نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای حسابداری، واحد مرند، دانشکده علوم انسانی، د انشگاه آزاد اسلامی، مرند، ایران

2 دانشکده علوم انسانی، دانشیار گروه حسابداری، واحد مرند، دانشگاه آزاد اسلامی، مرند، ایران

3 دانشیار گروه حسابداری، دانشکده علوم مالی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

4 استادیار گروه حسابداری، واحد صوفیان، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، صوفیان، ایران

چکیده

پژوهش حاضر به دنبال بررسی چالش های کیفیت گزارشگری مالی در بخش عمومی با رویکرد زمینه بنیان می باشد. نتایج این
پژوهش نشان می دهد که مقوله های کیفیت گزارشگری مالی در بخش عمومی عبارتند از ساختار بودجه بندی، زیرساخت ها در
بخش عمومی، کیفیت منابع انسانی، سیستم و مبنای حسابداری، آموزش و نظام پاسخ گویی حاکم بر جامعه به عنوان عوامل زمینه ای
شناخته شده اند. کمبود نیروی انسانی متخصص، کمبود اساتید دانشگاهی و خبرگان حرفه ای، پایین بودن سطح تفکر سیستمی -
تحلیلی، تغییر رفتار سیاست مداران و مقاومت نیروی انسانی در برابر نوآوری به عنوان ورودی ها معرفی شدند. ضعف در پیاده سازی
حسابداری تعهدی، عدم اجرایی شدن کامل بودجه ریزی عملیاتی، نفوذ سیاسی در فرآیند تصمیم گیری، عدم دسترسی به
صورتحساب عملکرد سالانه بودجه و گزارش تفریغ بودجه و عدم شناسایی برخی از اقلام صورتهای مالی به عنوان فرآیندها
شناسایی شدند. پیامد کیفیت گزارشگری مالی در بخش عمومی عبارتند از عدم دستیابی به اهداف گزارشگری مالی بخش عمومی،
عدم تخصیص منابع مالی به مخارج بخش عمومی، تشدید کسری بودجه، پراکنده کاری و ناکارآمدی گزارشگری مالی در بخش
عمومی، افزایش اتلاف منابع و عدم تحقق مسئولیت پاسخ گویی است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Presentation of Challenges Detail Model Quality of Financial eporting in the Public Sector: Based on Grounded Theory Approach

نویسندگان [English]

  • Ali Mohammadi 1
  • Heidar Mohammadzadeh Salteh 2
  • Zahra Dianati Deilami 3
  • Yaqoub Aghdam Mazraeh 4

1 Ph.D. Candidate Accounting, Marand Branch, Islamic Azad University, Marand, Iran

2 Associate Professor of Accounting Department, Marand Branch, Islamic Azad University, Marand, Iran

3 Associate Professor of accounting, Faculty of financial sciences, Kharazmi University, Tehran, Iran

4 asisitant professor of accounting, sofian branch , Islamic Azad University, Azarbayjan,Iran

چکیده [English]

Because of the important part of the information required to be met through financial accounting and reporting systems, the existence of valid criteria to ensure the proper quality of financial reporting is one of the most important pillars of the public sector accountability system. The present research seeks to investigate the challenges of financial reporting quality in the public sector by using the Grounded Theory approach. A sampling of snowball from 27 experts (including professors and managers of executive agencies) was interviewed in 2018. The analysis of the interviews led to the identification of the categories. Each of these factors has sub-categories and concepts. The results of this research show that the categories of financial reporting quality in the public sector are the budget structure, public sector infrastructure, human resource quality, accounting system and accounting, education, and accountability system of the community as well-known underlying factors. Lack of qualified human resources, lack of academic professors and professional experts, low level of systemic-analytic thinking, change in politicians' attitudes and human resource resistance to innovations as inputs. Weaknesses in the implementation of accrual accounting, total failure to implement operational budgeting, political influence in the decision-making process, inaccessibility to the annual budget performance statement, and the lack of recognition of some items of financial statements as processes were identified. The consequence of the financial reporting quality in the public sector is the failure to achieve the public sector financial reporting goals, the lack of allocation of funds to public sector expenditures, the exacerbation of the budget deficit, the scarcity and inefficiency of public finance reporting, the increased loss of resources and the lack of accountability.

