نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت مالی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی

2 دانشیار گروه حسابداری، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی

3 استادیار گروه مدیریت مالی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی

4 استاد گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

هدف پژوهش حاضر این است که مدلی جهت سنجش سرایت مالی مبتنی بر ریسک همپوشانی پرتفوی در بورس
اوراق بهادار تهران ارائه و پایداری آن به روش شبیه سازی تحلیل گردد. پس از معرفی کلی مدل مقاله در بخش
ابتدایی مقاله و مقایسه احتمال سرایت و احتمال توزیع سرایت داده های دو مقطع زمانی، به دلیل ماهیت پژوهش
)استفاده از داده در یک مقطع زمانی و همچنین عدم قابلیت مقایسه نتایج پژوهش با داده های واقعی( در بخش دوم
پژوهش، برای سنجش اعتبار مدل از روش شبیه سازی مونت کارلو با استفاده از توزیع آماری داده های واقعی استفاده
شده است. بدین منظور ابتدا سعی به تشخیص و آزمون نیکویی برازش توزیع مورد استفاده در متغیر درجه نهادهای
سرمایه گذاری شد و نهایتا توزیع پواسون لیندلی تعمیم یافته، مناسب تشخیص داده شد. سپس برای سنجش پایداری -
مدل بر اساس شبیه سازی داده های مجازی به تحلیل آستانه های شبیه سازی در این پژوهش شامل پارامترهای میانگین
تنوع پرتفوی نهادهای مالی، اهرم، تاثیر بازار، ازدحام و نوع شوک پرداخته شده است. در انتهای پژوهش، تحلیل
پایداری مدل بر اساس شبیه سازی داده های واقعی و با بررسی پارامتر تاثیر بازار ارئه شد که نتایج، بیانگر این واقعیت
است که بازار سرمایه ایران از احتمال پایینی برای سرایت مالی ناشی از ریسک همپوشانی پرتفوی برخوردار است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Stability Analysis of Assessing Financial Contagion due to Overlapping Portfolios Risk Model based on Mont Carlo Simiulation

نویسندگان [English]

  • Alireza R ayati Shavazi 1
  • Ghasem Blue 2
  • Mohamad Hasan Ebrahimi 3
  • Maghsoud Amiri 4

1 Student in Department of Management and Accounting, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran

2 Department of Management and Accounting, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran

3 Department of Management and Accounting, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran

4 Department of Management and Accounting, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran

چکیده [English]

The financial contagion and the risk of overlapping portfolios arise from the interconnected relationships and interconnections between investment institutions and markets and can threaten the stability of the entire financial network. At first after presenting the model briefly, The comparison of the probability of contagion and the probability of the extent of contagion of two points at the end of the years 1394 and 1395 proves the reliability of the model; Nevertheless, due to the nature of the research in order to validating the model in the second part of the study, Monte Carlo simulation method has been used by statistical distribution of actual data. To do so, we first tried to diagnose and test the goodness of the distribution used in the variable of average degree of diversification and finally, the generalized Poisson-Lindley distribution was most closely related to actual data. Then in order to measure the stability of the financial contagion based on overlapping portfolio risk model using simulation of virtual data, we analyzed simulation thresholds in this study including different variables of diversification average degree of financial institutions, leverage, market impact, crowding and type of shocks. At the end of the study, the stability analysis of financial contagion based on overlapping portfolio risk model was presented based on the actual data simulation by examining the market impact parameter. Results refer to the fact that the capital market of Iran possess low probability for financial contagion based on overlapping portfolio risk.
Jel Classification: C46, C63, G11, G17, G23

کلیدواژه‌ها [English]

