. Hence, this study examines the effect of financial
reporting quality and debt maturity on investment efficiency. for data
analysis and Hypothesis testing the multiple regressions models was
used .This research has been done in 104 listed companies in Tehran
Stock Exchange based on data contained in financial reports between
2007 – 2012. The results show that upper financial reporting quality
and lower debt maturity can improve investment efficiency .results
also show firms with higher (lower) use of short-term debt, exhibit
lower (higher) financial reporting quality effect on investment
efficiency. In other world, financial reporting quality and debt
maturity are mechanisms with some degree of substitution in
enhancing investment efficiency.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Investment efficiency
  • financial reporting quality
  • debtmaturity