نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار حسابداری دانشگاه الزهرا

2 کارشناس ارشد حسابداری

چکیده

این تحقیق به بررسی عملکرد بلندمدت سهام عرضه اولیه، در بازار اوراق بهادار تهران میپردازد. همچنین رابطه برخی ویژگی های شرکت ها در زمان ورود به بورس با عملکرد بلندمدت سهام آزمون میشود. این ویژگی ها که طبق تحقیقات قبلی بر عملکرد عرضه های اولیه موثر بوده اند، شامل اندازه، عملکرد شرکت قبل از ورود به بورس، ساختار مالکیت قبل و بعد از ورود به بورس و بازده کوتاه مدت عرضه اولیه می باشند. تمونه تحقیق شامل 143 شرکت است که طی سالهای 1376 تا 1386 در بورس پذیرفته و سهام آنها برای اولین بار عرضه شده است. نتایج تحقیق نشان میدهد که بازدهی عرضه اولیه در ایران به طور متوسط در بلندمدت منفی است. اندازه شرکت و عملکرد شرکت قبل از ورود به بورس با عملکرد بلند مدت عرضه اولیه رابطه منفی معنادار دارند.
مالکیت سهامداران عمده در فرآیند عرضه اولیه، عملکرد بلندمدت را تحت تاثیر قرار نمیدهد. نهایتا، بین بازده کوتاه مدت عرضه اولیه و عملکرد بلندمدت عرضه اولیه رابطه معنی داری وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Performance of IPO in Iran: Empirical Test of Some Related Factors

نویسندگان [English]

  • S.H. Alavi Tabari 1
  • A. Rahmani 1
  • SH. Maki 2

چکیده [English]

This study has investigated the IPOs’ long-term performance, in Tehran Stock   Exchange. The purpose of this study was to examining if IPOs underperform in long-term.  Furthermore,    this  study   has  investigated    the effects  of some  features  of IPO  firms on IPOs’ long-term  performance   (e.g. size  and  profitability   of  the  firm  before  the  IPOs, ownership   structure   and IPOs'  short-term   returns  ). The sample   included   143 IPOs in Tehran Stock Exchange   from 1376 to 1386. The results show that IPOs in Tehran Stock Exchange   under-performs    in long-run.   There   is a negative   and significant relationship   between   size and the profitability of the firms before the IPO and IPOs' long-run performance. State-ownership and structure of ownership have no effects on long-term performance. Finally, there is no relationship between short-term return and long-term performance of IPOs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • IPO
  • Long-term Performance
  • Short-term
  • Performance
  • Ownership Structure