کلیدواژه‌ها [English]

  • The quality of financial reporting in the public sector
  • budgeting structure
  • Accountability
  • Grounded Theory approach
   باباجانی، جعفر. (1384). «گزارشکری مالی نوین در بخش عمومی»، فصلنامه دانش حسابرسی، 17(18)، 14-39.
   باباجانی، جعفر. (1385). «ضرورت استفاده از حسابداری تعهدی در بخش عمومی و ارزیابی آن برای استفاده در بخش عمومی ایران»، پیک نور، 5(4)، 3-26.
    باباجانی، جعفر. (1379).« نقش مسئولیت پاسخ‌گویی در چارچوب نظری حسابداری دولتی»، فصلنامه حسابرس، 2 (7)، 26-34.
   باباجانی، جعفر. (1389). «ضرورت تدوین استانداردهای حسابداری و گزارشگری مالی بخش عمومی و چالش‌های فرآوری آن»، نشریه حسابرس، 12(49)، 68-83.
  باباجانی، جعفر؛خدارحمی،بهروز.  (1393). «مدلی برای استقرار نظام بودجه بندی عملیاتی در دولت جمهوری اسلامی ایران»، فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی، 11(41)، 36-1.
  بجنوردی، حسین. (1379). «بررسی موانع توسعه حسابداری دولتی در ایران و اثرات آن بر گزارشگری مالی دولتی»،پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد، دانشگاه شهید بهشتی تهران.
   بداغی، حمید؛ رضایی، حمیدرضا و قناد، مصطفی. (1395). «تغییر مبنا در حسابداری بخش عمومی: مشکلات و موانع پیش‌رو (مطالعه موردی: دستگاه‌های اجرایی استان خراسان رضوی) »، دوفصلنامه حسابداری دولتی، 2(4)، 81-96.
  پورزمانی، زهرا؛ معینیان، داود. (1394). «مطابقت ویژگی‌های کیفی گزارشگری مالی دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی با استانداردهای حسابداری بخش عمومی »، فصلنامه حسابداری سلامت، 4(3)، 20-44.
  جامعی، رضا؛ ابراهیمی، ابراهیم و رضایی یمین، فایزه. (1395). «بررسی ارزیابی مسئولیت پاسخگویی سیستم حسابداری و گزارشگری مالی در سازمان امور مالیاتی استان کرمانشاه»، دوفصلنامه حسابداری دولتی، 2(4)، 69-80.
  صابر، مهدی. (1388). «بررسی موانع گزارشگری بر مبنای حسابداری تعهدی در بخش عمومی ایران»، پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد، دانشگاه تربیت مدرس.
   قاضی مرادی، نرجس. (1395). «بررسی مشکلات اجرای حسابداری تعهدی در دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی»، دوفصلنامه حسابداری دولتی، 2(4)، 24-15.
  کاظمی، محمد؛ کرباسی یزدی، حسین. (1391). «چالش‌های استقرار نظام گزارشگری بر مبنای حسابداری تعهدی (با تأکید بر مسئولیت پاسخگویی) در بخش دولتی ایران»، فصلنامه دانش حسابرسی، 12(48)، 23-44.
  کردستانی، غلامرضا؛ نصیری، محمد. (1388). «کارایی گزارشگری مالی و ارتقای سطح مسؤولیت پاسخگویی در بخش عمومی»، مجله حسابدار، 25(209)، 58-65.
  کردستانی، غلامرضا؛ رحیمیان، نظام‌الدین و شهرابی، شاهرخ. (1395). «شناسایی موانع‌گذار به حسابداری تعهدی در بخش عمومی (بر پایه مطالعات هیأت استانداردهای بین‌المللی حسابداری بخش عمومی )»، فصلنامه دانش حسابرسی 16(65)، 47-75.
 غبدیان، مرتضی؛ دهنوی، محمدعلی و قوام سعیدی، محمد. (1396).«بررسی موانع و مشکلات سیستم‌های حسابداری گزارشگری مالی دولتی در مولدسازی و مدیریت داراییها در ایران»، فصلنامه مطالعات مدیریت و حسابداری، 3(2)، 198-208.
  محمدزاده سالطه، حیدر؛ فرجی، حمیده. (1395). «بررسی محرک‌ها و موانع تغییرات حسابداری دولتی در نظام گزارشگری مالی بخش عمومی ایران»، دوفصلنامه حسابداری دولتی، 3(1)، 37-48.
  محمودی، علی؛ مهرانی، کاوه؛ رحمانی، علی و ودادهیر، ابوعلی. (1397). «بررسی تبیین فرآیند تغییر حسابداری بخش عمومی با رویکرد نظریه ساخت‌یابی (مطالعه موردی: دانشگاه تهران)»،دوفصلنامه حسابداری دولتی، 4(2)، 55-74.
   معینیان، داود؛  پورزمانی، زهرا . (1395). «بررسی کیفیت گزارشگری مالی  بر مبنای استانداردهای حسابداری بخش عمومی از نظر نحوه ارایه اطلاعات »، دوفصلنامه حسابداری دولتی، 3(2)، 93-104.
   منصورفر، غلامرضا؛  قادری، بهمن؛دانشیار؛فاطمه. (1396). «فرضیه سیاسی وکیفیت گزارشگری مالی:شواهدی از بورس اوراق بهادر تهران »، فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی، 13(53)، 134-105.
   مهدوی، غلامحسین؛ ماهر، محمدهادی. (1391). «بررسی نگرش مدیران نسبت به کیفیت گزارش‌های مالی ارایه شده (مورد مطالعه: دانشگاه‌های علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی استان فارس) »، فصلنامه حسابداری سلامت، 2(1)، 78-96.
 Becker, D. Sebastian, Tobias Jagalla. (2014). The-Translation-of-AccrualAccounting-and-Budgeting-and-    the-Reconfiguration-of-Public-Sector-AccountantsIdentities,Critical  Perspectives on Accounting,25 (4): 324-338.