  • Financial Contagion
  • Stability Analysis
  • Overlapping Portfolio Risk
  • Monte Carlo simulation
آذر، عادل و رضائی پندری، عباس) 1395 (. پژوهش در عملیات پیشرفته؛ مدل سازی و
روش های حل، انتشارات نگاه دانش، تهران.
بولو، قاسم و صاحبقرانی، امیر عباس و جعفری، سیده محبوبه ) 1396 " .) الگوی مفهومی
رتبه بندی اوراق به پشتوانه دارایی در بازار سرمایه ایران"، فصلنامه مطالعات تجربی
حسابداری مالی، دوره 15 ، شماره 60 ، صص 61 - 76 .
ثقفی، علی و شعری، علی. ) 1383 (، "نقش اطلاعات بنیادی حسابداری در پیش بینی بازده
سهام"، فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی، دوره 2 ، شماره 5 ، صص 87 - 120 .
دستخوان، حسین و شمس مقاره. ) 1396 (. "مقایسه شاخص های ارزیابی ریسک سیستمی
در شبکه های مالی: شناسایی شرکت های مهم از نظر سیستمی در بازار بورس تهران"،
مدلسازی ریسک و مهندسی مالی، دوره 2 ، شماره، صص 1 - 21 .
رعیتی شوازی، علیرضا. ) 1398 (. "مدلی برای سنجش سرایت مالی مبتنی بر ریسک
همپوشانی پرتفوی وتحلیل پایداری آن در بورس اوراق بهادار تهران"، رساله دکتری،
دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی.
سلامی امیربهداد. ) 1382 (. "مروری بر روش شبیه سازی مونت کارلو"، مجله پژوهشنامه
اقتصادی، دوره 3 . شماره 1 )پیاپی 8 (، صص 117 - 138 .
غزالی، امین. ) 1396 (. "مدل سنجش و پیش بینی ریسک سیستمی در بورس اوراق بهادار
تهران، رساله دکتری رشته مدیریت مالی"، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه
علامه طباطبائی
Allen, F., and D. Gale. (2007). “Understanding Financial Crises.” Oxford. Oxford University Press.
Anastasopoulos, A. (2018). “Testing for financial contagion: New evidence from the Greek crisis and Yuan devaluation.” Research in International Business and Finance, Elsevier, vol. 45(C), p. 499-511.
Arinaminpathy, N., Kapadia, S., May, R.M. (2012). “Size and complexity in model financial systems”. Proceedings of the National Academy of Sciences, Vol. 109, 18338–18343.
Azad, Sohel. (2009). “Efficiency, Cointegration and Contagion in Equity Markets: Evidence from China, Japan and South Korea.” Asian Economic Journal, Vol.23, pp.93–118.
Beale N., Rand, D.G., Battey, H., Croxson, K., May, R.M., Nowak, M.A. (2017). “A Study of Contagion in the Financial System from the Perspective of Network Analytics.” Proc Natl Acad Sci U S A, 108(31), p. 12647–12652.
Caccioli, F., Farmer, J.D., Foti, N. & Rockmore, D. (2015). “Overlapping portfolios, contagion, and financial stability”, Journal of Economic Dynamics & Control, Vol.51, pp.50-63.
Caccioli, F., Shrestha, M. Moore, C. & Farmer, J.D., (2014). “Stability analysis of financial contagion due to overlapping portfolios”, Journal of Banking & Finance, Vol.46, pp.233–245.
Chen, S., Poon, S.H. (2011). Modeling International Financial Markets Contagion Using Copula and Risk Appetite, Working paper.
Cont, R., Wagalath, L., (2012). Running for the exit: Distressed selling and endogenous correlation in financial markets, Mathematical Finance.
Gai, P., Haldane, A., Kapadia, S., (2011). Complexity, concentration and contagion, Journal of Monetary Economics, Vol.58, pp.453-470.
Huang, I., I. Francis, & T. Kim. (2010). “Contagion Effects of the U.S. Subprime Crisis on International Stock Markets.” Working Paper, KAIST and Monash University.
Krishnamurthy, Arvind. (2010). “How Debt Markets Have Malfunctioned in the Crisis,” Journal of Economic Perspectives, American Economic Association, vol. 24(1), p. 3-28.
Lane, P. R., Milesi-Ferretti, G. M. (2007). “A Global Perspective on External Positions,” National Bureau of Economic Research, NBER Chapters in G7 Current Account Imbalances: Sustainability and Adjustment, p. 67-102.
May, R.M., Arinaminpathy, N.  )2010). “Systemic risk: the dynamics of model banking systems.” Journal of the Royal Society Interface, Vol. 7, 823–838.
Nier, E., Yang, J., Yorulmazer, T., Alentorn, A. )2007(.“Network models and financial stability.” Journal of Economic Dynamics and Control 31, 2033–2060.
Pavlova, A., Rigobon, R., (2005). “Wealth Transfers, Contagion and Portfolio Constraints,” CEPR Discussion Papers 5117, C.E.P.R. Discussion Papers.
Xian. C., Wu. L., Liao. S. S. (2011). “Individual versus systemic risk and the Regulator's Dilemma.” Neurocomputing, Vol. 264, P. 42-49.