حاکمیت شرکتی: میزان رعایت حقوق سهامداران در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

محمدهاشم بت شکن؛ مهسا رهبری خرازی

دوره 6، شماره 22 ، تیر 1387، صفحه 1-21

چکیده
  اهداف این تحقیق مشخص نمودن میزان رعایت حقوق سهامداران در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد. برای این منظور براساس معیارهای موجود در اصل 2 حاکمیت شرکتی سازمان توسعه و همکاری های اقتصادی (OECD) پرسشنامه ای مشتمل بر 26 سوال طراحی و بین جامعه آماری متشکل از چهار گروه اساتید مالی دانشگاه ها، اعضای هیئت مدیره و مدیران عامل ...  بیشتر

عوامل موثر بر انتخاب داوطلبانه حسابرس

یحیی حساس یگانه؛ رسول حیدری

دوره 6، شماره 22 ، تیر 1387، صفحه 23-45

چکیده
  با توجه به تئوری نمایندگی، پیش بینی میشود با افزایش اندازه، اهرم بدهی و هزینه حقوق و دستمزد کارکنان شرکت (کاهش کنترل در سازمانهای سلسله مراتبی)، احتمال انتخاب داوطلبانه حسابرس با کیفیت بالا در مجمع عمومی عادی شرکت، افزایش یابد. لذا در این تحقیق با انتخاب 342 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، انتخاب حسابرس با کیفیت بالا با ...  بیشتر

آزمون عوامل موثر بر تصمیمات حسابرسان مستقل در استفاده از راهنمای تصمیم گیری در ارزیابی تقلب مدیریت

قاسم بولو؛ پیمان صادقی

دوره 6، شماره 22 ، تیر 1387، صفحه 47-72

چکیده
  این پژوهش عواملی که روی تصمیم حسابرسان جهت استفاده از راهنمای تصمیم برای ارزیابی خطر تقلب مدیریت تاثیر میگذارند، را بررسی میکند. تحقیق حاضر تاثیر چهار متغیر مستقل در استفاده یا عدم استفاده حسابرسان از راهنمای تصمیم گیری را بررسی می نماید. نتایج پژوهش نشان میدهد که سودمندی تصمیم، فشار متابعت، اندازه شرکت، اعتماد به نفس و اتکا بر خروجی ...  بیشتر

عملکرد بلندمدت عرضه های اولیه سهام در ایران: آزمون تجربی برخی از عوامل مرتبط

سید حسین علوی طبری؛ علی رحمانی؛ شلیر مکی

دوره 6، شماره 22 ، تیر 1387، صفحه 73-96

چکیده
  این تحقیق به بررسی عملکرد بلندمدت سهام عرضه اولیه، در بازار اوراق بهادار تهران میپردازد. همچنین رابطه برخی ویژگی های شرکت ها در زمان ورود به بورس با عملکرد بلندمدت سهام آزمون میشود. این ویژگی ها که طبق تحقیقات قبلی بر عملکرد عرضه های اولیه موثر بوده اند، شامل اندازه، عملکرد شرکت قبل از ورود به بورس، ساختار مالکیت قبل و بعد از ورود به ...  بیشتر

رابطه بین بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و برخی متغیرهای کلان اساسی

موسی بزرگ اصل؛ سید مهدی رضوی

دوره 6، شماره 22 ، تیر 1387، صفحه 97-117

چکیده
  هدف این مقاله شناسایی متغیرهای کلان اساسی تاثیرگذار بر بازده سهام می باشد. بدین منظور برای آزمون فرضیات ار متغیرهای نرخ بهره، نرخ رشد بهره، تولید ناخالص داخلی، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی، قیمت نفت، نرخ رشد قیمت نفت به عنوان متغیرهای مستقل و بازده سهام به عنوان متغیر وابسته استفاده گردیده است. برای اندازه گیری متغیرهای تحقیق از اطلاعات ...  بیشتر

کاربرد شبکه های عصبی مصنوعی در پیش بینی شاخص بازدهی نقدی و قیمت سهام

محمود البرزی؛ احمد یقوب نژاد؛ حسین مقصود

دوره 6، شماره 22 ، تیر 1387، صفحه 119-137

چکیده
  مدل سازی پیش بینی متغیرهای مالی و اقتصادی با توجه به رفتار متغیرها، روش های گوناگونی دارد. تحقیق حاضر، چگونگی پیش بینی بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران را با دو مدل آربیتراژ و شبکه های عصبی مصنوعی مورد آزمون قرار داده است. برای این منظور از اطلاعات روزانه شاخص بازده نقدی و قیمت به عنوان متغیر وابسته و از اطلاعات روزانه قیمت سکه ...  بیشتر