بررسی ارتباط بین محافظه کاری و کارایی مالی شرکت های بازار بورس اوراق بهادار تهران به وسیله تحلیل پوششی داده ها-کارایی برتر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه شیراز

2 کارشناس ارشد حسابداری دانشگاه شیراز

چکیده

محافظه کاری، عدم تقارن تایید هزینه ها و درآمدها است. این عدم تقارن می تواند بر عملکرد مالی
شرکتها که در قالب اعداد و ارقام صورت های مالی گزارش می شود، اثرگذار باشد. هدف پژوهش حاضر
بررسی رابطه بین محافظه کاری حسابداری و نمرات کارایی مالی به عنوان معیار جامعی از عملکرد مالی
است. برای این منظور متغیرهای سه دیدگاه محافظه کاری ترازنامه ای، سود و زیانی و ترکیبی با نمرات
کارایی مالی مورد آزمون قرار گرفت. نتایج براساس 123 شرکت در طی سالهای 1381 تا 1390 براساس
مد ل اثرات ثابت بیانگر آن است که محافظه کاری ترازنامه ای با نمرات کارایی مالی رابطه ندارد اما
محافظه کاری سود و زیانی و ترکیبی با نمرات کارایی مالی رابطه مثبت دارند. در ادامه براساس میانگین ده
ساله نمرات کارایی مالی، شرکت ها برمبنای چارک های اول و سوم به دو گروه با حد پایین و بالا نمرات
کارایی طبقه بندی شدند. نتایج بیانگر آن است که تفاوت معناداری در بین گروه های با حد بالا و پایین در
نمرات کارایی از لحاظ محافظه کاری سود و زیانی و ترکیبی وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of the Relationship between Conservatism and Financial Efficiency of Firms in Tehran Stock Exchange by Supper Data Envelopment Analysis M.

نویسندگان [English]

  • Mohamad Hosein Setayesh0F 1
  • Manoochehr Roosta 2
چکیده [English]

