نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده علوم اقتصادی و اداری دانشگاه مازندران

2 کارشناس ارشد حسابداری دانشگاه مازندران

چکیده

ارزش افزوده بازار شرکتها معیار بااهمیتی در ارزیابی عملکرد آنها میباشد. هدف اصلی این مقاله، بررسی رابطه ارزش افزوده بازار و چند معیار ارزیابی عملکرد شامل ارزش افزوده اقتصادی، نرخ بازده دارایی ها، بازده سالانه سهام، سود قبل از کسر مالیات به فروش و جریانهای نقدی عملیاتی در بورس اوراق بهادار تهران میباشد. در راستای این هدف، تعداد 189 شرکت از بین جامعه آماری که اطلاعات مورد نیاز برای دوره 10 ساله مورد تحقیق (76-85) برای آنها قابل دسترس بود، انتخاب گردید. سپس اطلاعات مربوط به5 متغیر مستقل مورد مطالعه قرار گرفت. ارزش افزوده بازار نیز به عنوان متغیر وابسته محاسبه گردید. به منظور آزمون فرضیه ها از تکنیک آماری رگرسیون ساده بهره گرفته شد. روش رگرسیون مورد استفاده در تحقیق، روش رگرسیون ترکیبی میباشد. آزمون معنی دار بودن فرضیات با استفاده از آماره های tو F صورت گرفت. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها بیانگر رابطه معنی دار بین ارزش افزوده بازار و معیارهای ارزیابی عملکرد مورد استفاده در این تحقیق میباشد. ارزش افزوده اقتصادی بیشترین قدرت توضیح دهندگی را برای تغییرات در ارزش افزوده بازار دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Survey on the Relationship between Market Value Added and Performance Measures in Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • Mohamad Kashanipoor 1
  • Amir Rasaiian 2

چکیده [English]

Market   Value   Added   is   important   measure   in   firms' performance measurement. The main goal of this paper is to review the relationship between MVA and some measures of performance measurement such as EVA~ROA, SRE, PBT/S and OCF. Therefore 189 sample firms that their required data for a 10 years period (1376-1385) was available are selected. Then the related data to 5 independent variables are reviewed. MVA is calculated as dependent variable too.  The simple regression model is used to examine the hypothesis. The method of the regression model is panel data regression. Signification of models is examined by T and F statistics. The conclusions indicate that there are significant relationships between MVA and EVA, ROA, SRE and OCF. The conclusions account for that EVA is the best measure to explain the changes in MVA.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Market Value Added
  • Economic Value Added
  • Return on assets
  • Annual Stock Return
  • Cash from Operating