نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حسابداری، گروه حسابداری، واحد بابل، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل، ایران

2 دانشیارگروه مدیریت مالی، واحد بابل، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل، ایرا

3 استادیارگروه حسابداری، دانشکده علوم انسانی، واحد بابل، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل، ایران

4 استادیارگروه حسابداری، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران.

چکیده

یکی از مهمترین عامل تأثیرگذار بر مسائل تامین مالی به عنوان چالش پیش روی شرکت ها، حفظ انعطاف پذیری مالی
است. انعطاف پذیری مالی داخلی از نقدینگی شرکت متأثر شده و نگهداشت وجه نقد مشخص کننده توانایی شرکت
در مواجهه با ریسک هاست که به صورت عمده به تغییرات جریان نقدی و سیاست تقسیم سود شرکت بستگی دارد.
برای اندازه گیری سرعت تعدیل سود تقسیمی سهام که معیاری برای سنجش هموارسازی سود بوده، از رگرسیون
غلتان با توجه به مدل لیتتنر) 1956 (، و همچنین جهت سنجش ارزش نهایی وجه نقد که شاخصی برای اندازه گیری
انعطاف پذیری مالی است، از روش فالکندر و وانگ ) 2006 ( استفاده شده است. با توجه به محدودیت های تحقیق،
105 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1396 - 1387 با استفاده از نرم افزار استاتا مورد بررسی قرار گرفته اند. نتایج تحقیق نشان می دهد ارزش نهایی وجه نقد بر سرعت تعدیل سود تقسیمی سهام تأثیر
معناداری ندارد. همچنین شوک نقدینگی تأثیری بر ارتباط بین ارزش نهایی وجه نقد و سرعت تعدیل سود تقسیمی
سهام ندارد

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Marginal Value of Cash on the Dividends Adjustment Speed Considering the Role of Liquidity Shock Moderation

نویسندگان [English]

  • Seyyed Morteza Nabavian 1
  • Seyyed Ali Nabavi Chashmi 2
  • Iman Dadashi 3
  • Bahram Mohseni Maleki 4

1 Ph.D. Student in Accounting, Department of Accounting, Babol Branch, Islamic Azad University, Babol, Iran

2 Department of Financial Management, Babol Branch, Islamic Azad University, Babol, Iran.

3 Department of Accounting, Babol Branch, Islamic Azad University, Babol, Iran.

4 Assistant Professor of Accounting, Mazandaran University, Babolsar, Iran

چکیده [English]

One of the most important factors affecting financing issues as a challenge for companies is to maintain financial flexibility. Internal Financial flexibility is affected by the company's liquidity. The cash holding indicates the ability of a company to deal with the risks, which largely depends on changes in cash flow and dividend policy of the company. In order to measure the dividends adjustment speed, which is a benchmark for dividend smoothing, the rolling window regressions based on the Lintner model (1956) was used Faulkender and Wang (2006) method is applied for measuring the marginal value of cash, which is an indicator for measuring financial flexibility. According to the research constraints, 105 companies listed in Tehran Stock Exchange during the period of 2008-2018 using the STATA software have been investigated. The results of the research show that the marginal value of cash does not have a significant effect on the dividends adjustment speed. Also, the Liquidity shock has no effect on the relationship between the marginal value of cash and the dividends adjustment speed

کلیدواژه‌ها [English]