Conservatism is the asymmetries of approving earnings and costs. This asymmetric can be influential on financial performance of the firms which is reported in terms of figures of financial statements. The purpose of this study is the investigation of the relationship between accounting conservatism and financial efficiency scores as a comprehensive measure of financial performance. For this purpose, the variables of balance sheet conservatism, earnings conservatism and combined conservatism were examined along with financial efficiency scores. Based on 123 corporations from 2002 to 2011 and fixed effects model, results indicate that there is no relationship between balance sheet conservatism and financial efficiency scores, but the relationships between earnings and combined conservatism with financial efficiency scores are positive. In addition, companies have been categorized to two groups with high and low level financial efficiency scores, based on first and third quartiles of financial efficiency scores 10 years average. The results indicate that there is no significant difference between the groups with high and low scores in terms of earnings and combined conservatism.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Earnings Conservatism
  • Balance Sheet Conservatism
  • Combined Conservatism
  • Financial Efficiency Scores
نی مهد، بهمن و تهمینه باغبانی (1388). «اثر محافظهکاری حسابداری، مالکیت دولتی، اندازه شرکت و نسبت اهرمی بر زیاندهی شرکتها». بررسیهای حسابداری و حسابرسی، شماره 58، صص 70-53. بولو، قاسم و مهدی فلاح برندق (1392). « رابطه محافظهکاری و بازدههای غیر عادی کوتاه مدت سهام عرضههای عمومی اولیه با تاکید بر نقش مدلهای عدم تقارن اطلاعاتی». مطالعات تجربی حسابداری مالی، شماره 39، صص 82-57. خواجوی، شکراله؛ غیوری مقدم، علی؛ و محمد جواد غفاری (1389). «شیوه تحلیل پوششی دادهها مکملی برای تحلیل سنتی نسبتهای مالی». بررسیهای حسابداری و حسابرسی، شماره 60، صص56-41. دادخواه، مهرداد؛ هادی، عبداله؛ توسلی، مجید؛ و محمد علیمرادی (1389). «اندازهگیری کارایی مالی نسبی شرکتهای فعال در صنایع ساخت قطعات خودرو پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی دادهها و بررسی ارتباط آن با بازده سهام». حسابداری مالی، شماره 8، صص 113-133. رضا زاده، جواد و عبداله آزاد (1387). «رابطه بین عدمتقارن اطلاعاتی و محافظهکاری در گزارشگری مالی». بررسیهای حسابداری و حسابرسی، شماره 54، صص80-63. ستایش، محمد حسین و علی غیوری مقدم (1388). «تعیین ساختار بهینه سرمایه در سطح صنایع با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی دادهها». پژوهشهای حسابداری مالی، .33-52 صص ،2 شماره شورورزی، محمد رضا و عابدین برزگر خاندوزی (1388). «نبود تقارن اطلاعاتی و نقش اطلاعاتی محافظهکاری، بررسی دیدگاههای متفاوت در باب محافظهکاری». نشریه حسابدار، شماره 210، صص63-56. صالحی، سیدمرتضی؛ نیکوکار، غلامحسین؛ محمدی، ابوالفضل؛ و غلامحسن تقی نتاج (1390). «طراحی الگوی ارزیابی عملکرد شعب بانکها وموسسات مالی». مدیریت بازرگانی، شماره 7، صص142-127. فروغی، داریوش و محسن صادقی (1389). «بررسی رابطه بین محافظهکاری حسابداری و کارایی سرمایهگذاری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران». مطالعات تجربی حسابداری مالی، شماره 27، صص158-139. 94 فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی سال 11 ـ شماره 44 ـ زمستان 93 فروغی، داریوش و جواد عباسی (1390). «بررسی عوامل موثر بر اعمال محافظهکاری». پژوهشهای تجربی حسابداری مالی، شماره1، صص 132-113. کردستانی، غلامرضا و حبیب امیر بیگی لنگرودی (1387). «محافظهکاری در گزارشگری مالی: بررسی رابطه عدمتقارن زمانی سود و MTB به عنوان دو معیار ارزیابی محافظهکاری». بررسیهای حسابداری و حسابرسی، شماره 52، صص 106-89. محمودآبادی، حمید و زینب مهتری (1390). «بررسی رابطه بین محافظهکاری حسابداری و کارایی سرمایهگذاری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران». پیشرفتهای حسابداری، شماره 2، صص140-113. مجتهد زاده، ویدا و زهرا فرشی (1391). «بررسی رابطه محافظهکاری حسابداری و تصمیمات سرمایهگذاری مدیران در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران». بررسیهای حسابداری و حسابرسی، شماره 67، صص 104-91. محمدی، علی (1386). «کاربرد تکنیکهای برنامهریزی ریاضی برای تجزیه و تحلیل صورتهای مالی شرکتهای دارو سازی». پیشرفتهای حسابداری، شماره 50، .135-117صص Anwer, S. A. and S. Dulleman (2007). “Evidence on the role of accounting conservatism in monitoring managers' investment decisions”.http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id =1012347. .[Online] [30 May 2013]. Basu,S. (1997).“The conservatism principle and the asymmetric timeliness of earning”.Journal of Accounting and Economics, Vol.24,pp.3-37. Beaver,W. and S.Ryan (2005).“Conditional and unconditional conservatism :concepts and modeling”.Review of Accounting Studies,Vol. 10,PP. 269-309. Feltham, G. E. and J. A. Ohlson (1995). “Valuation and clean surplus accounting for operating and financial activities”. Contemporary Accounting Research, Vol. 2, pp. 689-731. Feroz, E.H.; Kim, S.; R.L. Raab (2003). “Financial Statement Analysis: A Data Envelopment Analysis Approach”. Journal of the operational Research Society, Vol. 54, pp. 48–58. Givoly, D. and C. Hayn (2000). “The changing time-series properties of earnings, cash flows and accruals: has financial reporting become more conservatism?”. Journal of Accounting and Economics, Vol. 29, pp. 287-320. Garsia Lara, J. M.; Garsia Osma, B; and F.Penalva (2009). “Conditional conservatism and firm investment efficiency”. http://papers.ssrn. com/ sol3/ papers. cfm? abstract_id=1383642 [Online] [30 May 2013]. Garsia Lara, J. M.; Garsia Osma, B.; and F. Penalva (2010). “Accounting conservatism and firm investment efficiency”. http://papers.ssrn .[Online] [30 May 2013]. Kim, Y.; Li, S.; Pan, C.; and L. Zuo (2013). “The role of accounting conservatism in the equity market: evidence from seasoned equity offerings”.http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=217 0179..[Online] [30 May 2013]. Malhotra, R.; Malhotra, D.K.; H. Lermack (2008). “Using Data Envelopment Analysis to Analyze the Performance of North American Class I Freight Railroads”. Working Paper, Philadelphia University. Memon, M. A.; and I. M. Tahir (2012). “Company Operation Performance Using DEA and Performance Matrix: Evidence from Pakistan”. International Journal of Business and Behavioral Sciences, Vol. 2, No. 2, pp. 41-55. price, R.A. (2005). “Accounting Conservatism and The Asymmetry in The Earnings Response to Current and Lagged Returns”. http://books.google.com/books/about/Accounting_Conservatism_a nd_the_Asymmetr.html?id=okTRQwAACAAJ. .[Online] [30 May 2013]. Watts, R.L. and J. L. Zimmerman (1986). “positive accounting theory” Prentice- Hall Inc, Englewood Cliffs, N.J. Watts, R. L. (2003a). “Conservatism in accounting, part I: explanations and implications” Simon School of Business Working Paper No. FR 03-16. http:// papers. ssrn. com/ sol3/ papers.cfm? abstract_id = 414522. [Online] [30 May 2013]. Xu, X.; Wang, X.; and N. Han (2012). “Accounting conservatism, ultimate ownership and investment efficiency” http: //papers. ssrn.com / sol3/ papers.cfm? abstract_id=2103957..[Online] [30 May 2013]