Brandt, M., Brav, A., Graham, J., Kumar, A. (2010). The idiosyncratic volatility puzzle: time trend or             speculative episodes? Review of Financial Studies, 23 (2): 863-899.
Chan, I.J. (2003). Govermment Accounting : An Assessment of Theory, Purposes and Standards. Public      Money & Management, Vol. 20. Issue 1.
Chan, jams L. (2008). Ineternational public sector accounting standards: conceptual and institutional              issues. University of Illinois at Chicago.
Creswell J. (2005). Educational research: Planning, conducting and evaluating quantitative and qualitative     research. 2nd ed. Oxford: Oxford University Press.
Ferrero JE. (2014). Consequences of financial reporting quality on corporate performance.           Evidence at the international level. Estudios De Economia, 41: 49-88
Gaynor, Lisa Milici, Andrea Seaton Kelton and Molly Mercer, (2016). Understanding the Relation between   Financial Reporting Quality and Audit Quality. AUDITING:  A Journal of practice & Theory: November       2016, Vol.35, No.4,pp1-22.
Glaser, B. G. (1992). Basics of Grounded Theory Analysis: Emergence vs Forcing. Mill Valley, CA,               Sociology Press.
Habib AH. Jiang HA. (2015). Corporate governance and financial reporting quality in china: A survey of    recent evidence. Journal of International Accounting, Auditing and Taxation, 24: 29-45.
Strauss, A. Corbin, J. (1998). Basics of Qualitative Research: Techniques and Procedures for Developing  Grounded Theory, Thousand Oaks: Sage Publications.
Epps, R. Brown, K. (1992). Is the accounting curriculum neglecting governmental accounting and auditing?  The journal of government financial management, 40(4).
 Hyndman, N. connolly, C. (2011). Accruals Accounting in the public sector, A Road Not Always Taken.   Management Accounting Research 22(1).36-45.
Lee, J. (2001). A grounded theory: Integration and Internalization in ERP adoption and use, Unpublished    Doctoral Dissertation, University of Nebreska, In Proquest UMI Database.
Levitt, A. (1998). The Importance of High- Quality Accounting Standards. Accounting Harizons,12: 79-    82.
Lowensohn, Jacqueline. (2005). Methods and esources to increase student intrest in governmental                  accounting. Journal of public budgeting, accounting & financial management,17(2),202-222.
Ilie, E., Miose, N. M. (2012). IPSAS and the Application of These Standards in the Romania. Procedia  Social and Behavioral Sciences, 62, 35-39
McFadzean, E. (2007). Developing a Proposal: A Nine Step Process. Available in:                                                                http://distinctivemanagement.biz/Assets/courses/mba                                                                                                  KnowledgeBytes/Developing%20a%20Proposal%20_IC01.pdf.
Nesbakk, l. G. (2011). Accrual Accounting Representations  in  the public sector:A Case of               Autopoiesis.Critical  perspectives on Accounting22 (3).247-258.
Nest, D.P. Vander, T. Jager J.D. (2008).  Audit Committees and Accountability in the South          African Public Sector. Journal of Public Administration,43(4), 545-558.
Pomeroy BR, Thornton DA. (2008). Meta-analysis and the accounting literature: the Case of audit    committee independence and financial reporting quality. European Accounting Review, 17:           305-330.
Talebrinka, O.J. Sacco, J.F. (2007). Rationaliztion  of  Financial  Statemant  Fraud  Government :    An        Austrain   perspevtive.  Critical  perspevtives  on  Accounting, 4 (18),489-507. 
Tiron- Todor, A. Mutiu, A. ( 2005). Cash Versus Accrual Accounting in public sector. Studia        Universitatis  Babes  Bolyai   Oeconomic, www.ssrn .com.  
Wynne, A. (2003). Do Private Sector Financial Statement Provide a Suitable Model for Public      Sector Accounts?. Paper for a Conference on Public Lawand the Modernizing State in Oeiras,     Portugal, 3-6.