  • Financial flexibility
  • dividend smoothing
  • dividends adjustment speed and marginal value of cash
‏- بادآور نهندی، یونس؛ برادران حسن زاده، رسول؛ بلوری، امین؛ و محمودزاده باغبانی، سعید. (۱۳۸۹). بررسی تأثیر ساختار مالکیت و سرمایه بر میزان هموار سازی سود شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه حسابداری مالی، 2(8)، 75-94.
‏- پیری، پرویز؛ و برزگری صدقیانی، سمانه. (۱۳۹۴). بررسی ارتباط بین اجزای انعطاف‌پذیری مالی داخلی. فصلنامه بررسیهای حسابداری وحسابرسی، 22(3)، 319-336.  ‎
‏- تهرانی رضا؛ و شهاب الدین شمس. (۱۳۸۲). محاسبه سرعت تعدیل تقسیم سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و بررسی رابطه آن با رشد بازده سهام. تحقیقات مالی، 5(15).
‏- تهرانی، رضا؛ و فیروزی، رضا. (۱۳۹۲). شناسایی و تبیین عوامل و فاکتورهای تأثیرگذار بر سرعت تعدیل سود تقسیمی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و تعیین شدت رابطه بین متوسط عایدی و سرعت تعدیل سود تقسیمی در صنعت سیمان (ج 6، ص 25). مقاله ارائه شده در ششمین کنفرانس توسعه نظام مالی در ایران.
- ثقفی، علی؛ و محمدرضاخانی، وحید. (۱۳۹۴). هموارسازی سود؛ مروری جامع بر مفاهیم با تاکید بر تحقیقات داخلی و خارجی. پژوهش حسابداری، 5(1)، 111-128.
- خالقی مقدم، حمید؛ امیری، مقصود؛ و شیره زاده، جلال. (1397). اندازه گیری انعطاف پذیری مالی . مطالعات تجربی حسابداری مالی. 15(59)، 57-35.
- ‏خدایی وله زاقرد محمد؛ و زارع تیموری مهدی. (۱۳۸۹). تاثیر انعطاف پذیری مالی بر تصمیمات سرمایه‏گذاری. مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار (مدیریت پرتفوی)، 1(3)، 155-173. ‎
- رستگار پویانی، مجید. (1387). بررسی رابطه بین ویژگی های شرکت و پایداری سود با کیفیت اقلام تعهدی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. پایان نامه‌ی کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید چمران اهواز.
- شعری آناقیز، صابر؛ و محسنی ملکی رستاقی، بهرام. (1394). انعطاف پذیری مالی و تصمیمات ساختار سرمایه در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران .مطالعات تجربی حسابداری مالی،12(46)، 26-9.
‏- ‏طالب نیا، قدرت اله؛ و درویش، قدرت. (۱۳۹۳). رابطه ی بین مانده وجه نقد و هموارسازی سود. پژوهشهای حسابداری مالی وحسابرسی، 6(24)، 71-87. ‎
- فتحی، سعید؛ گوگردچیان، احمد؛ و بهزادی، عاطفه. (۱۳۹۷). بررسی تأثیر ارزش انعطاف­پذیری مالی بر سیاست‌های مالی شرکت­ها و هزینه سرمایه سهام با استفاده از مدل گامبا و تریانتیس. چشم­انداز مدیریت مالی، (1(21))، 29-50.
- مراد زندی، آناهیتا و تنانی، محسن. (1394). تأثیر جریان وجه نقد آزاد و سطح انباشت وجه نقد برانعطاف‌پذیری مالی. پژوهشهای حسابداری مالی وحسابرسی، 7(27), 57-72
‏-Arslan, O., Florackis, C., & Ozkan, A. (2010). Financial Flexibility, Corporate Investment and Performance. SSRN Working Paper.
- Bartram, Sshnke M. (2014). Corporate Financial Flexibility and Real Investment. SSRN Electronic Journal. https://doi.org/10.2139/ssrn.2395843
-Chua, SH. (2012). Cash holdings, Capital structure and Financial flexibility. Phd Thesis submitted to the University of Nottingham.
-Faulkender, M., & Wang, R. (2006). Corporate Financial Policy and the Value of Cash. The Journal of Finance, (Vol. 61, No. 4), 1957-1990.
-Ferrando, A., Marchica, MT., & Mura, R. (2017). Financial Flexibility and Investment Ability Across the Euro Area and the UK: Financial Flexibility and Investment Ability. European Financial Management, 23(1), 87-126. https://doi.org/10.1111/eufm.12091.
-Fliers, P.T. (2016). Dividend Smoothing, Financial Flexibility and Capital Structure. SSRN Electronic Journal. https://doi.org/10.2139/ssrn.2821657.
- Leary, M. T. and Michaely, R. (2011). Determinants of dividend smoothing: Empirical evidence. Review of Financial Studies, 24:3197{3249.
-Lintner, J. (1956). Distribution of Incomes of Corporations Among Dividends, Retained Earnings, and Taxes. The American Economic Review, 46(2), 97-113. Retrieved from http://www.jstor.org/stable/1910664.
- Leary, M. T. and Michaely, R. (2011). Determinants of dividend smoothing: Empirical evidence. Review of Financial Studies, 24:3197-3249.
-Raju, G.; & Rane, A. (2018). Dividend smoothing and implications of Lintner’s model: An empirical analysis of Indian metal sector. Retrieved from http://irgu.unigoa.ac.in/drs/handle/unigoa/5192.
-Sola, M., Cristina, GT., Pedro J., & Martínez-Solano, P. (2018). Cash holdings in SMEs: speed of adjustment, growth and financing. Small Business Economics, 51(4), 823-842. https://doi.org/10.1007/s11187-018-9990-y.