نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشکده مهندسی صنایع و سیستمها، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی صنایع و سیستمها، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

کلیه موسسات مالی و بانک ها در جریان عملیات خود با ریسک هایی مواجهند که قادر به از بین بردن آن ها
نبوده اما امکان مدیریت این ریسک ها وجود دارد. بنابر این موسسات مالی برای ادامه حیات خود باید
ریسک ها را شناسایی و کنترل نموده و کاهش دهند که برای این کار، شناسایی عوامل مؤثر بر ریسک های
مختلف بسیار راهگشا خواهد بود. در این تحقیق فرض بر وجود رابطه ی معناداری بین ریسک های مالی و
نسبت های مالی است که با بررسی تحقیقات گذشته مورد تایید قرار می گیرد و سپس با مطالعه روش
آماری تحلیل همبستگی کانونی، الگویی طبق این روش برای اندازه گیری رابطه ی بین ریسک های مالی و
نسبت های مالی مبتنی بر میزان شدت تاثیر ریسک ها ارایه شده است. برای محاسبه ریسک ها و نسبت های
مالی از اطلاعات موجود در صورت های مالی و ترازنامه 10 بانک بین سال های 88 تا 93 استفاده شده
است. پس از انجام محاسبات مشخص می شود که ریسک های نقدینگی با مقادیر 697 / 0 ، 644 / 0 و 624 / 0
بیشترین تاثیر را به ترتیب بر نسبت های نقدینگی، اهرمی و سودآوری بانک دارند

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Presenting a model for measurement of the relationship between financial risks and financial ratios

نویسندگان [English]

  • Bakhtiar Ostadi 1
  • Parvin Tadrisi Pajou 2

1 Assistant Professor of Industrial Engineering, Faculty of Industrial and Systems Engineering, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran

2 MSc Student, School of Industrial and Systems Engineering, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran

چکیده [English]

All financial institutions and banks have risks in their operations that have not been able to eliminate them, but there is the possibility of managing these risks. Therefore, financial institutions for continuity should be identify, control and reduce the risk of their life to do this, factors affecting various risks will be very useful. In many of the financial institutions framework for managing risks to consider. In this paper, we assume the existence of a significant relationship between financial risk and financial ratios that can be validity by examining past research and then using canonical correlation analysis model to evaluate and calculate the relationship between financial risks and financial ratios presented. Canonical correlation analysis is an extension of multiple correlation for the relationship between the two sets of variables. Canonical analysis, linear combination of variables that are highly correlated with the second set of variables is found. Three financial risks include liquidity risk, credit and market using certain financial ratios and indicators have been defined and are considered as independent variables. As well as financial ratios, liquidity, leverage and profitability are dependent variables .To calculate risk and financial ratios of the information contained in the financial statements and the balance sheets of 10 banks Between 88 to 93 were used. Finally, it appears that liquidity risks have the greatest impact on financial ratios. After calculations, it is determined that liquidity risks have the most effect on the liquidity, leverage and profitability rations of bank with the effect values of 0.697, 0.644 and 0.624, respectively

کلیدواژه‌ها [English]

  • Financial Risks
  • Financial Ratios
  • Liquidity
  • Leverage
  • Profitability
  • Canonical Correlation
خدائی ولهزاقرد، محمد؛ قلمی باویل علیایی) 1391 بررسی « ،) عوامل کلیدی مؤثر بر
ریسک نکول بانکهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار فصلنامه .» تهران بورس
اوراق بهادار شمارة 21 .
خوش سیما، رضا ؛ شهیکی تاش) 1390 تاثیر « ،) ریسک های اعتباری، عملیاتی و نقدینگی
بر کارایی نظام بانکی فصلنامه علمی و پژوهشی برنامه ریزی و بودجه، شماره .» ایران
چهارم.
زینیاردکانی، حسین ) 1389 پایان نامه .» ارائه مدل ریسک اعتباری در بانک صادرات « ،)
کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس.
شکرخواه، جواد؛ قاصدی دیزچی، کیوان. ) 1395 تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر « ،)
فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی دانشگاه علامه .» تصمیمات تامین مالی مدیران
طباطبایی، دوره 13 ، شماره 51 ، صفحه 87 - 120 .
عرب مازاریزدی، محمد ؛ باغومیان ؛ کاکه خانی) 1390 ،) بررسی رابطه میان ترکیب
دارایی - بدهی و ریسک نقدینگی بانکها در ایران. پژوهشگاه علوم انسانی و پورتال
جامع علوم انسانی.
مژگان محرمی؛ جعفر باباجانی. ) 1396 تعیین شاخص های ارزیابی عملکرد مالی « ،)
وقابلیت های سیستم حسابداری جهت ایفای مسئولیت پاسخگویی مالی در شهرداری
فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی دانشگاه علامه طباطبایی، دوره .» تهران 14 ،
شماره 55 ، صفحه 1 - 30 .
میرعمادی، سید علی اکبر) 1386 بررسی « ،) رابطه ی بین نسبت های مالی ( متغیرهای حسابداری ) و ریسک اعتباری مشتریان بانک پایان .» ها نامه دوره کارشناسی ارشد حسابداری، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس.
Alshatti. A (2015). The effect of credit risk management on financial performance of the Jordanian commercial banks, Investment Management and Financial Innovations, Volume 12, Issue 1, 2015.
Chen, K. and Yu Pa, C. “An Empirical Study of Credit Risk Efficiency of Banking Industry in Taiwan”, Web Journal of Chinese Management Review • Vol.15• No 1(2012).
Danske Bank Group. “Risk Management”, (2013). Dima, A. and Orzea, I. “Risk Management in Banking”, Academy Publish.org (2011).
Garson, G. D. “Canonical correlation”, Retrieved July 4, 2009 from http://faculty.Chass.ncsu.edu/garson/PA765/canonic.htm (2008).
Green, P. E. and Douglas, J. “Mathematical Tools for Applied Multivariate Analysis”, New York: Academic Press (1978).
Group management consultants comprehensive roadmap. “The definition and calculation of bank risk”, TRMCG.BANKING RISK.VFS (2013).
Hotelling, H. ”Relations between two sets of variables”, Biometrika_ 28 pp. 321-377 (1963).
Johnson, A. and Vychrn, W. “Applied multivariate statistical analysis”. Translated by Hussein Niroomand. Mashhad: Ferdowsi University of Mashhad (2000).
Kargi, H.S. “Credit Risk and The Performance of Nigerian Banks”, Ahmadu Bello University, Zaria – Nigeria (2011).
Kurawa. J. M. “An Evaluation of the Effect of Credit Risk Management (CRM) on the Profitability of Nigerian Banks”, Journal of Modern Accounting and Auditing, ISSN 1548-6583 (2014).
Lucic, L “Financial ratios in the function of business risk assessment”, Online Journal of Applied Knowledge Management (2014).
Poznanski, J. and Sadownik, B. and Gannitsos, I. “Financial Ratio Analysis”, www.demonstratingvalue.org (2013).
Ross, S. and Westerfield, R. Jaffe, J. “Corporate Finance”, (9e), The McGraw-Hill/Irwin series in finance, (2003)