رابطه بین بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و برخی متغیرهای کلان اساسی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی

2 کارشناس ارشد مدیریت مالی

چکیده

هدف این مقاله شناسایی متغیرهای کلان اساسی تاثیرگذار بر بازده سهام می باشد. بدین منظور برای آزمون فرضیات ار متغیرهای نرخ بهره، نرخ رشد بهره، تولید ناخالص داخلی، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی، قیمت نفت، نرخ رشد قیمت نفت به عنوان متغیرهای مستقل و بازده سهام به عنوان متغیر وابسته استفاده گردیده است. برای اندازه گیری متغیرهای تحقیق از اطلاعات مربوط به دوره زمانی 1376 تا 1385  استفاده شده است. یافته های تحقیق حاکی از آن است که در دوره مورد بررسی فقط نرخ بهره با بازده سهام رابطه معنادار داشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Return of Companies Listed in Tehran Stock Exchanges and Some Macro Economic Variables

نویسندگان [English]

  • M. Bozorg Asl 1
  • S.M. Razavi 2
چکیده [English]

This article aims at identifying effective variables of macroeconomic on Tehran Stock Exchange returns. Variables which have been used to do the hypothesis test are Interest Rates, Interest Rates growth, GOP, GOP growth, Oil Prices and growth of Oil Prices. These variables have been considered as independent variables. The stock market return has been used as dependent variable. The measurement scope is over the period 1376-1385. The research shows that stock market return is relative to only interest rate.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Macro-economic variables
  • Interest rate
  • GOP
  • Oil price
  • stock return