اثر مدیریت سود بر مربوط بودن معیارهای سود و ارزش دفتری در تعیین ارزش شرکت: مقایسه اقلام تعهدی اختیاری کوتاه مدت و بلند مدت

محمد عرب مازاریزدی؛ محمود مصطفی زاده

دوره 6، شماره 23 ، مهر 1387، صفحه 1-18

چکیده
  این پژوهش شواهدی را در رابطه با اثر مدیریت سود بر مربوط بودن معیارهای سود و ارزش دفتری در تعیین ارزش شرکت با مقایسه اقلام تعهدری اختیاری کوتاه مدت و بلندمدت فراهم میکند. طبق نتایج تحقیق، مدیریت سود، مربوط بودن سود را کاهش و مربوط بودن ارزش دفتری را افزایش میدهد و علاوه بر این، مدیریت سود علاوه بر اقلام تعهدی اختیاری بلند مدت، اثر بیشتری ...  بیشتر

پیش بینی سود با استفاده از مدل مبتنی بر تغییرپذیری و چسبندگی هزینه

حمید خالقی مقدم؛ فاروق کرمی

دوره 6، شماره 23 ، مهر 1387، صفحه 19-41

چکیده
  تحقیق حاضر به بررسی قدرت مدل پیش بینی سود مبتنی بر تغییرپذیری و چسبندگی هزینه در مقایسه با دیگر مدلهای پیش بینی سود می پردازد. چسبندگی هزینه به این معنی است که نسبت کاهش هزینه ها هنگام کاهش فروش کمتر از نسبت افزایش هزینه ها در هنگام افزایش فروش است. در واقع هزینه ها روبه پایین خاصیت چسبندگی دارند. در این پژوهش، جهت انجام تجزیه و تحلیل ...  بیشتر

بررسی تاثیر مدیریت سرمایه در گردش بر سودآوری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

محمد حسین ستایش؛ مصطفی کاظم نژاد؛ مهدی ذوالفقاری

دوره 6، شماره 23 ، مهر 1387، صفحه 43-65

چکیده
  پژوهش حاضر به بررسی تاثیر مدیریت سرمایه در گردش بر سودآوری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میپردازد. در این راستا، از متغیرهای دوره وصول مطالبات، دوره تبدیل موجودی کالا، دوره پرداخت حسابهای پرداختنی و چرخه تبدیل وجه نقد برای اندازه گیری مدیریت سرمایه در گردش و از متغیر نرخ بازده دارایی ها برای سنجش سودآوری شرکتها استفاده ...  بیشتر

سودمندی اطلاعات سودهای تقسیمی درباره سودهای آتی

فرخ برزیده؛ سید محمد برهانی

دوره 6، شماره 23 ، مهر 1387، صفحه 67-88

چکیده
  این تحقیق با استفاده از یک روش و رویکرد جدید، شواهد تازه ای برای اعتبار فرضیه علامت دهی سود تقسیمی ارائه می نماید. سوال اصلی تحقیق حاضر این است که آیا سودهای تقسیمی درباره سود سال آتی واحدهای تجاری مفیدو سودمند هستند؟ این پژوهش موضوع مذکور را براساس رابطه بازده سال جاری سهام با سودهای سال جاری و آتی واحدهای تجاری که سود پرداخت میکنند ...  بیشتر

رابطه نظام راهبری شرکتی با ارزش شرکت

احمد مدرس؛ مریم فعلی

دوره 6، شماره 23 ، مهر 1387، صفحه 89-106

چکیده
  جهانی شدن با پیوند شرکتها به بازارهای بین المللی و افزایش فضای رقابتی، تجدید ساختار شرکتها را ضروری کرده است. ادغام شرکت ها و گسترش بازارهای هدف، از جمله تلاشهایی هستند که شرکتها برای ادامه حیات اقتصادی خود به آن متوسل میشوند. این شرکت ها همچنین برای تامین منابع مالی خود ناگزیر به استفاده از بازارهای سرمایه داخلی و بین المللی هستند ...  بیشتر

بررسی اثرات تمرکز مالکیت بر عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

شهناز مشایخ؛ راضیه ماه آور پور

دوره 6، شماره 23 ، مهر 1387، صفحه 107-122

چکیده
  در این مطالعه رابطه بین تمرکز مالکیت و عملکرد در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار بررسی شده است. از این رو تعداد 58 شرکت که با توجه به شرایط تحقیق انتخاب گردیدند، طی دوره زمانی 1380 تا 1383 مورد بررسی قرار گرفتند. مدل رگرسیونی مورد استفاده در این پژوهش، با استفاده از تلفیق داده های مقطعی و زمانی برازش شده است. در این تحقیق مدل های ...  بیشتر