دوره و شماره: دوره 6، شماره 24، زمستان 1387، صفحه 1-146