دوره و شماره: دوره 11، شماره 41، بهار 1392، صفحه 1-190 
4. بررسی تأثیر سرمایه فکری بر عملکرد مالی شرکت ها

صفحه 83-103

غلامحسین اسدی؛ ماریا ایوخنه القیائی