نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی

2 کارشناس ارشد حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

تحقیقات مختلف بیانگر آن است که تغییر در سود حسابداری گزارش شده منجر به تغییر در قیمت سهام
میشود زیرا سود جاری به دلیل توانایی پیش بینی عایدات آتی و در نهایت سود سهام آتی، دارای محتوای
اطلاعاتی است. در چنین ساختاری، سود حسابداری به طور غیرمستقیم بر ارزش گذاری سهم اثرگذار است.
هدف از این پژوهش مقایسه ارتباط ارزشی رقم کلی سود عملیاتی و اجزای نقدی و غیر نقدی آن در
شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. منظور از ارتباط ارزشی، ارتباط متغیرهای
حسابداری نظیر سود و اجزای آن با ارزش سهام شرکت است. در راستای دستیابی به هدف مذکور تعداد
1386 ) در - 91 شرکت ا ز بین جامعه آماری که اطلاعات مور د نیاز برای دوره 5 ساله تحقیق ( 1390
خصوص آنها قابل دسترسی بود، انتخاب شد. برای آزمون فرضیه های تحقیق از رگرسیون ترکیبی استفاده
صورت گرفته است. یافته های t و F شده است. آزمون معنادار بودن مدل پژوهش با استفاده از آماره های
پژوهش نشان می دهد که ارتباط ارزشی اجزاء نقدی و تعهدی سود در مقایسه با رقم کلی سود، بیشتر
است. همچنین جزء نقدی سود در قیاس با جزء تعهدی سود با ارزش شرکت ارتباط بیشتری دارد و ارتباط
ارزشی اقلام تعهدی جاری سود بیشتر از ارتباط ارزشی اقلام تعهدی غیر جاری سود می باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The comparison of the value relevance of operating cash flows, current accruals, and non-current accruals with the value relevance of total amount of operating income؛ Evidence from Tehran Stock

نویسندگان [English]

  • Ghasem Blue 1
  • Nasim Lotfi 2

چکیده [English]

