نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار حسابداری دانشگاه رازی کرمانشاه

2 کارشناس ارشد حسابداری، دانشگاه رازی کرمانشاه

3 دانشجوی دکتری حسابداری، دانشگاه بوعلی سینا همدان

چکیده

نقش حاکمیت شرکتی کاهش تضاد منافع بین سهامداران و مدیران می باشد و زمانی که مدیران دارای انگیزه برای
انحراف از منافع سهامداران می باشند؛ این نقش پر رنگتر می شود. یک نمونه از این انحراف ها، مدیریت سود با
استفاده از فعالیت های واقعی می باشد. حاکمیت شرکتی احتمالاً وقوع مدیریت سود را کاهش می دهد و درک
سرمایه گذاران از نگهداشت وجه نقد را بهبود می بخشد. هدف این تحقیق، شناخت رابطه بین مدیریت سود واقعی،
حاکمیت شرکتی و نگهداشت وج ه نق د می باشد. در این تحقیق برای اندازه گیری مدیریت سود از مدل های
رویکودری ( 2006 ) و جنی ( 2010 ) و برای اندازه گیری ارتباط نگهداشت وجه نقد و مدیریت سود از مدل های
تعدیل یافته اوپلر ( 1999 ) و فاما و فرنج ( 1998 ) استفاده شده است. درصد اعضای غیر موظف هیئت مدیره (استقلال
هیئت مدیره ) ب ه عنوان ویژگی مهم حاکمیت شرکتی مورد مطالعه قرار گرفت. برای آزمون فرضیه ها از مدل
رگرسیون خطی چند متغیره و روش حداقل مربعات تعمیم یافته تلفیقی استفاده شده است. با توجه به محدودیت های
اعمال شده جهت انتخاب نمونه، نمونه آماری در این تحقیق شامل 90 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
تهران می باشد که طی سال های 1388 تا 1392 مورد مطالعه قرار گرفتند. یافته ها حاکی از آن است که بین مدیریت
سود واقعی و نگهداشت وجه نقد ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد. در نتیجه، سرمایه گذاران نگهداشت وجه نقد
را در شرکتهای با مدیریت سود واقعی در سطح بالا، کاهش می دهند و در میان شرکت هایی که مدیریت سود را در
سطح بالایی انجام می دهند، شرکت هایی که دارای حاکمیت شرکتی در سطح ضعیفی هستند، نسبت به شرکت هایی
که از حاکمیت شرکتی قوی برخوردارند، دارای ارزشیابی نگهداشت وجه نقد کمتری می باشند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Real Earning Management, Corporate Governance and Cash Holding

نویسندگان [English]

  • Farshid Kheirallahi 1
  • Eshagh Behshoor 2
  • Farzad Eivani 3

چکیده [English]

Decreasing interest conflicts between stockholders and executives is the
corporate governance’s role and this is accentuated when managers perceive
motivations to deviate from the advantage of stockholders. Corporate
governance is likely to diminish profit management while improving the
investors’ understanding of cash maintenance. This study aims at
recognizing relevance among real profit management and corporate
governance. To measure profit management, Recovery models (2006) and
Jenni (2010) and for measuring the relevance between cash maintenance and
profit management, modified models of Opler (1999) and Phama and Fringe
(1998) have been deployed in this study. Percentage of non-obligated
members of executive board (executive board independence) has been
utilized as the substantial feature of corporate governance. As for testing the
hypotheses, multi-variable linear regression model and integrated
generalized least squares method were used. Considering the limitations
imposed in selection, statistical sampling of the study includes 90 accepted
companies in Tehran Stock Exchange that have undergone research between
2008 and 2012. The findings indicate that there is a meaningful positive
relevance between real profit management and cash maintenance. Investors
decrease cash maintenance in companies with high real profit management
and compared to businesses with strong corporate governance, weaker ones
possess less evaluations of cash maintenance among those which perform
profit management in its high levels.

کلیدواژه‌ها [English]

  • real earning management
  • Corporate Governance
  • cash holding level
  • cash holding evaluation
  • executive board independence
  • agencyissue