دوره 21 (1403)
دوره 20 (1402)
دوره 19 (1401)
دوره 18 (1400)
دوره 17 (1399)
دوره 16 (1398)
دوره 15 (1397)
دوره 14 (1396)
دوره 13 (1395)
دوره 12 (1394)
دوره 10 (1391)
دوره 9 (1390)
دوره 8 (1389)
دوره 7 (1388)
دوره 6 (1387)
دوره 5 (1386)
دوره 4 (1385)
دوره 3 (1384)
دوره 2 (1383)
دوره 1 (1382)
مدلی برای استقرار نظام بودجه بندی عملیاتی در دولت جمهوری اسلامی ایران

جعفر باباجانی؛ بهروز خدارحمی

دوره 11، شماره 41 ، فروردین 1392، صفحه 1-36

چکیده
  طراحی فرایند بهینه گذر از بودجه ریزی سنتی ورودی محور به نظام های بودجه بندی نوین خروجی محور، موسومبه بودجه ریزی عملیاتی مستلزم توجه ویژه به ظرفیت های مدیریتی و قانونی و زیرساختی لازم است. در اختیارداشتن نقشه راه مهارت های مدیریت تحول برای هدایت مناسب روند گذار از یک نظام بودجه بندی به دیگری، ازشاخصه های بنیادی موفقیت در استقرار نظام ...  بیشتر

مدیریت سود و تأثیر کیفیت سود بر سودآوری آتی شرکت های ورشکسته بورس اوراق بهادار تهران

احمد احمدپور؛ معصومه شهسواری

دوره 11، شماره 41 ، فروردین 1392، صفحه 37-58

چکیده
  این پژوهش به بررسی نحوه اعمال اختیارات مدیریت در گزارشگری سودآوری آتی و تأثیر کیفیتسود در شرکت های ورشکسته بورس اوراق بهادار تهران، بین سال های 8315 تا پایان 8309 می پردازد.اقلام تعهدی اختیاری، به عنوان شاخص سنجش مدیریت سود در نظر گرفته شده است. هم چنین در اینتحقیق تأثیر چهار ویژگی سود مبتنی بر داده های حسابداری شامل کیفیت اقلام تعهدی، ...  بیشتر

آزمون نظریه چرخه عمر در سیاستهای تقسیم سود شرکت های بورس اوراق بهادار تهران

حسین اعتمادی؛ علی اصغر انواری رستمی؛ وحید احمدیان

دوره 11، شماره 41 ، فروردین 1392، صفحه 59-81

چکیده
  هدف اصلی این تحقیق، بررسی تأثیر چرخه عمر بر روی سیاستهای تقسیم سود شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد. در این تحقیق، دو نسبت سود تقسیمی به سود هر سهم وسود تقسیمی به اندازه شرکت به عنوان متغیر وابسته و چرخه عمر شرکت به عنوان متغیر مستقل در نظرگرفته شده بود. نخست نمونه آماری با استفاده از متغیرهای رشد فروش، تغییرات ...  بیشتر

بررسی تأثیر سرمایه فکری بر عملکرد مالی شرکت ها

غلامحسین اسدی؛ ماریا ایوخنه القیائی

دوره 11، شماره 41 ، فروردین 1392، صفحه 83-103

چکیده
  آنچه که امروزه تجربه می شود، تغییر و انتقالی عظیم از منابع مادی به دانش است. اکنون دارایی هایفیزیکی و مالی برای دستیابی به اهداف سازمان، ضروری اما ناکافی هستند. در عوض، دانش، تنظیماتفناوری، روابط خوب با مشتری، سیستم های اطلاعاتی و... که سرمایه فکری سازمان را تشکیل می دهند،به عنوان عوامل کلیدی موفقیت در عصر اطلاعات شناخته می شوند. باور ...  بیشتر

بررسی ارتباط حساسیت سرمایه گذاری جریان نقدی با سطح مخارج سرمایه گذاری

مهدی سدیدی؛ احمد محمدی سانیانی

دوره 11، شماره 41 ، فروردین 1392، صفحه 105-129

چکیده
  هدف این مقاله، بررسی ارتباط حساسیت سرمایه گذاری جریان های نقدی با سطح مخارج سرمایه ایمیباشد. نتایج حاصله حاکی از آن است که حساسیت سرمایه گذاری جریان های نقدی با میزان مخارجسرمایه، دارای رابطه ای معنی دار و مثبت می باشد. همچنین با استفاده از چندین معیار )نسبت سودتقسیمی، اندازه شرکت و شاخص KZ ( بعنوان شاخصی برای محدودیت های مالی، مشاهده ...  بیشتر

رابطه تغییر در اظهارنظر حسابرسی با تأخیر درگزارشگری مالی

زهرا حاجیها؛ مجتبی فتحی مقدم بادی

دوره 11، شماره 41 ، فروردین 1392، صفحه 131-156

چکیده
  به موقع بودن یکی از مهم ترین ویژگی های کیفی اطلاعات مالی محسوب می شود. به موقع بودن به اینمفهوم است که اطلاعات باید در کوتاه ترین زمان و به سریع ترین شکل ممکن در دسترساستفاده کنندگان قرار گیرد. هر چه فاصله زمانی بین پایان سال مالی و تاریخ گزارشگری مالی کوتاه ترباشد، سودمندی حاصل از صورت های مالی حسابرسی شده سالانه واحدهای تجاری افزایش ...  بیشتر

رابطه بین تغییر موسسه حسابرسی و گزارشگری سودهای محافظه کارانه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

اسفندیار ملکیان؛ فرازنده عبدی پور

دوره 11، شماره 41 ، فروردین 1392، صفحه 157-173

چکیده
  مطالعه در خصوص تغییر حسابرس به لحاظ تأثیرات بر استقلال حسابرس و در کیفیت حسابرسی، حائزاهمیت فراوانی است. استقلال حسابرس تحت تأثیر روابط حسابرس صاحب کار قرار می گیرد و درنهایت در کیفیت حسابرسی و سطح محافظه کاری سود مؤثر واقع می شود. تحقیق حاضر، به بررسیرابطه بین تغییر موسسه حسابرسی و سطح محافظه کاری سودها می پردازد. در این تحقیق، براینمایندگی ...  بیشتر