نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی

2 کارشناس ارشد حسابداری

چکیده

این پژوهش عواملی که روی تصمیم حسابرسان جهت استفاده از راهنمای تصمیم برای ارزیابی خطر تقلب مدیریت تاثیر میگذارند، را بررسی میکند. تحقیق حاضر تاثیر چهار متغیر مستقل در استفاده یا عدم استفاده حسابرسان از راهنمای تصمیم گیری را بررسی می نماید. نتایج پژوهش نشان میدهد که سودمندی تصمیم، فشار متابعت، اندازه شرکت، اعتماد به نفس و اتکا بر خروجی های راهنمای تصمیم به ترتیب موثرترین عوامل استفاده از راهنمای تصمیم گیری توسط حسابرس میباشند. همچنین طبق نتایج این تحقیق، به غیر از متغیر اعتماد به نفس، رابطه سایر متغیرهای مستقل با متغیر وابسته به صورت مثبت بوده است و در میان متغیرهای مختلف، متغیر سودمندی تصمیم بیشترین تاثیر را بر استفاده از راهنمای تصمیم گیری توسط حسابرسان در ارزیابی خطر تقلب مدیریت دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

An Examination of the Factors that Influence an Auditor's Decision to Use a Decision Aid in Their Assessments of' Management Fraud

نویسندگان [English]

  • Ghasem Boulou 1
  • Peyman Sadeghi 2

چکیده [English]

This  research  investigates   the  factors  affecting  on auditors'   decision  making and   individual   characteristics in  applying   Decision   Aid   for  management fraud   risk   assessment.    This   study   focuses on problems    with   applying Decision    Aid   and   classification    of effective factors.   This   research   also investigates   the effects of four independent   variables on applying   Decision Aid by auditors.  The  results  indicate  that  Perceived   usefulness,   conformity pressure,  big  client  size,  low confidence   and Decision  Aids  reliance  are the most  effective   factors   in  order  of  degree  of  importance.   And  lack  of  the above  mentioned   factors  are causes  for avoiding  of Decision  Aid application in audit  process.  Except for confidence   variable, other independent variables have a direct effect on dependent variables.  Perceived usefulness   is the most effective variable.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Confidence
  • Perceived Usefulness
  • Conformity pressure
  • Fraud
  • Decision Aid