Various studies (wolk & et al, 2004, Beaver & Demski ,1979) indicate that changes in reported accounting earnings lead to changes in stock prices. Since current accounting earnings is useful in predicting future earnings , So the current earning due to the ability to predict future earnings and future dividends, have information content In such a structure, the accounting profit indirectly have an impact on the valuation of stocks. The purpose of this study is to compare the value relevance of the total amount operating profit and cash and non-cash components of earning of the listed companies on Tehran Stock Exchange .The meaning of the value relevance is the relation of accounting variables such as earnings and its components with the company's stock value. In order to achieve the objective we selected, 91 companies from the statistical population that had necessary information for the 5 years period of the research (2007-2011). To examine the research hypotheses, panel data has been employed. For the test of research model significance t and F statistics were used. The findings of the study indicate that the value relevance of cash and accrual components of earnings compared with the overall profit is higher. According to research findings, as well as the cash component of earnings than the accrual component of earnings is more associated with the value of the firm. In addition, the value relevance of current accruals is greater than the value of non- current accruals.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Value relevance of earnings
  • operating cash flows
  • Current accruals
  • Noncurrent accruals
حسینی خلیلی، محسن( 1390 ) " ارزیابی توان پیشبینی جریانهای نقدی عملیاتی
میان دوره ا ی" پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه تهران.
رحمانی و اسماعیلی کیا ( 1393 ) " داراییهای نامشهود و تأثیر آن بر ارتباط ارزشی سود"
فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی دانشگاه علامه طباطبایی، سال یازدهم،
.1- شماره 43 ، پاییز 93 ، صفحه 23
کرمی ، کردلر و غزنوی ( 1393 ) " بررسی محتوای اطلاعاتی افزاینده سود و جریانهای
نقدی عملیاتی آستانهای" فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی دانشگاه علامه
.59- طباطبایی، سال یازدهم ، شماره 42 ، تابستان 93 ، صفحه 87
صفرزاده و عرب مازار یزدی ( 1386 ) " بررسی تفکیک سود در پیشبینی جریانهای نقدی
عملیاتی" دانشگاه تهران.
عرب مازار، محمد ( 1374 ) " محتوای افزایندهی جریانهای نقدی و تعهدی" پایاننامه
دکتری ، دانشگاه تهران.
میرزا گل، فاطمه ( 1389 ) " توان اقلام تعهدی در پیشبینی جریانهای نقدی آتی "
پایاننامهی کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی.
مدرس و عباس زاده ( 1387 ) " توانایی پیشبینی اجزای تعهدی و جریانهای نقدی بر
کیفیت سود پیش بینی شد ه"، دانشگاه تهران.
هاشمی، سید عباس( 1383 ) ، " بررسی تحلیلی رابطهی بین جریانهای نقدی عملیاتی و
اقلام تعهدی، ارائهی مدل برای پیشبینی جریانهای نقدی عملیات ی" پایان نامه دکتری
دانشگاه تهران.
Antti, Niemi ( 2005) ”Earning quality and its country specific
implication for market value. "
Akbar, s., & Stark, A.W.(2003). “ Deflators, net shareholder cash flows, dividends, capital contributions and estimated models of corporate valuation” Journal of business finance and accounting, 30 (9& 10) ,1211-1213.
Ball, R.and P.brown, (1968),” An empirical Evaluation of accounting
income numbers”, journal of accounting research , 6, 159-178 .
3
Burgestler, D. and Bowen, R., daley, L. (1986).” The incremental information content of accounting versus cash flows” The accounting review, vol, 62, NO.4, pp.723-747
Beaver, W.H. and Demski J.(1979). “ The nature of income measurement .” accounting review, 55:38-46.
Barth, M. E., Cram, D., & Nelson, K. (2001).” Accruals and the
prediction of future cash flows”. The Accounting Review, 76, 27–
58.
Cheng, C, S, A, Hollie, D, (2008),” Do core & non-core cash flows from operations persist differently in predicting future cash flows?”. Review of quantitative finance and accounting , 31,29-53.
Dechow , dichev. (2002).” the quality of accounting and earning: the role of accounting estimation error”. the accounting review 77, 35-59
Dedman,E., Mouselli., Shen, Y., & Stark ,A.W.(2009) , Accounting ,
intangible, stock market activity and measurement and disclosure
policy : reviews from the U.K, Abacuce , 45(3) , 312-341.
Finger , C. (1994).” The ability of earning to predict future earnings
and cash flows” . journal of accounting Research 32, PP . 210-223.
Fisher, j., H.(1980),” New Income as an predictor of future net inflows
from operation”. unpublished PHD, university of kansus.
Financial Accounting Standards Board FASB. (1984) . Statement of financial accounting concepts No.5 “ recognition and measurement of financial standards of business enterprises“. Stamford, CT: FASB
Financial Accounting Standards Board (FASB) (1978). Statement of
financial accounting concepts No.1: "objectives of Financial
Reporting by Business Enterprises ". Stamford , CT : FASB.
Hendriksen E.S., and Michal F .Van Breda.(1992) .” Accounting theory”, southern Methodist university, p ,30-31.
Holister, j., Shoaf, v,Tully,G.(2008).” The effect of accounting regime press characteristics on the prediction of future cash flows , an international comparison” International business and economics research journal. 7,15-30.
Lev , B., Siyi, L., and T. Sougiannis .(2005) Accounting estimates: Pervasive, yet of questionable use Working parer, New York university, of Illinois at Urbana- Champaign.
lorek .k.,s,. & willinger, G.L,(2010). Time series versus cross-sectionally derived predictions of future cash flows. Advanced in accounting ,26,29-36
Murdoch , B., Krause, p,.(1990) future evidence on the comparative ability of accounting data to predict operational cash flows, The mid Atlantic journal of business ,26,1-14.

Subramanyam,k.r., & venkatachalam, m.(2007). Earnings ,cash flows,
and ex- post intrinsic value of equity, the accounting review ,
81(2).457-481.
Wolk,H.I. Dodd,j.l. and tearney , M.G. (2004).” Accounting theory : conceptual issues in a Political and Economic Environment .(6th ed.)” mason, OH: Thomson South-Western